Till toppen
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Välj variabel

Ekonomisk standard för personer efter region, sysselsättning, utländsk/svensk bakgrund och ålder. År 2011 - 2021

Logotyp för officiell statistik

Välj variabler

Dokumentation av statistiken
Johan Lindberg, SCB
+46 010-479 60 64
Inkomststatistik, SCB
+46 .
Peter Gärdqvist, SCB
+46 010-479 67 85
Ja
2023-01-25
Medelvärde, tkr:
tkr
Medianvärde, tkr:
tkr
Medelvärde, procent av samtliga:
procent
Medianvärde, procent av samtliga:
procent
Inkomst < 40 procent:
procent
Inkomst < 50 procent:
procent
Inkomst < 60 procent:
procent
Inkomst < 70 procent:
procent
Inkomst > 200 procent:
procent
Antal personer totalt:
antal personer
Medelvärde, tkr:
Kalenderår
Medianvärde, tkr:
Kalenderår
Medelvärde, procent av samtliga:
Kalenderår
Medianvärde, procent av samtliga:
Kalenderår
Inkomst < 40 procent:
Kalenderår
Inkomst < 50 procent:
Kalenderår
Inkomst < 60 procent:
Kalenderår
Inkomst < 70 procent:
Kalenderår
Inkomst > 200 procent:
Kalenderår
Antal personer totalt:
Kalenderår
Medelvärde, tkr:
Stock
Medianvärde, tkr:
Stock
Medelvärde, procent av samtliga:
Stock
Medianvärde, procent av samtliga:
Stock
Inkomst < 40 procent:
Stock
Inkomst < 50 procent:
Stock
Inkomst < 60 procent:
Stock
Inkomst < 70 procent:
Stock
Inkomst > 200 procent:
Stock
Antal personer totalt:
Stock
Medelvärde, tkr:
Fasta Priser
Medianvärde, tkr:
Fasta Priser
Inkomst < 40 procent:
Fasta Priser
Inkomst < 50 procent:
Fasta Priser
Inkomst < 60 procent:
Fasta Priser
Inkomst < 70 procent:
Fasta Priser
Inkomst > 200 procent:
Fasta Priser
Antal personer totalt:
Fasta Priser
Medelvärde, tkr:
Nej
Medianvärde, tkr:
Nej
Medelvärde, procent av samtliga:
Nej
Medianvärde, procent av samtliga:
Nej
Inkomst < 40 procent:
Nej
Inkomst < 50 procent:
Nej
Inkomst < 60 procent:
Nej
Inkomst < 70 procent:
Nej
Inkomst > 200 procent:
Nej
Antal personer totalt:
Nej
Medelvärde, tkr:
Nej
Medianvärde, tkr:
Nej
Medelvärde, procent av samtliga:
Nej
Medianvärde, procent av samtliga:
Nej
Inkomst < 40 procent:
Nej
Inkomst < 50 procent:
Nej
Inkomst < 60 procent:
Nej
Inkomst < 70 procent:
Nej
Inkomst > 200 procent:
Nej
Antal personer totalt:
Nej
Medelvärde, tkr:
senast redovisat år
Medianvärde, tkr:
senast redovisat år
Inkomst < 40 procent:
senast redovisat år
Inkomst < 50 procent:
senast redovisat år
Inkomst < 60 procent:
senast redovisat år
Inkomst < 70 procent:
senast redovisat år
Inkomst > 200 procent:
senast redovisat år
Antal personer totalt:
senast redovisat år
SCB
000006SB
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 10

Valfri variabel
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan20- år , 20-64 år , 65- år ,

Valda 0 Totalt 8

Sökfält för att markera värden i listansamtliga personer , förvärvsarbetande , icke förvärvsarbetande ,

Valda 0 Totalt 9

Valfri variabel
Valfri variabel
Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 2

