Statistikdatabasen
Inkomststruktur för hushåll per konsumtionsenhet med personer 20-64 år efter sysselsättning. År 2011 - 2018
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

inkomstkomponent Markera minst ett värde

Totalt 11 Valda

Sök

sysselsättning

Totalt 9 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 8 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Disponibel inkomst är summan av alla skattepliktiga och skattefria inkomster minus skatt och övriga negativa transfereringar. Redovisningen är inklusive kapitalvinst/kapitalförlust, det vill säga den vinst/förlust som uppkommer vid försäljning (realisering) av tillgångar, t.ex. aktier, fonder eller fastigheter.
Konsumtionsenhet
För att göra jämförelser av t.ex. disponibel inkomst mellan olika typer av hushåll används ett viktsystem där konsumtionen är relaterad till hushållets sammansättning. Den disponibla inkomsten divideras med den konsumtionsvikt som gäller för hushållet.
Konsumtionsenhetsskala
Ensamboende 1,00
Sammanboende par 1,51
Ytterligare vuxen 0,60
Första barnet 0–19 år 0,52
Andra och påföljande barn 0–19 år 0,42
Exempel: Ett sammanboende par med två barn har en disponibel inkomst på 490 000 kronor. Hushållet har en total konsumtionsvikt på 1,51 + 0,52 + 0,42 = 2,45.
Hushållets disponibla inkomst per konsumtionsenhet blir då 490 000 kronor / 2,45 konsumtionsenheter = 200 000 kronor per konsumtionsenhet.
Det innebär att hushållet har samma ekonomiska standard som en ensamboende person med en disponibel inkomst på 200 000 kronor.
Sysselsättning Förvärvsarbetande: Personer 20-64 år ej klassade som studerande vars löne- och företagarinkomst överstiger två basbelopp samt är större än hälften av den sammanräknade förvärvsinkomsten. Studerande: Personer 20-64 år vars inkomst av studiehjälp/studiemedel är större än ett kvarts basbelopp samt vars summerade löne- och företagarinkomst understiger 3,5 basbelopp. Arbetslösa: Personer 20-64 år ej klassade som studerande vars inkomst av arbetsmarknadsstöd är större än hälften av den sammanräknade förvärvsinkomsten. Sjuka: Personer 20-64 år ej klassade som studerande vars ersättning i samband med sjukdom är större än hälften av den sammanräknade förvärvsinkomsten. Inkluderar personer med sjuk- och aktivitetsersättning. Pensionärer: Personer 20-64 år ej klassade som studerande vars inkomst av allmän pension, tjänstepension, privat pensionsförsäkring, arbetsskadelivränta och livränta är större än hälften av den sammanräknade förvärvsinkomsten. Föräldralediga: Personer 20-64 år ej klassade som studerande vars inkomst av föräldrapenning är större än hälften av den sammanräknade förvärvsinkomsten. Övriga ej förvärvsarbetande: Personer 20-64 år ej klassade som förvärvsarbetande, studerande, arbetslösa, sjuka, pensionärer eller föräldralediga klassas i gruppen ”Övriga ej förvärvsarbetande".
Löneinkomst
Löneinkomst är summan av löneutbetalningar under året. I begreppet lön ingår skattepliktiga förmåner och traktamenten som redovisas under lön i taxeringen. Den resekostnadsersättning som överstiger det begränsade avdraget ingår också. Även sjuklön (den sjukersättning arbetsgivaren har ansvar för) ingår i löneinkomsten.

Företagarinkomst
Företagarinkomst beräknas som inkomst/underskott av näringsverksamhet (inkluderar även inkomst från fåmansföretag).

Kapital
Kapital är ränta, utdelning, kapitalvinst och kapitalförlust. Kapitalvinst/kapitalförlust utgörs av den vinst/förlust som uppkommer vid försäljning (realisering) av tillgångar, t.ex. aktier, fonder eller fastigheter.

Pension
Pension är skattepliktiga pensioner och består av allmän pension, tjänstepension, privat pensionsförsäkring, arbetsskadelivränta och livränta.

Sjuk- och aktivitetsersättning
Sjuk- och aktivitetsersättning ersatte 2003 förmånerna förtidspension och sjukbidrag. Om arbetsförmågan är nedsatt med minst en fjärdedel har personer i åldrarna 19–29 år rätt till aktivitetsersättning och personer 30–64 år rätt till sjukersättning.

Sjuk- och föräldrapenning samt arbetsmarknadsstöd m.m.
Skattepliktiga positiva transfereringar såsom ersättning i samband med sjukdom, föräldrapenning och arbetsmarknadsstöd. Här ingår även andra skattepliktiga bidrag och ersättningar som vårdbidrag och utbildningsbidrag för doktorander.
Generalla bidrag
Generella bidrag är skattefria bidrag, bland annat barnbidrag, underhållsbidrag, studiebidrag och studielån.

Bostadsstöd
Bostadsstöd (skattefria bidrag) utgörs av bostadsbidrag till barnfamiljer och makar/övriga utan barn, bostadstillägg till pensionärer och bostadsbidrag till värnpliktiga.

Ekonomiskt bistånd
Ekonomiskt bistånd hette tidigare socialbidrag.

Skatt
I den slutliga skatten ingår statlig och kommunal inkomstskatt på förvärvsinkomster, statlig inkomstskatt på kapitalinkomster, fastighetsavgift, allmän pensionsavgift, egenavgifter, kyrkoavgift samt begravningsavgift, skatter för näringsverksamma och avdrag för skattereduktioner.

Övriga negativa transfereringar
Övriga negativa transfereringar är betalt underhållsbidrag, återbetalda studielån och avdrag för pensionsförsäkring.
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2020-01-29
Kontakt
Johan Lindberg, SCB
+46 010-479 60 64
johan.lindberg@scb.se

Hans Heggemann, SCB
+46 010-479 68 10
hans.heggemann@scb.se

Enhet
Medelvärde, tkr:
tkr
Andel i procent:
andelar i procent
Referenstid
Medelvärde, tkr:
Kalenderår
Andel i procent:
Kalenderår
Datatyp
Medelvärde, tkr:
Stock
Andel i procent:
Stock
Pristyp
Medelvärde, tkr:
Fasta Priser
Kalenderkorrigerad
Medelvärde, tkr:
Nej
Andel i procent:
Nej
Säsongsrensad
Medelvärde, tkr:
Nej
Andel i procent:
Nej
Bastid
Medelvärde, tkr:
senast redovisat år
Skapad datum
2020-11-23
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
HE0110BR