Statistikdatabasen
Tjänsteproduktionsindex (TjPI), 2015=100, efter näringsgren SNI 2007. Månad 2000M01 - 2020M08
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 5 Valda

näringsgren SNI 2007 Markera minst ett värde

Totalt 33 Valda

Sök

månad Markera minst ett värde

Totalt 248 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Korrigering 2017-03-09: Data har korrigerats.
I samband med publiceringen av mars 2017 reviderades statistiken tillbaka till och med januari 2015. Detta på grund av omklassificering av Ericsson AB.
Korrigering 2017-08-10. I samband med publiceringen av juni 2017 korrigerades månadsindex för januari till mars 2017. Kvartal 1 som helhet har korrigerats marginellt.
Korrigering 2018-04-05. I samband med publiceringen av referensmånad februari 2018 har prisindex korrigerats i några branscher för januari 2018 efter att ett fel har upptäckts. Detta påverkar beräkningarna framförallt för branscherna vattenverk (E) och parti- och provisionshandel (46), och leder till en större revidering än normalt för januari 2018.
Korrigering 2018-12-05. I samband med publiceringen av referensmånad oktober 2018 reviderades statistiken för branschen ljud- och bildinspelning och alla aggregat där branschen ingår, liksom det totala näringslivet från april 2018. Prisindex korrigerades i några branscher för perioden januari 2018 till juli 2018 efter att ett fel upptäckts. Detta påverkar beräkningarna framförallt för branschen vård och omsorg och leder till revideringar utanför ordinarie revideringsperiod.
Korrigering 2019-01-25. Beräkningarna för L (fastighetsbolag och fastighetsförvaltare) samt alla aggregat som branschen ingår i har korrigerats för referensmånad november 2018 efter att ett fel har upptäckts. I samband med korrigeringen har även bransch 47 (detaljhandel utom med motorfordon) reviderats för perioden november 2018 då nya uppgifter inkommit till SCB.
Korrigering 2019-02-05. Vid publiceringen av december 2018 reviderades statistiken för telekommunikationsbolag (61) och alla aggregat där branschen ingår, liksom det totala näringslivet för december 2017. Detta sedan nya uppgifter inkommit till SCB.
Korrigering 2019-03-05: I enlighet med internationella riktlinjer har ett antal aktiebolag omklassificerats avseende sektorindelning, från näringslivet till offentlig förvaltning. Detta påverkar statistiken som publiceras från och med januari 2019.

