Statistikdatabasen
Fördelning inkomster (fraktiler) efter region. År 2011 - 2018
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

region

inkomstslag Markera minst ett värde

Totalt 4 Valda

Sök

spridningsmått Markera minst ett värde

år Markera minst ett värde

Totalt 8 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Inkomstslag
Disponibel inkomst är summan av alla skattepliktiga och skattefria inkomster minus skatt och övriga negativa transfereringar.

Faktorinkomst är summan av löneinkomst- och företagarinkomst, inkomst från fåmansföretag samt kapitalinkomst.

Redovisningen avseende disponibel inkomst och faktorinkomst görs både inklusive respektive exklusive kapitalvinst/kapitalförlust, det vill säga den vinst/förlust som uppkommer vid försäljning (realisering) av tillgångar, t.ex. aktier, fonder eller fastigheter.


Konsumtionsenhetsskala (k.e.)
För att göra jämförelser av t.ex. disponibel inkomst mellan olika typer av hushåll används ett viktsystem där konsumtionen är relaterad till hushållets sammansättning. Den disponibla inkomsten divideras med den konsumtionsvikt som gäller för hushållet. Följande skala används i statistiken:

Ensamboende 1,00
Sammanboende par 1,51
Ytterligare vuxen 0,60
Första barnet 0–19 år 0,52
Andra och påföljande barn 0–19 år 0,42

Exempel: Ett sammanboende par med två barn har en disponibel inkomst på 490 000 kronor. Hushållet har en total konsumtionsvikt på 1,51 + 0,52 + 0,42 = 2,45. Hushållets disponibla inkomst per konsumtionsenhet blir då 490 000 kronor / 2,45 konsumtionsenheter = 200 000 kronor per konsumtionsenhet. Det innebär att hushållet har samma ekonomiska standard som en ensamboende person med en disponibel inkomst på 200 000 kronor.


Gini-koefficient
För att redovisa ojämnheten i inkomstfördelningen används gini-koefficienten. Ojämnhet i fördelningar kan beskrivas med en s.k. Lorenz-kurva, utifrån vilken man beräknar gini-koefficienten. Koefficienten kan anta ett värde mellan 0 och 1. Ett högt värde på koefficienten visar på större ojämnhet än ett lågt värde.
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2020-01-29
Kontakt
Johan Lindberg, SCB
+46 010-479 60 64
johan.lindberg@scb.se

Hans Heggemann, SCB
+46 010-479 68 10
hans.heggemann@scb.se

Enhet
Gränsvärde, tkr:
tkr
Medelvärde, tkr:
tkr
Andel av inkomstsumma, procent:
procent
Referenstid
Gränsvärde, tkr:
Kalenderår
Medelvärde, tkr:
Kalenderår
Andel av inkomstsumma, procent:
Kalenderår
Datatyp
Gränsvärde, tkr:
Stock
Medelvärde, tkr:
Stock
Andel av inkomstsumma, procent:
Stock
Pristyp
Medelvärde, tkr:
Fasta Priser
Kalenderkorrigerad
Gränsvärde, tkr:
Nej
Medelvärde, tkr:
Nej
Andel av inkomstsumma, procent:
Nej
Säsongsrensad
Gränsvärde, tkr:
Nej
Medelvärde, tkr:
Nej
Andel av inkomstsumma, procent:
Nej
Bastid
Medelvärde, tkr:
senast redovisat år
Skapad datum
2020-11-23
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
000002WD