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan2011 , 2012 , 2013 ,

Valda 1 Totalt 11

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

Viktiga fotnoter

Medelvärde resp. medianvärde, procent av samtliga Avser medelvärde resp. medianvärde för olika grupper redovisat som beloppets storlek i procent av beloppet för gruppen Samtliga personer (på riksnivå). Som exempel betyder 126 % att beloppet är 26 procent högre än beloppet för Samtliga personer på riksnivå och 83 % betyder att beloppet är 17 procent lägre än beloppet för Samtliga personer på riksnivå. Avgränsningar Populationen är bl. a. avgränsad till så kallade helårshushåll, vilket avser hushåll där de vuxna i hushållet varit folkbokförda i Sverige vid såväl årets början som dess slut. Läs mer om avgränsningarna i statistikens kvalitetsdeklaration på SCB:s webbplats.
Samtliga inkomster är fastprisberäknade till senaste redovisningsår. Disponibel inkomst och ekonomisk standard Disponibel inkomst är summan av alla skattepliktiga och skattefria inkomster minus skatt och övriga negativa transfereringar. Inkomsten redovisas både inklusive och exklusive kapitalvinst/kapitalförlust, det vill säga den vinst/förlust som uppkommer vid försäljning (realisering) av tillgångar, t.ex. aktier, fonder eller fastigheter. Ekonomisk standard har hushållet som inkomstenhet och individen som analysenhet. Det betyder att alla hushållsmedlemmars disponibla inkomster summeras. Därefter justeras hushållets totala disponibla inkomst med hjälp av en ekvivalensskala utifrån hushållets storlek och sammansättning och fördelas lika mellan hushållets medlemmar. Vid publiceringen av inkomstår 2021 infördes en utökad ekvivalensskala, där hänsyn tas till att barn kan dela sitt boende mellan föräldrarna om föräldrarna inte bor tillsammans (s.k. växelvis boende). Den utökade skalan tillämpas fr.o.m. inkomstår 2011. Ytterligare information finns i statistikens kvalitetsdeklaration. Följande skala används i statistiken: Vikt Ensamboende 1,00 Sammanboende par 1,51 Ytterligare vuxen 0,60 Första barnet 0–19 år 0,52 Andra och påföljande barn 0–19 år 0,42 Växelvis boende barn 0–19 år, första barnet 0,38 Växelvis boende barn 0–19 år, andra och påföljande barn 0,28 Exempel: Ett sammanboende par med två barn har en disponibel inkomst på 490 000 kronor. Hushållet har en total konsumtionsvikt på 1,51 + 0,52 + 0,42 = 2,45. Hushållets disponibla inkomst per konsumtionsenhet blir då 490 000 kronor / 2,45 konsumtionsenheter = 200 000 kronor per konsumtionsenhet. Det innebär att hushållet har samma ekonomiska standard som en ensamboende person med en disponibel inkomst på 200 000 kronor. Inkomst i förhållande till medianinkomsten Visar andel av befolkningen som har en ekonomisk standard lägre eller högre än XX procent av medianinkomsten på riksnivå. Exempelvis avser Inkomst < 40 procent andel med en inkomst lägre än 40 procent av medianinkomsten på riksnivå, medan Inkomst > 200 procent avser andel av befolkningen med en inkomst dubbelt så hög som medianinkomsten på riksnivå.
Låg ekonomisk standard är definierat som andel med inkomst lägre än 60 procent av medianinkomsten på riksnivå. Sysselsättning efter typ av inkomst Förvärvsarbetande avser personer ej klassade som studerande vars löne- och företagarinkomst överstiger två basbelopp samt är större än hälften av den sammanräknade förvärvsinkomsten.
Studerande avser personer vars inkomst av studiehjälp/studiemedel är större än ett kvarts basbelopp samt vars summerade löne- och företagarinkomst understiger 3,5 basbelopp.
Arbetslösa avser personer ej klassade som studerande vars inkomst av arbetsmarknadsstöd är större än hälften av den sammanräknade förvärvsinkomsten.
Sjuka avser personer ej klassade som studerande vars ersättning i samband med sjukdom är större än hälften av den sammanräknade förvärvsinkomsten. Inkluderar personer med sjuk- och aktivitetsersättning.
Pensionärer avser personer ej klassade som studerande vars inkomst av allmän pension, tjänstepension, privat pensionsförsäkring, arbetsskadelivränta och livränta är större än hälften av den sammanräknade förvärvsinkomsten.
Föräldralediga avser personer ej klassade som studerande vars inkomst av föräldrapenning är större än hälften av den sammanräknade förvärvsinkomsten.
Övriga ej förvärvsarbetande avser personer ej klassade som förvärvsarbetande, studerande, arbetslösa, sjuka, pensionärer eller föräldralediga. Utländsk/svensk bakgrund Utländsk bakgrund definieras som utrikes födda, eller inrikes födda med två utrikes födda föräldrar. Svensk bakgrund definieras som födda i Sverige med två inrikes födda föräldrar eller en inrikes född och en utrikes född förälder. Statistiken redovisas från och med inkomstår 2011 inklusive löne- och pensionsinkomster från övriga nordiska länder. I samband med publiceringen av inkomstår 2020 reviderades statistik för åren 2011–2019.
Omfattningen av de totala inkomsterna från övriga Norden varierar över tid. För åren 2011–2014 är täckningen sämre än för senare år, vilket till stor del beror på brister i data från Norge. För 2011 saknas i princip inkomster från Norge. För år 2012–2014 är makrobeloppet för Norge ungefär hälften av beloppet för 2015.
Ytterligare information finns i statistikens kvalitetsdeklaration.
För statistik baserad på undersökningen Inkomster och skatter tas, från och med publiceringen av inkomster avseende 2021, hänsyn till att barn till föräldrar som inte lever tillsammans kan dela sitt boende mellan föräldrarna, så kallat växelvis boende. I samband med publiceringen av inkomstår 2021 reviderades statistiken för år 2011–2020. Läs mer om förändringen och hur statistiken påverkas i statistikens kvalitetsdeklaration.