I samband med publiceringen av referensmånad januari 2019 reviderades statistiken för branschen fastighetsverksamhet (68) och alla aggregat där branscherna ingår, liksom det totala näringslivet reviderades från januari 2017. Statistiken för branscherna förlagsverksamhet (58), programvaruproducenter, datakonsulter o.d. (62), vetenskaplig forskning och utveckling (72) och alla aggregat där branscherna ingår, liksom det totala näringslivet har reviderats från april 2016. Detta sedan nya uppgifter inkommit till SCB.
I samband med publiceringen av referensmånad februari 2019 reviderades statistiken för branscherna stödtjänster till transport (52), dataprogrammering och datakonsultverksamhet (62) och FoU-verksamhet (72) från januari 2017 och framåt. Ovanstående revidering omfattar även alla aggregat där ovanstående branscher ingår. Detta sedan nya uppgifter har inkommit till SCB.
Uppgift med .. innebär att uppgift är sekretessbelagd eller att data saknas.
I samband med publicering av referensmånad augusti 2019 revideras perioderna januari 2018 till mars 2019 (utanför ordinarie revideringsperiod) på grund av att nya uppgifter inkommit till SCB.
I samband med referensmånad november 2019 reviderades statistiken för det totala näringslivet och samtliga delbranscher bakåt till och med april 2016. Detta efter en förändring i metod avseende hantering av bortfall i registerdata.
Vid publiceringen av mars 2020 reviderades statistiken för förlag och alla aggregat där branschen ingår, liksom det totala näringslivet för perioden december 2019. Detta sedan nya uppgifter inkommit till SCB.
2020-05-05 Osäkerheten kring coronavirusets långsiktiga påverkan leder till att trendskattningen inte anses tillförlitlig. Av denna anledning publiceras inte trendskattningar från referensperioden januari 2020 och framåt.
Vid publiceringen av april 2020 reviderades statistiken för telekommunikation och alla aggregat där branschen ingår, liksom det totala näringslivet för perioden januari 2020. Detta sedan nya uppgifter inkommit till SCB.
Uppgifterna i tabellen har reviderats i samband med ny säsongrensning, kalenderkorrigeringsmodell samt referensårsbyte som genomfördes 2013-03-05
Tidsserierna för Tjänsteproduktionsindex har korrigerats mellan januari år 2008 och april år 2010. Korrigeringen gjordes den 4 juni 2010.
näringsgren SNI 2007
36-39+45-63+68-96 vatten- och reningsverk; anläggningar för avfallshantering, återvinning och sanering samt tjänstenäringar exkl. kreditinstitut och försäkringsbolag m.m.
I samband med ordinarie publicering 2014-06-04 korrigerades totalen 36-39+45-63+68-96 för perioden januari 2000 – mars 2014.
36-39+45-63+68-96 vatten- och reningsverk; anläggningar för avfallshantering, återvinning och sanering samt tjänstenäringar exkl. kreditinstitut och försäkringsbolag m.m.
I samband med ordinarie publicering 2014-09-05 korrigerades bransch 85-88 för perioden kvartal 2 2013 – kvartal 1 2014.
36-39 vatten- och reningsverk; anläggningar för avfallshantering, återvinning och sanering
I samband med ordinarie publicering 2014-06-04 korrigerades bransch 36-39 för perioden april 2013 – mars 2014.
45-63+68-96 tjänstenäringar exkl. kreditinstitut och försäkringsbolag m.m.
I samband med ordinarie publicering 2014-06-04 korrigerades totalen 45-63+68-96 för perioden januari 2000 – mars 2014.
45-63+69-96 tjänstenäringar exkl. fastighetsverksamhet, kreditinstitut och försäkringsbolag m.m.
I samband med ordinarie publicering 2014-09-05 korrigerades bransch 85-88 för perioden kvartal 2 2013 – kvartal 1 2014.
45-63+69-96 tjänstenäringar exkl. fastighetsverksamhet, kreditinstitut och försäkringsbolag m.m.
I samband med ordinarie publicering 2014-06-04 korrigerades totalen 45-63+69-96 för perioden januari 2000 – mars 2014.
45-47 handel; serviceverkstäder för motorfordon och motorcyklar
I samband med ordinarie publicering 2014-06-04 korrigerades bransch 45-47 för perioden januari 2012 – mars 2014.
46 parti - och provisionshandel utom med motorfordon
I samband med ordinarie publicering 2014-06-04 korrigerades bransch 46 för perioden januari 2012 – mars 2014.
58-75 informations, kommunikation, fastighets samt verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik
I samband med ordinarie publicering 2014-06-04 korrigerades bransch 58-75 för perioden januari 2000 – mars 2014.
68 fastighetsbolag och fastighetsförvaltare
I samband med ordinarie publicering 2014-06-04 korrigerades bransch 68 för perioden januari 2000 – mars 2014.
85-88 utbildning, hälso- och sjukvård, omsorg
I samband med ordinarie publicering 2014-06-04 korrigerades bransch 85-88 för perioden januari 2000 – mars 2014.
85-88 utbildning, hälso- och sjukvård, omsorg
I samband med ordinarie publicering 2014-09-05 korrigerades bransch 85-88 för perioden april 2013 – mars 2014.
86-88 enheter för vård och omsorg, socialtjänst
I samband med ordinarie publicering 2014-06-04 korrigerades bransch 86-88 för perioden januari 2000 – mars 2014.
86-88 enheter för vård och omsorg, socialtjänst
I samband med ordinarie publicering 2014-09-05 korrigerades bransch 86-88 för perioden april 2013 – mars 2014.
månad
2012M01
Korrigering 2013-02-07. Värden för bransch 36-39+45-63+68-96, 45-63+68-96, 45-47 och 46 har korrigerats för perioden januari 2012 – september 2013.
