Till toppen
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Välj variabel

Indikatorer inkomstfördelning efter region. År 2011 - 2022

Logotyp för officiell statistik

Välj variabler

Dokumentation av statistiken
Johan Lindberg, SCB
+46 010-479 60 64
Inkomststatistik, SCB
+46 .
Peter Gärdqvist, SCB
+46 010-479 67 85
Ja
2024-01-23
Medianvärde, tkr:
tkr
Medelvärde, tkr:
tkr
Gini-koefficient:
koefficient
Låg ekonomisk standard, procent:
procent
Hög ekonomisk standard, procent:
procent
Fattigdomsgap, procent:
procent
P80/P20:
kvot
P90/P10:
kvot
P95/P05:
kvot
P05/P50:
kvot
P10/P50:
kvot
P20/P50:
kvot
P80/P50:
kvot
P90/P50:
kvot
P95/P50:
kvot
Antal personer:
antal
Medianvärde, tkr:
Kalenderår
Medelvärde, tkr:
Kalenderår
Gini-koefficient:
Kalenderår
Låg ekonomisk standard, procent:
Kalenderår
Hög ekonomisk standard, procent:
Kalenderår
Fattigdomsgap, procent:
Kalenderår
P80/P20:
Kalenderår
P90/P10:
Kalenderår
P95/P05:
Kalenderår
P05/P50:
Kalenderår
P10/P50:
Kalenderår
P20/P50:
Kalenderår
P80/P50:
Kalenderår
P90/P50:
Kalenderår
P95/P50:
Kalenderår
Antal personer:
Kalenderår
Medianvärde, tkr:
Stock
Medelvärde, tkr:
Stock
Gini-koefficient:
Stock
Låg ekonomisk standard, procent:
Stock
Hög ekonomisk standard, procent:
Stock
Fattigdomsgap, procent:
Stock
P80/P20:
Stock
P90/P10:
Stock
P95/P05:
Stock
P05/P50:
Stock
P10/P50:
Stock
P20/P50:
Stock
P80/P50:
Stock
P90/P50:
Stock
P95/P50:
Stock
Antal personer:
Stock
Medianvärde, tkr:
Fasta Priser
Medelvärde, tkr:
Fasta Priser
Medianvärde, tkr:
Nej
Medelvärde, tkr:
Nej
Gini-koefficient:
Nej
Låg ekonomisk standard, procent:
Nej
Hög ekonomisk standard, procent:
Nej
Fattigdomsgap, procent:
Nej
P80/P20:
Nej
P90/P10:
Nej
P95/P05:
Nej
P05/P50:
Nej
P10/P50:
Nej
P20/P50:
Nej
P80/P50:
Nej
P90/P50:
Nej
P95/P50:
Nej
Antal personer:
Nej
Medianvärde, tkr:
Nej
Medelvärde, tkr:
Nej
Gini-koefficient:
Nej
Låg ekonomisk standard, procent:
Nej
Hög ekonomisk standard, procent:
Nej
Fattigdomsgap, procent:
Nej
P80/P20:
Nej
P90/P10:
Nej
P95/P05:
Nej
P05/P50:
Nej
P10/P50:
Nej
P20/P50:
Nej
P80/P50:
Nej
P90/P50:
Nej
P95/P50:
Nej
Antal personer:
Nej
Medianvärde, tkr:
senast redovisat år
Medelvärde, tkr:
senast redovisat år
SCB
000006R7
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 16

Valfri variabel
Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 4

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan2011 , 2012 , 2013 ,

Valda 1 Totalt 12

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

Viktiga fotnoter

Inkomstslag
Disponibel inkomst är summan av alla skattepliktiga och skattefria inkomster minus skatt och övriga negativa transfereringar.

Faktorinkomst är summan av löneinkomst- och företagarinkomst, inkomst från fåmansföretag samt kapitalinkomst.

Redovisningen avseende disponibel inkomst och faktorinkomst görs både inklusive respektive exklusive kapitalvinst/kapitalförlust, det vill säga den vinst/förlust som uppkommer vid försäljning (realisering) av tillgångar, t.ex. aktier, fonder eller fastigheter.

