Statistikdatabasen
Inkomst av tjänst efter region, kön, ålder och inkomstklass. År 2000 - 2018
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 5 Valda

region

inkomstslag Markera minst ett värde

Totalt 8 Valda

Sök

kön

Totalt 3 Valda

Sök

ålder Markera minst ett värde

Totalt 19 Valda

Sök

inkomstklass Markera minst ett värde

Totalt 17 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 19 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Tabellvärden som bygger på antal personer färre än fyra prickas/undertrycks (..) av sekretesskäl.
Tabellen innehåller personer som någon gång under inkomståret var folkbokförda i riket.
tabellinnehåll
Medelvärde för de med värde, tkr
Medelvärdet för de med värde = Medelvärde beräknat för de personer som har värde i respektive inkomstslag.
Medelvärde för alla, tkr
Medelvärde för alla = Medelvärde för samtliga i vald redovisningsgrupp, dvs inklusive de som inte har värde i respektive inkomstslag.
inkomstslag
kontant bruttolön
I lönebegreppet kontant bruttolön ingår kontant bruttolön, arvode och skattepliktiga förmåner (t. ex. traktamenten). Vidare ingår sjukpenning, ersättningar från försäkringskassa, arbetslöshetskassa och vuxen utbildningsnämnd samt delpension. Traktamentsersättning utöver schablon och bilersättningar över fastställt belopp per mil behandlas som lön. Som kontant bruttolön behandlas även reseersättning för resor mellan bostad och arbetsplats.
kostnadsersättningar
Kostandsersättningar avser telefonersättningar och andra avdragsgilla kostnader i tjänsten.
avdrag för resor till och från arbetet
Kostnaden för resor till och från arbetet är reducerad med icke avdragsgill del.
avdrag för övriga kostnader
Avdrag för övriga kostnader är reducerad med icke avdragsgill del. De som någon gång under inkomståret varit folkbokförda i riket. Fysiska personer.
ej pensionsgrundande ersättningar
Ej pensionsgrundande ersättningar avser skattepliktiga ersättningar som inte utgör underlag för sociala avgifter. Hit räknas bl.a. vissa livräntor, vissa ersättningar från fåmansföretag samt ärvd royalty om den ursprungliga förvärvskällan varit tjänst (t ex engångsförfattare). Här redovisas också utbetalning av andel från vinstandelsstiftelse samt vissa ersättningar till idrottsutövare. Vidare ingår periodiskt understöd enligt dom eller avtal från förutvarande make. Frivilliga periodiska understöd är inte skattepliktiga liksom inte heller underhållsbidrag för barn. Fr.o.m. 2002 ingår även inkomst som grundar egenavgift/särskild löneskatt samt inkomst från fåmansföretag som redovisas som inkomst av tjänst.
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2020-01-29
Kontakt
Hans Heggemann, SCB
+46 010-479 68 10
hans.heggemann@scb.se

Johan Lindberg, SCB
+46 010-479 60 64
johan.lindberg@scb.se

Enhet
Antal personer:
antal
Antal personer med värde:
antal
Medelvärde för de med värde, tkr:
tkr
Medelvärde för alla, tkr:
tkr
Totalsumma, mnkr:
mnkr
Referenstid
Antal personer:
31 december respektive år
Antal personer med värde:
31 december respektive år
Medelvärde för de med värde, tkr:
31 december respektive år
Medelvärde för alla, tkr:
31 december respektive år
Totalsumma, mnkr:
31 december respektive år
Datatyp
Antal personer:
Stock
Antal personer med värde:
Stock
Medelvärde för de med värde, tkr:
Stock
Medelvärde för alla, tkr:
Stock
Totalsumma, mnkr:
Stock
Kalenderkorrigerad
Antal personer:
Nej
Antal personer med värde:
Nej
Medelvärde för de med värde, tkr:
Nej
Medelvärde för alla, tkr:
Nej
Totalsumma, mnkr:
Nej
Säsongsrensad
Antal personer:
Nej
Antal personer med värde:
Nej
Medelvärde för de med värde, tkr:
Nej
Medelvärde för alla, tkr:
Nej
Totalsumma, mnkr:
Nej
Skapad datum
2020-11-23
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
HE0110I1