2012M02
Korrigering 2013-02-07. Värden för bransch 36-39+45-63+68-96, 45-63+68-96, 45-47 och 46 har korrigerats för perioden januari 2012 – september 2013.
2012M03
Korrigering 2013-02-07. Värden för bransch 36-39+45-63+68-96, 45-63+68-96, 45-47 och 46 har korrigerats för perioden januari 2012 – september 2013.
2012M04
Korrigering 2013-02-07. Värden för bransch 36-39+45-63+68-96, 45-63+68-96, 45-47 och 46 har korrigerats för perioden januari 2012 – september 2013.
2012M05
Korrigering 2013-02-07. Värden för bransch 36-39+45-63+68-96, 45-63+68-96, 45-47 och 46 har korrigerats för perioden januari 2012 – september 2013.
2012M06
Korrigering 2013-02-07. Värden för bransch 36-39+45-63+68-96, 45-63+68-96, 45-47 och 46 har korrigerats för perioden januari 2012 – september 2013.
2012M07
Korrigering 2013-02-07. Värden för bransch 36-39+45-63+68-96, 45-63+68-96, 45-47 och 46 har korrigerats för perioden januari 2012 – september 2013.
2012M08
Korrigering 2013-02-07. Värden för bransch 36-39+45-63+68-96, 45-63+68-96, 45-47 och 46 har korrigerats för perioden januari 2012 – september 2013.
2012M09
Korrigering 2013-02-07. Värden för bransch 36-39+45-63+68-96, 45-63+68-96, 45-47 och 46 har korrigerats för perioden januari 2012 – september 2013.
2012M10
Korrigering 2013-02-07. Värden för bransch 36-39+45-63+68-96, 45-63+68-96, 45-47 och 46 har korrigerats för perioden januari 2012 – september 2013.
2012M11
Korrigering 2013-02-07. Värden för bransch 36-39+45-63+68-96, 45-63+68-96, 45-47 och 46 har korrigerats för perioden januari 2012 – september 2013.
2012M12
Korrigering 2013-02-07. Värden för bransch 36-39+45-63+68-96, 45-63+68-96, 45-47 och 46 har korrigerats för perioden januari 2012 – september 2013.
2013M01
Korrigering 2013-02-07. Värden för bransch 36-39+45-63+68-96, 45-63+68-96, 45-47 och 46 har korrigerats för perioden januari 2012 – september 2013.
2013M02
Korrigering 2013-02-07. Värden för bransch 36-39+45-63+68-96, 45-63+68-96, 45-47 och 46 har korrigerats för perioden januari 2012 – september 2013.
2013M03
Korrigering 2013-02-07. Värden för bransch 36-39+45-63+68-96, 45-63+68-96, 45-47 och 46 har korrigerats för perioden januari 2012 – september 2013.
2013M04
Korrigering 2013-02-07. Värden för bransch 36-39+45-63+68-96, 45-63+68-96, 45-47 och 46 har korrigerats för perioden januari 2012 – september 2013.
2013M05
Korrigering 2013-02-07. Värden för bransch 36-39+45-63+68-96, 45-63+68-96, 45-47 och 46 har korrigerats för perioden januari 2012 – september 2013.
2013M06
Korrigering 2013-02-07. Värden för bransch 36-39+45-63+68-96, 45-63+68-96, 45-47 och 46 har korrigerats för perioden januari 2012 – september 2013.
2013M07
Korrigering 2013-02-07. Värden för bransch 36-39+45-63+68-96, 45-63+68-96, 45-47 och 46 har korrigerats för perioden januari 2012 – september 2013.
2013M08
Korrigering 2013-02-07. Värden för bransch 36-39+45-63+68-96, 45-63+68-96, 45-47 och 46 har korrigerats för perioden januari 2012 – september 2013.
2013M09
Korrigering 2013-02-07. Värden för bransch 36-39+45-63+68-96, 45-63+68-96, 45-47 och 46 har korrigerats för perioden januari 2012 – september 2013.
näringsgren SNI 2007
45-63+69-96 tjänstenäringar exkl. fastighetsverksamhet, kreditinstitut och försäkringsbolag m.m.
Från 2010-12-06 utökades tabellen med bransch 45-63+69-96. Utökningen gäller för alla laddade tidpunkter.
tabellinnehåll: Fasta priser och kalenderkorrigerad , månad: 2012M05
Korrigering 2013-01-07. Kalenderkorrigerade värden för bransch 90-96 har korrigerats för perioden maj-oktober 2012.
tabellinnehåll: Fasta priser och kalenderkorrigerad , månad: 2012M06
Korrigering 2013-01-07. Kalenderkorrigerade värden för bransch 90-96 har korrigerats för perioden maj-oktober 2012.
tabellinnehåll: Fasta priser och kalenderkorrigerad , månad: 2012M07
Korrigering 2013-01-07. Kalenderkorrigerade värden för bransch 90-96 har korrigerats för perioden maj-oktober 2012.
tabellinnehåll: Fasta priser och kalenderkorrigerad , månad: 2012M08
Korrigering 2013-01-07. Kalenderkorrigerade värden för bransch 90-96 har korrigerats för perioden maj-oktober 2012.
tabellinnehåll: Fasta priser och kalenderkorrigerad , månad: 2012M09
Korrigering 2013-01-07. Kalenderkorrigerade värden för bransch 90-96 har korrigerats för perioden maj-oktober 2012.
tabellinnehåll: Fasta priser och kalenderkorrigerad , månad: 2012M10
Korrigering 2013-01-07. Kalenderkorrigerade värden för bransch 90-96 har korrigerats för perioden maj-oktober 2012.
tabellinnehåll: Fasta priser och kalenderkorrigerad , näringsgren SNI 2007: 36-39+45-63+68-96 vatten- och reningsverk; anläggningar för avfallshantering, återvinning och sanering samt tjänstenäringar exkl. kreditinstitut och försäkringsbolag m.m.
I samband med ordinarie publicering 2013-11-05 korrigerades bransch 63 Informationstjänster samt totalen 36-39+45-63+68-96 för perioden januari 2012 – augusti 2013.
tabellinnehåll: Fasta priser och kalenderkorrigerad , näringsgren SNI 2007: 63 informationstjänstföretag
I samband med ordinarie publicering 2013-11-05 korrigerades bransch 63 Informationstjänster samt totalen 36-39+45-63+68-96 för perioden januari 2012 – augusti 2013.
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2020-10-06
Kontakt
Jonas Rutberg, SCB
+46 010-479 40 00
jonas.rutberg@scb.se

