Statistikdatabasen
Indikatorer inkomstfördelning efter region. År 2011 - 2018
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 16 Valda

region

inkomstslag Markera minst ett värde

Totalt 4 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 8 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Inkomstslag
Disponibel inkomst är summan av alla skattepliktiga och skattefria inkomster minus skatt och övriga negativa transfereringar.

Faktorinkomst är summan av löneinkomst- och företagarinkomst, inkomst från fåmansföretag samt kapitalinkomst.

Redovisningen avseende disponibel inkomst och faktorinkomst görs både inklusive respektive exklusive kapitalvinst/kapitalförlust, det vill säga den vinst/förlust som uppkommer vid försäljning (realisering) av tillgångar, t.ex. aktier, fonder eller fastigheter.


Konsumtionsenhetsskala (k.e.)
För att göra jämförelser av t.ex. disponibel inkomst mellan olika typer av hushåll används ett viktsystem där konsumtionen är relaterad till hushållets sammansättning. Den disponibla inkomsten divideras med den konsumtionsvikt som gäller för hushållet. Följande skala används i statistiken:

Ensamboende 1,00
Sammanboende par 1,51
Ytterligare vuxen 0,60
Första barnet 0–19 år 0,52
Andra och påföljande barn 0–19 år 0,42

Exempel: Ett sammanboende par med två barn har en disponibel inkomst på 490 000 kronor. Hushållet har en total konsumtionsvikt på 1,51 + 0,52 + 0,42 = 2,45. Hushållets disponibla inkomst per konsumtionsenhet blir då 490 000 kronor / 2,45 konsumtionsenheter = 200 000 kronor per konsumtionsenhet. Det innebär att hushållet har samma ekonomiska standard som en ensamboende person med en disponibel inkomst på 200 000 kronor.


Gini-koefficient
För att redovisa ojämnheten i inkomstfördelningen används gini-koefficienten. Ojämnhet i fördelningar kan beskrivas med en s.k. Lorenz-kurva, utifrån vilken man beräknar gini-koefficienten. Koefficienten kan anta ett värde mellan 0 och 1. Ett högt värde på koefficienten visar på större ojämnhet än ett lågt värde.


Låg ekonomisk standard
Låg ekonomisk standard avser andelen personer som lever i hushåll vars ekonomiska standard (disponibel inkomst per k.e.) är mindre än 60 procent av medianvärdet för riket.


Hög ekonomisk standard
Hög ekonomisk standard avser andelen personer som lever i hushåll vars ekonomiska standard (disponibel inkomst per k.e.) är dubbelt så hög som medianvärdet för riket.


Fattigdomsgap
Fattigdomsgap avser den procentuella skillnaden mellan medianinkomsten för personer som har låg ekonomisk standard och gränsvärdet för låg ekonomisk standard. Definitionen följer Eurostats definition av indikatorn Relative median at risk of poverty gap.


Percentilkvoter
Befolkningen delas in i 100 lika stora grupper (percentilgrupper) sorterade efter stigande inkomst. Gränsvärdet för P10 innebär att 10 procent av befolkningen har inkomster lägre än detta värde medan 90 procent av befolkningen har inkomster som är högre. Omvänt innebär P90 att 90 procent av befolkningen ligger under detta värde, medan 10 procent har inkomster som är högre.

Kvoten mellan t. ex. P90 och P10 (P90/P10) redovisar det relativa avståndet mellan dessa inkomster.
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2020-01-29
Kontakt
Johan Lindberg, SCB
+46 010-479 60 64
johan.lindberg@scb.se

Hans Heggemann, SCB
+46 010-479 68 10
hans.heggemann@scb.se

Enhet
Medianvärde, tkr:
tkr
Medelvärde, tkr:
tkr
Gini-koefficient:
koefficient
Låg ekonomisk standard, procent:
procent
Hög ekonomisk standard, procent:
procent
Fattigdomsgap, procent:
procent
P80/P20:
kvot
P90/P10:
kvot
P95/P05:
kvot
P05/P50:
kvot
P10/P50:
kvot
P20/P50:
kvot
P80/P50:
kvot
P90/P50:
kvot
P95/P50:
kvot
Antal personer:
antal
Referenstid
Medianvärde, tkr:
Kalenderår
Medelvärde, tkr:
Kalenderår
Gini-koefficient:
Kalenderår
Låg ekonomisk standard, procent:
Kalenderår
Hög ekonomisk standard, procent:
Kalenderår
Fattigdomsgap, procent:
Kalenderår
P80/P20:
Kalenderår
P90/P10:
Kalenderår
P95/P05:
Kalenderår
P05/P50:
Kalenderår
P10/P50:
Kalenderår
P20/P50:
Kalenderår
P80/P50:
Kalenderår
P90/P50:
Kalenderår
P95/P50:
Kalenderår
Antal personer:
Kalenderår
Datatyp
Medianvärde, tkr:
Stock
Medelvärde, tkr:
Stock
Gini-koefficient:
Stock
Låg ekonomisk standard, procent:
Stock
Hög ekonomisk standard, procent:
Stock
Fattigdomsgap, procent:
Stock
P80/P20:
Stock
P90/P10:
Stock
P95/P05:
Stock
P05/P50:
Stock
P10/P50:
Stock
P20/P50:
Stock
P80/P50:
Stock
P90/P50:
Stock
P95/P50:
Stock
Antal personer:
Stock
Pristyp
Medianvärde, tkr:
Fasta Priser
Medelvärde, tkr:
Fasta Priser
Kalenderkorrigerad
Medianvärde, tkr:
Nej
Medelvärde, tkr:
Nej
Gini-koefficient:
Nej
Låg ekonomisk standard, procent:
Nej
Hög ekonomisk standard, procent:
Nej
Fattigdomsgap, procent:
Nej
P80/P20:
Nej
P90/P10:
Nej
P95/P05:
Nej
P05/P50:
Nej
P10/P50:
Nej
P20/P50:
Nej
P80/P50:
Nej
P90/P50:
Nej
P95/P50:
Nej
Antal personer:
Nej
Säsongsrensad
Medianvärde, tkr:
Nej
Medelvärde, tkr:
Nej
Gini-koefficient:
Nej
Låg ekonomisk standard, procent:
Nej
Hög ekonomisk standard, procent:
Nej
Fattigdomsgap, procent:
Nej
P80/P20:
Nej
P90/P10:
Nej
P95/P05:
Nej
P05/P50:
Nej
P10/P50:
Nej
P20/P50:
Nej
P80/P50:
Nej
P90/P50:
Nej
P95/P50:
Nej
Antal personer:
Nej
Bastid
Medianvärde, tkr:
senast redovisat år
Medelvärde, tkr:
senast redovisat år
Skapad datum
2020-11-23
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
000002VY