Ekvivalensskala (konsumtionsenhet)
För att göra jämförelser av t.ex. disponibel inkomst mellan olika typer av hushåll används ett viktsystem där konsumtionen är relaterad till hushållets sammansättning. Den disponibla inkomsten divideras med den konsumtionsvikt som gäller för hushållet. Vid publiceringen av inkomstår 2021 infördes en utökad ekvivalensskala, där hänsyn tas till att barn kan dela sitt boende mellan föräldrarna om föräldrarna inte bor tillsammans (s.k. växelvis boende). Den utökade skalan tillämpas fr.o.m. inkomstår 2011. Ytterligare information finns i statistikens kvalitetsdeklaration.

Följande skala används i statistiken: Vikt
Ensamboende 1,00
Sammanboende par 1,51
Ytterligare vuxen 0,60
Första barnet 0–19 år 0,52
Andra och påföljande barn 0–19 år 0,42
Växelvis boende barn 0–19 år, första barnet 0,38
Växelvis boende barn 0–19 år, andra och påföljande barn 0,28

Exempel: Ett sammanboende par med två barn har en disponibel inkomst på 490 000 kronor. Hushållet har en total konsumtionsvikt på 1,51 + 0,52 + 0,42 = 2,45.

Hushållets disponibla inkomst per konsumtionsenhet blir då 490 000 kronor / 2,45 konsumtionsenheter = 200 000 kronor per konsumtionsenhet.

Det innebär att hushållet har samma ekonomiska standard som en ensamboende person med en disponibel inkomst på 200 000 kronor.

Gini-koefficient
För att redovisa ojämnheten i inkomstfördelningen används gini-koefficienten. Ojämnhet i fördelningar kan beskrivas med en s.k. Lorenz-kurva, utifrån vilken man beräknar gini-koefficienten. Koefficienten kan anta ett värde mellan 0 och 1. Ett högt värde på koefficienten visar på större ojämnhet än ett lågt värde.

Låg ekonomisk standard
Låg ekonomisk standard avser andelen personer som lever i hushåll vars ekonomiska standard (disponibel inkomst per k.e.) är mindre än 60 procent av medianvärdet för riket.

Hög ekonomisk standard
Hög ekonomisk standard avser andelen personer som lever i hushåll vars ekonomiska standard (disponibel inkomst per k.e.) är dubbelt så hög som medianvärdet för riket.

Fattigdomsgap
Fattigdomsgap avser den procentuella skillnaden mellan medianinkomsten för personer som har låg ekonomisk standard och gränsvärdet för låg ekonomisk standard. Definitionen följer Eurostats definition av indikatorn Relative median at risk of poverty gap.

Percentilkvoter
Befolkningen delas in i 100 lika stora grupper (percentilgrupper) sorterade efter stigande inkomst. Gränsvärdet för P10 innebär att 10 procent av befolkningen har inkomster lägre än detta värde medan 90 procent av befolkningen har inkomster som är högre. Omvänt innebär P90 att 90 procent av befolkningen ligger under detta värde, medan 10 procent har inkomster som är högre.

Kvoten mellan t. ex. P90 och P10 (P90/P10) redovisar det relativa avståndet mellan dessa inkomster.
Populationen är bl. a. avgränsad till så kallade helårshushåll, vilket avser hushåll där de vuxna i hushållet varit folkbokförda i Sverige vid såväl årets början som dess slut. Läs mer om avgränsningarna i statistikens kvalitetsdeklaration på SCB:s webbplats. Statistiken redovisas från och med inkomstår 2011 inklusive löne- och pensionsinkomster från övriga nordiska länder. I samband med publiceringen av inkomstår 2020 reviderades statistik för åren 2011–2019.
Omfattningen av de totala inkomsterna från övriga Norden varierar över tid. För åren 2011–2014 är täckningen sämre än för senare år, vilket till stor del beror på brister i data från Norge. För 2011 saknas i princip inkomster från Norge. För år 2012–2014 är makrobeloppet för Norge ungefär hälften av beloppet för 2015.
Ytterligare information finns i statistikens kvalitetsdeklaration.
För statistik baserad på undersökningen Inkomster och skatter tas, från och med publiceringen av inkomster avseende 2021, hänsyn till att barn till föräldrar som inte lever tillsammans kan dela sitt boende mellan föräldrarna, så kallat växelvis boende. I samband med publiceringen av inkomstår 2021 reviderades statistiken för år 2011–2020. Läs mer om förändringen och hur statistiken påverkas i statistikens kvalitetsdeklaration.