Till toppen
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Välj variabel

Inkomst av tjänst efter region, inkomstslag, kön, ålder, inkomstklass, tabellinnehåll och år

Logotyp för officiell statistik

Välj variabler

Dokumentation av statistiken
Daniel Kruse, SCB
+46 010-479 65 94
Inkomststatistik, SCB
+46 .
Johan Lindberg, SCB
+46 010-479 60 64
Ja
2024-01-23
Antal personer:
antal
Antal personer med värde:
antal
Medelvärde för de med värde, tkr:
tkr
Medelvärde för alla, tkr:
tkr
Totalsumma, mnkr:
mnkr
Antal personer:
31 december respektive år
Antal personer med värde:
31 december respektive år
Medelvärde för de med värde, tkr:
31 december respektive år
Medelvärde för alla, tkr:
31 december respektive år
Totalsumma, mnkr:
31 december respektive år
Antal personer:
Stock
Antal personer med värde:
Stock
Medelvärde för de med värde, tkr:
Stock
Medelvärde för alla, tkr:
Stock
Totalsumma, mnkr:
Stock
Antal personer:
Nej
Antal personer med värde:
Nej
Medelvärde för de med värde, tkr:
Nej
Medelvärde för alla, tkr:
Nej
Totalsumma, mnkr:
Nej
Antal personer:
Nej
Antal personer med värde:
Nej
Medelvärde för de med värde, tkr:
Nej
Medelvärde för alla, tkr:
Nej
Totalsumma, mnkr:
Nej
SCB
HE0110I1
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 5

Valfri variabel
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listankontant bruttolön , kostnadsersättningar , allmän pension/tjänstepension ,

Valda 0 Totalt 8

Valda 0 Totalt 3

Valfri variabel
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listantotalt ålder , totalt 20+ år , 20-64 år ,

Valda 0 Totalt 19

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listantotalt inkomstklasser , 0 , 1-39 tkr ,

Valda 0 Totalt 17

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan2000 , 2001 , 2002 ,

Valda 1 Totalt 23

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

Viktiga fotnoter

Tabellvärden som bygger på antal personer färre än fyra prickas/undertrycks (..) av sekretesskäl.

tabellinnehåll

Medelvärde för de med värde, tkr

Medelvärdet för de med värde = Medelvärde beräknat för de personer som har värde i respektive inkomstslag.

Medelvärde för alla, tkr

Medelvärde för alla = Medelvärde för samtliga i vald redovisningsgrupp, dvs inklusive de som inte har värde i respektive inkomstslag.
Tabellen innehåller skattskyldiga fysiska personer.

inkomstslag

kontant bruttolön

I lönebegreppet kontant bruttolön ingår kontant bruttolön, arvode och skattepliktiga förmåner (t. ex. traktamenten). Vidare ingår sjukpenning, ersättningar från försäkringskassa, arbetslöshetskassa och vuxen utbildningsnämnd samt delpension. Traktamentsersättning utöver schablon och bilersättningar över fastställt belopp per mil behandlas som lön. Som kontant bruttolön behandlas även reseersättning för resor mellan bostad och arbetsplats.

kostnadsersättningar

Kostandsersättningar avser telefonersättningar och andra avdragsgilla kostnader i tjänsten.

övriga ersättningar

Ej pensionsgrundande ersättningar avser skattepliktiga ersättningar som inte utgör underlag för sociala avgifter. Hit räknas bl.a. vissa livräntor, vissa ersättningar från fåmansföretag samt ärvd royalty om den ursprungliga förvärvskällan varit tjänst (t ex engångsförfattare). Här redovisas också utbetalning av andel från vinstandelsstiftelse samt vissa ersättningar till idrottsutövare. Vidare ingår periodiskt understöd enligt dom eller avtal från förutvarande make. Frivilliga periodiska understöd är inte skattepliktiga liksom inte heller underhållsbidrag för barn. Fr.o.m. 2002 ingår även inkomst som grundar egenavgift/särskild löneskatt samt inkomst från fåmansföretag som redovisas som inkomst av tjänst.

avdrag för resor till och från arbetet

Kostnaden för resor till och från arbetet är reducerad med icke avdragsgill del.

övriga avdrag

Avdrag för övriga kostnader är reducerad med icke avdragsgill del. De som någon gång under inkomståret varit folkbokförda i riket. Fysiska personer.