Statistikdatabasen
Justerad disponibel inkomst per konsumtionsenhet för vuxna 18+ år (HEK) fördelad efter hushållstyp, kön, ålder och boendeform. Urvalsundersökning, se fotnoter. År 2004 - 2013
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 4 Valda

hushållstyp

Totalt 9 Valda

Sök

kön

Totalt 3 Valda

Sök

ålder

Totalt 6 Valda

Sök

boendeform

Totalt 9 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 10 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Undersökningen baserar sig på ett slumpmässigt urval av individer 18 år och äldre samt de kosthushåll som de utvalda individerna tillhör. Värdena i tabellerna är endast skattningar av sanna värden i populationen. Felmarginal är ett mått på slumpfelets storlek. Osäkerheten i skattningarna uttrycks med ett konfidensintervall som bildas av skattningen ± felmarginalen. Konfidensintervallet innehåller det sanna populationsvärdet med 95 procent sannolikhet.
Uppgifter för 2008 har korrigerats 2009-12-22.
Hushållstyperna som redovisas görs utifrån begreppet kosthushåll. Med kosthushåll menas de personer som bor i samma bostad och har gemensam hushållning. I kosthushållet ingår även barn som är 20 år eller äldre och bor hemma. Ett kosthushåll kan också bestå av flera generationer, syskon eller kompisar som bor tillsammans och har gemensam hushållning. I hushållstyperna ´ensamstående med barn 0-19 år´ och ´sammanboende med barn´ ingår i förekommande fall andra vuxna, oftast barn 20 år och äldre.
Disponibel inkomst är summan av alla skattepliktiga och skattefria inkomster minus skatt och övriga negativa transfereringar. Till disponibel inkomst räknas samtliga i hushållets inkomster, även barnens.
Den genomsnittliga disponibla inkomsten redovisas med medianvärde.
För att göra jämförelser av t.ex. disponibel inkomst och ekonomisk köpkraft mellan olika typer av hushåll används ett viktsystem där konsumtionen är relaterad till hushållets sammansättning. Den disponibla inkomsten divideras med den konsumtionsvikt som gäller för hushållet.
år
2012
Korrigering 2014-05-05:
Korrigeringen avser år 2012 och uppgifter rörande den disponibla inkomsten samt viktningen som görs.
hushållstyp
övriga hushåll
Till hushållstypen Övriga räknas hushåll där det utöver definitionen på en av de andra hushållstyperna finns ytterligare minst en person som är 20 år eller äldre. Det kan vara såväl hemmavarande barn eller annan person som har gemensam hushållning med referenspersonen.
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2014-12-15
Kontakt
Lovisa Sköld, SCB
+46 010-479 64 74
lovisa.skold@scb.se

Karin Rosén Karlsson, SCB
+46 010-479 69 98
karin.rosen@scb.se

Enhet
Antal vuxna 18+ år, tusental:
antal i tusental
Felmarginal Antal vuxna 18+ år, tusental:
antal i tusental
Justerad disponibel inkomst, median tkr:
median tkr
Justerad disponibel inkomst, felmarginal, median tkr:
median tkr
Referenstid
Antal vuxna 18+ år, tusental:
31 december 2004
Felmarginal Antal vuxna 18+ år, tusental:
31 december 2004
Justerad disponibel inkomst, median tkr:
31 december 2004
Justerad disponibel inkomst, felmarginal, median tkr:
31 december 2004
Datatyp
Antal vuxna 18+ år, tusental:
Stock
Felmarginal Antal vuxna 18+ år, tusental:
Stock
Justerad disponibel inkomst, median tkr:
Stock
Justerad disponibel inkomst, felmarginal, median tkr:
Stock
Kalenderkorrigerad
Antal vuxna 18+ år, tusental:
Nej
Felmarginal Antal vuxna 18+ år, tusental:
Nej
Justerad disponibel inkomst, median tkr:
Nej
Justerad disponibel inkomst, felmarginal, median tkr:
Nej
Säsongsrensad
Antal vuxna 18+ år, tusental:
Nej
Felmarginal Antal vuxna 18+ år, tusental:
Nej
Justerad disponibel inkomst, median tkr:
Nej
Justerad disponibel inkomst, felmarginal, median tkr:
Nej
Skapad datum
2020-10-20
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
HE0103E4