Till toppen
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Välj variabel

Utlåningsräntor fördelat på ändamål. Månad 2005M09 - 2024M02

Välj variabler

Dokumentation av statistiken
Tove Åkerrén, SCB
+46 010-479 42 12
Finansmarknadsstatistik, SCB
+46 010-479 50 00
Nej
2024-03-27
Utlåningsräntor fördelat på ändamål, procent:
procent
Utlåningsräntor fördelat på ändamål, procent:
Genomsnittsränta vid månadens slut
Utlåningsräntor fördelat på ändamål, procent:
Utlåningsräntor fördelat på ändamål, procent:
Nej
Utlåningsräntor fördelat på ändamål, procent:
Nej
Sveriges riksbank
000004ZV
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 5

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 3

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 2

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 4

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan2005M09 , 2005M10 , 2005M11 ,

Valda 1 Totalt 222

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

Viktiga fotnoter

referenssektor

1 Monetära finansinstitut(MFI), bostadskreditinsitut och alternativa investeringsfonder(AIF)

Fr.o.m. januari 2019 ingår ränteuppgifter från bostadskreditinstitut och AIF tillsammans med MFI.

1.2 Bostadskreditinstitut och AIF

Fr o m januari 2019 finns ränteuppgifter från bostadskreditinstitut och AIF.

månad

2007M10

Oktober 2007. I oktober 2007 upphörde ett bostadsinstitut och ett finansbolag genom fusion med en bank. Bostadsinstitutets balansomslutning per 30 september 2007 var 245 miljarder och finansbolagets 36 miljarder.   Genom fusionen har banksektorn tillförts 42 miljarder avseende utlåning till icke-finansiella företag; 28 miljarder från bostadsinstitutsektorn och 14 miljarder från finansbolagssektorn. Banksektorns utlåning till hushåll   ökar med 199 miljarder varav 198 miljarder från bostadsinstitutsektorn.

2009M12

December 2009. Revidering av siffror för kontokredit och konsumtionskrediter har skett för perioden september - november 2009.  

2010M04

April 2010. Pga. en utökning av urvalet för räntestatistiken har ett antal nya rapportörer tillkommit. Ett antal serier har därför förändrats bakåt t.o.m. september 2009.  

2010M09

September 2010. Allmänheten ersatt av hushåll och icke-finansiella företag sammanslaget. Kontokredit redovisas nu exkl. avgift. Det leder till revideringar av kolumnerna samtliga lån och kontokredit fr.o.m. december 1993 i tabell 8.3.4. Innan december 1993 är avgift på kontokredit inkluderat.  

2010M09

September 2010. En bank med generellt höga räntor flyttade belopp till kontokredit vilket höjer den totala snitträntan.  

2012M11

November 2012. Omklassificering av konton gör att hushållens avistainlåning ökar och inlåning med villkor minskar, vilket har påverkat inlåningsräntan.      

2017M08

Augusti 2017. Ett bostadsinstitut bildades.

2019M08

Augusti 2019. Från april 2019 har urvalet av institut som rapporterar MIR utökats för att bättre täcka konsumtionslån, något som gjort att de publicerade räntorna stiger för vissa serier. För kortkrediter och andra revolverande lån definieras hela den utestående volymen som nya avtal trots att kortkrediter och andra revolverande lån endast står för 2 procent av hushållens totala lånevolym.