Till toppen
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Välj variabel

Inkomststruktur för hushåll per konsumtionsenhet uppdelade i decilgrupper efter region. År 2011 - 2021

Logotyp för officiell statistik

Välj variabler

Dokumentation av statistiken
Johan Lindberg, SCB
+46 010-479 60 64
Inkomststatistik, SCB
+46 .
Peter Gärdqvist, SCB
+46 010-479 67 85
Ja
2023-01-25
Medelvärde, tkr:
tkr
Andel i procent:
andelar i procent
Medelvärde, tkr:
Kalenderår
Andel i procent:
Kalenderår
Medelvärde, tkr:
Stock
Andel i procent:
Stock
Medelvärde, tkr:
Fasta Priser
Medelvärde, tkr:
Nej
Andel i procent:
Nej
Medelvärde, tkr:
Nej
Andel i procent:
Nej
Medelvärde, tkr:
senast redovisat år
SCB
000006SO
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 2

Valfri variabel
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listanlöne- och företagarinkomst , kapital , pension ,

Valda 0 Totalt 11

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listansamtliga personer , Decilgrupp 1 , Decilgrupp 2 ,

Valda 0 Totalt 11

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan2011 , 2012 , 2013 ,

Valda 1 Totalt 11

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

Viktiga fotnoter

Avgränsningar
Populationen är bl. a. avgränsad till så kallade helårshushåll, vilket avser hushåll där de vuxna i hushållet varit folkbokförda i Sverige vid såväl årets början som dess slut. Läs mer om avgränsningarna i statistikens kvalitetsdeklaration på SCB:s webbplats.

Samtliga inkomster är fastprisberäknade till senaste redovisningsår.
Inkomststruktur
Redovisningen avser inkomster för hushåll. Samtliga inkomster är ekvivalerade, d.v.s. justerade med hänsyn tagen till hushållets storlek och sammansättning.

Löneinkomst- och företagarinkomst: Löneinkomst är summan av löneutbetalningar under året. I begreppet lön ingår skattepliktiga förmåner och traktamenten som redovisas under lön i taxeringen. Den resekostnadsersättning som överstiger det begränsade avdraget ingår också. Även sjuklön (den sjukersättning arbetsgivaren har ansvar för) ingår i löneinkomsten. Företagarinkomst beräknas som inkomst/underskott av näringsverksamhet (inkluderar även inkomst från fåmansföretag).

Kapital: Kapital avser ränteinkomst, utdelning, kapitalvinst och kapitalförlust. Kapitalvinst/kapitalförlust utgörs av den vinst/förlust som uppkommer vid försäljning (realisering) av tillgångar, t.ex. aktier, fonder eller fastigheter.

Pension: Pension är skattepliktiga pensioner och består av allmän pension, tjänstepension, privat pensionsförsäkring, arbetsskadelivränta och livränta.

Sjuk- och aktivitetsersättning: Skattepliktiga ersättningar för personer med sjukdom eller funktionsnedsättning som innebär nedsatt eller ingen arbetsförmåga.

Sjuk- och föräldrapenning samt arbetsmarknadsstöd m.m: Skattepliktiga positiva transfereringar såsom ersättning i samband med sjukdom, föräldrapenning och arbetsmarknadsstöd. Här ingår även andra skattepliktiga bidrag och ersättningar som vårdbidrag och utbildningsbidrag för doktorander.

Generella bidrag: Generella bidrag är skattefria bidrag, bland annat barnbidrag, underhållsbidrag, studiebidrag och studielån.

Bostadsstöd: Bostadsstöd (skattefria bidrag) utgörs av bostadsbidrag till barnfamiljer och makar/övriga utan barn, bostadstillägg till pensionärer och bostadsbidrag till värnpliktiga.

Ekonomiskt bistånd: Ekonomiskt bistånd hette tidigare socialbidrag.

Skatt: I den slutliga skatten ingår statlig och kommunal inkomstskatt på förvärvsinkomster, statlig inkomstskatt på kapitalinkomster, fastighetsavgift, allmän pensionsavgift, egenavgifter, kyrkoavgift samt begravningsavgift, skatter för näringsverksamma och avdrag för skattereduktioner.

Övriga negativa transfereringar: Övriga negativa transfereringar är betalt underhållsbidrag, återbetalda studielån och avdrag för pensionsförsäkring.

Disponibel inkomst: Disponibel inkomst är summan av alla skattepliktiga och skattefria inkomster minus skatt och övriga negativa transfereringar.
Statistiken redovisas från och med inkomstår 2011 inklusive löne- och pensionsinkomster från övriga nordiska länder. I samband med publiceringen av inkomstår 2020 reviderades statistik för åren 2011–2019.
Omfattningen av de totala inkomsterna från övriga Norden varierar över tid. För åren 2011–2014 är täckningen sämre än för senare år, vilket till stor del beror på brister i data från Norge. För 2011 saknas i princip inkomster från Norge. För år 2012–2014 är makrobeloppet för Norge ungefär hälften av beloppet för 2015.
Ytterligare information finns i statistikens kvalitetsdeklaration.
För statistik baserad på undersökningen Inkomster och skatter tas, från och med publiceringen av inkomster avseende 2021, hänsyn till att barn till föräldrar som inte lever tillsammans kan dela sitt boende mellan föräldrarna, så kallat växelvis boende. I samband med publiceringen av inkomstår 2021 reviderades statistiken för år 2011–2020. Läs mer om förändringen och hur statistiken påverkas i statistikens kvalitetsdeklaration.