Statistikdatabasen
Arbetsinkomst för samtliga helårs- och heltidsanställda 20-64 år som saknar inkomst från näringsverksamhet (HEK) efter kön och ålder. Urvalsundersökning, se fotnoter. År 1997 - 2009
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

kön

Totalt 3 Valda

Sök

ålder

Totalt 6 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 13 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

tabellinnehåll
Felmarginal
Felmarginal. Undersökningen baserar sig på ett slumpmässigt urval av individer 18 år och äldre samt de kosthushåll som de utvalda individerna tillhör. Värdena i tabellerna är endast skattningar av sanna värden i populationen. Felmarginal är ett mått på slumpfelets storlek. Osäkerheten i skattningarna uttrycks med ett konfidensintervall som bildas av skattningen ± felmarginalen. Konfidensintervallet innehåller det sanna populationsvärdet med 95 procent sannolikhet .Skattningar som baseras på mindre än 41 svarande ersätts med två punkter. Detta betyder att skattningarna är alltför osäkra för att redovisas.
tabellinnehåll
Medelvärde
Medelvärden redovisas i entals kronor. Medelvärde är ett sätt att visa det genomsnittliga värdet för den grupp man vill studera. Medelvärdet är summan av inkomsterna i den aktuella redovisningsgruppen dividerat med antalet personer i gruppen.
Medelvärde
Arbetsinkomst är den inkomst som är knuten till förvärvsarbete. Den består av löneinkomst, företagarinkomst, sjukpenning, föräldrapenning samt ersättning i samband med utbildning och tjänstgöring inom totalförsvaret. Observera att arbetsinkomst inte är detsamma som lön. En viktig skillnad är att arbetsinkomstens storlek beror på antalet arbetade timmar. I arbetsinkomsten ingår även sjuklön från arbetsgivare samt ersättning från sjuk- och föräldraförsäkring.
Medelvärde
Kosthushåll. Med kosthushållet menas de personer som bor i samma bostad och har gemensam hushållning. I kosthushållet ingår barn som är 18 år eller äldre och bor hemma. Ett kosthushåll kan också bestå av flera generationer, syskon eller kompisar som bor tillsammans och har gemensam hushållning. I hushållstyperna, ensamstående med barn 0-17 år, sammanboende med barn ingår i förekommande fall andra vuxna, oftast barn 18 år och äldre. I hushållstyperna, övriga ensamstående utan barn 0-17 år, övriga sammanboende utan barn 0-17 år finns andra vuxna, oftast barn 18 år och äldre.
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2011-03-03
Kontakt
Johan Lindberg, SCB
+46 010-479 60 64
johan.lindberg@scb.se

Hans Heggemann, SCB
+46 010-479 68 10
hans.heggemann@scb.se

Enhet
Medelvärde:
kronor
Felmarginal:
kronor
Referenstid
Medelvärde:
31 december respektive år
Felmarginal:
31 december respektive år
Datatyp
Medelvärde:
Stock
Felmarginal:
Stock
Pristyp
Medelvärde:
Löpande Priser
Felmarginal:
Löpande Priser
Kalenderkorrigerad
Medelvärde:
Nej
Felmarginal:
Nej
Säsongsrensad
Medelvärde:
Nej
Felmarginal:
Nej
Skapad datum
2021-01-19
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
HE0103A1