Statistikdatabasen
Andel personer i hushåll med låg respektive hög inkomst efter region, födelseland, antal år i Sverige och ålder. År 2011 - 2018
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 4 Valda

region

födelseregion Markera minst ett värde

Totalt 11 Valda

Sök

vistelsetid år Markera minst ett värde

Totalt 6 Valda

Sök

ålder Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 8 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Låg resp. hög inkomst
Med en låg inkomst avses de personer som lever i ett hushåll som har en disponibel inkomst per konsumtionsenhet som är mindre än 50 respektive 60 procent av medianvärdet för samtliga. Med hög inkomst avses de personer som lever i ett hushåll som har en disponibel inkomst per konsumtionsenhet som är mer än dubbelt så hög som medianinkomsten.


Inkomstbegrepp
Disponibel inkomst är summan av alla skattepliktiga och skattefria inkomster minus skatt och övriga negativa transfereringar. Redovisningen är inklusive kapitalvinst/kapitalförlust, det vill säga den vinst/förlust som uppkommer vid försäljning (realisering) av tillgångar, t.ex. aktier, fonder eller fastigheter.


Konsumtionsenhetsskala
För att göra jämförelser av t.ex. disponibel inkomst mellan olika typer av hushåll används ett viktsystem där konsumtionen är relaterad till hushållets sammansättning. Den disponibla inkomsten divideras med den konsumtionsvikt som gäller för hushållet. Följande skala används i statistiken:


Ensamboende 1,00
Sammanboende par 1,51
Ytterligare vuxen 0,60
Första barnet 0–19 år 0,52
Andra och påföljande barn 0–19 år 0,42


Exempel: Ett sammanboende par med två barn har en disponibel inkomst på 490 000 kronor. Hushållet har en total konsumtionsvikt på 1,51 + 0,52 + 0,42 = 2,45. Hushållets disponibla inkomst per konsumtionsenhet blir då 490 000 kronor / 2,45 konsumtionsenheter = 200 000 kronor per konsumtionsenhet. Det innebär att hushållet har samma ekonomiska standard som en ensamboende person med en disponibel inkomst på 200 000 kronor.


Födelseregion
Europa exkl. EU28 och Norden inkluderar personer födda i Sovjetunionen. I Nordamerika ingår även Mellanamerika och i Oceanien ingår bland annat Australien och Nya Zeeland.

Klassificeringen av födelseregion gäller förhållandet för senast gällande inkomstår.
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2020-01-29
Kontakt
Johan Lindberg, SCB
+46 010-479 60 64
johan.lindberg@scb.se

Hans Heggemann, SCB
+46 010-479 68 10
hans.heggemann@scb.se

Enhet
Inkomst < 50 procent:
procent
Inkomst < 60 procent:
procent
Inkomst > 200 procent:
procent
Antal personer totalt:
antal
Referenstid
Inkomst < 50 procent:
Kalenderår
Inkomst < 60 procent:
Kalenderår
Inkomst > 200 procent:
Kalenderår
Antal personer totalt:
Kalenderår
Datatyp
Inkomst < 50 procent:
Stock
Inkomst < 60 procent:
Stock
Inkomst > 200 procent:
Stock
Antal personer totalt:
Stock
Kalenderkorrigerad
Inkomst < 50 procent:
Nej
Inkomst < 60 procent:
Nej
Inkomst > 200 procent:
Nej
Antal personer totalt:
Nej
Säsongsrensad
Inkomst < 50 procent:
Nej
Inkomst < 60 procent:
Nej
Inkomst > 200 procent:
Nej
Antal personer totalt:
Nej
Skapad datum
2020-11-23
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
000002XD