Enhet
Fasta priser och kalenderkorrigerad:
index
Fasta priser:
index
Löpande priser:
index
Säsongrensade, fasta priser, kalenderkorrigerade:
index
Trend, fasta priser, kalenderkorrigerade:
index
Datatyp
Fasta priser och kalenderkorrigerad:
Flöde
Fasta priser:
Flöde
Löpande priser:
Flöde
Säsongrensade, fasta priser, kalenderkorrigerade:
Flöde
Trend, fasta priser, kalenderkorrigerade:
Flöde
Pristyp
Fasta priser och kalenderkorrigerad:
Fasta Priser
Fasta priser:
Fasta Priser
Löpande priser:
Löpande Priser
Säsongrensade, fasta priser, kalenderkorrigerade:
Fasta Priser
Trend, fasta priser, kalenderkorrigerade:
Fasta Priser
Kalenderkorrigerad
Fasta priser och kalenderkorrigerad:
Ja
Fasta priser:
Nej
Löpande priser:
Nej
Säsongrensade, fasta priser, kalenderkorrigerade:
Ja
Trend, fasta priser, kalenderkorrigerade:
Ja
Säsongsrensad
Fasta priser och kalenderkorrigerad:
Nej
Fasta priser:
Nej
Löpande priser:
Nej
Säsongrensade, fasta priser, kalenderkorrigerade:
Nej
Trend, fasta priser, kalenderkorrigerade:
Nej
Bastid
Fasta priser och kalenderkorrigerad:
2015
Fasta priser:
2015
Löpande priser:
2015
Säsongrensade, fasta priser, kalenderkorrigerade:
2015
Trend, fasta priser, kalenderkorrigerade:
2015
Skapad datum
2020-10-29
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
HA0104A4