Statistikdatabasen
Disponibel inkomst per konsumtionsenhet för personer efter region, sysselsättning, utländsk/svensk bakgrund och ålder. År 2011 - 2018
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 4 Valda

region

sysselsättning

Totalt 9 Valda

Sök

utländsk/svensk bakgrund

ålder Markera minst ett värde

Totalt 8 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 8 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Medelvärde, procent av samtliga resp. Medianvärde, procent av samtliga avser medelvärde resp. medianvärde för olika grupper redovisat som beloppets storlek i procent av beloppet för gruppen Samtliga personer (på riksnivå). Som exempel betyder 126 % att beloppet är 26 procent högre än beloppet för Samtliga personer på riksnivå och 83 % betyder att beloppet är 17 procent lägre än beloppet för Samtliga personer på riksnivå.


Inkomstbegrepp
Disponibel inkomst är summan av alla skattepliktiga och skattefria inkomster minus skatt och övriga negativa transfereringar. Redovisningen är inklusive kapitalvinst/kapitalförlust, det vill säga den vinst/förlust som uppkommer vid försäljning (realisering) av tillgångar, t.ex. aktier, fonder eller fastigheter.


Konsumtionsenhetsskala
För att göra jämförelser av t.ex. disponibel inkomst mellan olika typer av hushåll används ett viktsystem där konsumtionen är relaterad till hushållets sammansättning. Den disponibla inkomsten divideras med den konsumtionsvikt som gäller för hushållet. Följande skala används i statistiken:

Ensamboende 1,00
Sammanboende par 1,51
Ytterligare vuxen 0,60
Första barnet 0–19 år 0,52
Andra och påföljande barn 0–19 år 0,42

Exempel: Ett sammanboende par med två barn har en disponibel inkomst på 490 000 kronor. Hushållet har en total konsumtionsvikt på 1,51 + 0,52 + 0,42 = 2,45. Hushållets disponibla inkomst per konsumtionsenhet blir då 490 000 kronor / 2,45 konsumtionsenheter = 200 000 kronor per konsumtionsenhet. Det innebär att hushållet har samma ekonomiska standard som en ensamboende person med en disponibel inkomst på 200 000 kronor.


Sysselsättning
Förvärvsarbetande avser personer ej klassade som studerande vars löne- och företagarinkomst överstiger två basbelopp samt är större än hälften av den sammanräknade förvärvsinkomsten.

Studerande avser personer vars inkomst av studiehjälp/studiemedel är större än ett kvarts basbelopp samt vars summerade löne- och företagarinkomst understiger 3,5 basbelopp.

Arbetslösa avser personer ej klassade som studerande vars inkomst av arbetsmarknadsstöd är större än hälften av den sammanräknade förvärvsinkomsten.

Sjuka avser personer ej klassade som studerande vars ersättning i samband med sjukdom är större än hälften av den sammanräknade förvärvsinkomsten. Inkluderar personer med sjuk- och aktivitetsersättning.

Pensionärer avser personer ej klassade som studerande vars inkomst av allmän pension, tjänstepension, privat pensionsförsäkring, arbetsskadelivränta och livränta är större än hälften av den sammanräknade förvärvsinkomsten.

Föräldralediga avser personer ej klassade som studerande vars inkomst av föräldrapenning är större än hälften av den sammanräknade förvärvsinkomsten.

Övriga ej förvärvsarbetande avser personer ej klassade som förvärvsarbetande, studerande, arbetslösa, sjuka, pensionärer eller föräldralediga.


Utländsk/svensk bakgrund
Personer med utländsk bakgrund definieras som personer som är utrikes födda, eller inrikes födda med två utrikes födda föräldrar. Personer med svensk bakgrund definieras som personer som är födda i Sverige med två inrikes födda föräldrar eller en inrikes född och en utrikes född förälder.
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2020-01-29
Kontakt
Johan Lindberg, SCB
+46 010-479 60 64
johan.lindberg@scb.se

Hans Heggemann, SCB
+46 010-479 68 10
hans.heggemann@scb.se

Enhet
Medelvärde, tkr:
tkr
Medianvärde, tkr:
tkr
Medelvärde, procent av samtliga:
procent
Medianvärde, procent av samtliga:
procent
Referenstid
Medelvärde, tkr:
Kalenderår
Medianvärde, tkr:
Kalenderår
Medelvärde, procent av samtliga:
Kalenderår
Medianvärde, procent av samtliga:
Kalenderår
Datatyp
Medelvärde, tkr:
Stock
Medianvärde, tkr:
Stock
Medelvärde, procent av samtliga:
Stock
Medianvärde, procent av samtliga:
Stock
Pristyp
Medelvärde, tkr:
Fasta Priser
Medianvärde, tkr:
Fasta Priser
Kalenderkorrigerad
Medelvärde, tkr:
Nej
Medianvärde, tkr:
Nej
Medelvärde, procent av samtliga:
Nej
Medianvärde, procent av samtliga:
Nej
Säsongsrensad
Medelvärde, tkr:
Nej
Medianvärde, tkr:
Nej
Medelvärde, procent av samtliga:
Nej
Medianvärde, procent av samtliga:
Nej
Bastid
Medelvärde, tkr:
senast redovisat år
Medianvärde, tkr:
senast redovisat år
Skapad datum
2020-11-23
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
000002XG