Statistikdatabasen
Monetära finansinstitutens tillgångar och skulder efter institut, kontopost och valuta. Månad 1998M01 - 2020M09
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

institut

Totalt 64 Valda

Sök

kontopost Markera minst ett värde

valuta

Totalt 3 Valda

Sök

månad Markera minst ett värde

Totalt 273 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

I januari 2017 ombildades tre utländska dotterbolag till utländska filialer vilket ökade balansomslutningen för banker och MFI.
17-05-02, Data har korrigerats
I december 2018 påbörjades insamling av utlåning från bostadskreditinstitut och AIF:er.
månad
2014M05
Från maj 2014 har Sparbanken 1826, Färs och Frosta Sparbank AB och delar av Sparbanken Öresund AB fusionerats och bildat Sparbanken Skåne AB
2014M11
November 2014. Tre stycken finansbolag, bl.a. Swedbank Finans AB har fusionerats med Swedbank AB. Utlåningsstockar till icke-finansiella företag och hushåll om 23 mdr respektive 8 mdr har flyttats från finansbolagssektorn till banksektorn. Leasingen minskade i finansbolagssektorn med 12 mdr och ökade i banksektorn med motsvarande.
2014M11
Santander Consumer Bank AB har under november 2014 förvärvat GE Money Bank AB
2015M05
I maj 2015 ombildades ett finansbolag till ett bankaktiebolag.
2015M07
Santander Consumer Bank AS Norge, Sverige Filial har under juli 2015 fusionerats med Santander Consumer Bank AB (tidigare GE Money Bank). Samtidigt har utländsk verksamhet för tidigare Santander Consumer Bank AB flyttats till annat bolag inom Santander-koncernen.
2015M08
Lån för cirka 24 miljarder har omklassificerats inom hushållssektorn, från företagarhushåll till övriga hushåll
2015M09
Lån för cirka 5 miljarder har omklassificerats inom hushållssektorn, från företagarhushåll till övriga hushåll.
2016M10
I oktober 2016 ombildades ett finansbolag till ett bankaktiebolag.
2017M06
I juni 2017 ombildades ett finansbolag till ett bankaktiebolag. I juni 2017 upphörde även ett finansbolag. Det hade per 31 maj en balansomslutning på 43 miljarder.
2017M08
I augusti 2017 bildades ett bostadsinstitut.
2018M01
I januari 2018 upphörde ett finansbolag. Det hade per 31 december en balansomslutning på 17 miljarder
2018M10
I oktober 2018 upphörde ett bankaktiebolag och en utländsk bankfilial tillkom.
2019M07
I juli 2019 ombildades en sparbank till ett bankaktiebolag.
månad
2003M12
I december 2003 skedde en omklassificering i bostadsinstitutsektorn; 3 mdr flyttades från övriga hushåll till företagarhushåll.
2006M03
Mars 2006. Utländska bankers filialer i Sverige ökade utlåningen till hushåll med 2,6 miljarder kronor p.g.a. inflyttning av kreditstockar från finansbolagssektorn.
2006M12
I december 2006 ökade bostadsinstitutens lån till småhus med 6 mdr p.g.a. att en värdepapperiseringstransaktion förföll.
2007M04
I april 2007 skedde en omklassificering i bostadsinstitutsektorn; 11 mdr flyttades från övriga hushåll till företagarhushåll.
2007M04
I april 2007 upphörde ett finansbolag. Det hade per 31 mars en balansomslutning på 9 mdr och operationell leasing på 6 mdr.
2007M06
Riksgälden har under juni 2007 övertagit Venantius statsgaranterade obligationslån.
2007M10
Oktober 2007. SEB Bolån AB och SEB Finans AB har per oktober 2007 fusionerats med Skandinaviska Enskilda Banken AB.
2007M12
I december 2007 ombildades ett finansbolag till bankaktiebolag. Detta innebär att banksektorns utlåning till hushåll ökade med 1,6 mdr.
2008M08
I augusti 2008 överlät ett svenskt bankaktiebolags filial utomlands utlåning, ca 48 mdr, till ett bostadsinstituts nybildade filial utomlands.
2008M09
I september 2008 ombildades ett finansbolag, Volvofinans AB, och ett monetärt värdepappersbolag till bankaktiebolag.
2008M10
Från oktober 2008 ingår Swedbank Jordbrukskredit AB i Swedbank Hypotek AB
2008M10
Under oktober 2008 har lånestockar avseende kommunkrediter överförts från Swedbank AB till Swedbank Hypotek AB.
2009M04
I april 2009 upphörde en utländsk banks filial i Sverige. Detta innebär att utlåningen till icke-finansiella företag minskade med 11 mdr.
2009M11
I november 2009 har en utländsk banks filial i Sverige sålt lånestockar till utlandet till ett belopp om 10 mdr. Utlåningen till icke-finansiella företag och offentlig sektor minskar härmed med ca 5 mdr vardera.
2010M09
I september 2010 fusionerades två finansbolag med banker. Vidare avregistrerades ett finansbolag från MFI-sektorn. Detta innebär att utlåningsstockar till icke-finansiella företag och hushåll om 7 mdr respektive 7 mdr har flyttats från finansbolagssektorn till banksektorn. Leasingen minskade i finansbolagssektorn med 9 mdr och ökade i banksektorn med 6 mdr.
2010M11
Från november 2010 tillhör Sveriges Bostadsfinansiering AB (SBAB) banksektorn (tidigare bostadsinstitut).
2010M11
Från november 2010 har Sparbanken Finn och Sparbanken Gripen AB fusionerats och bildat Sparbanken Öresund AB.
2010M12
I december 2010 ombildades Sparbanken Alingsås till bankaktiebolag (tidigare sparbank).
2011M01
I januari 2011 flyttades utlåningsstockar på cirka 4 mdr från Swedbank Finans AB till ett annat bolag inom finansbolagssektorn.
2011M03
I mars 2011 flyttades utlåningsstockar på cirka 6,5 mdr från DnB NOR Bank ASA till Skandinaviska Enskilda Banken AB. Till följd av detta minskade utlåning från gruppen 1.1.3 Utländska bankfilialer med cirka 6,5 mdr och 1.1.1 Bankaktiebolag ökade med motsvarande belopp.
2011M08
Lån till icke-MFI (Övriga motparter) i EMU-länder om ca 27 mdr har sålts från Svenska Handelsbanken AB till Stadshypotek AB.
2011M09
I september omklassificerade finansbolag operationell leasing till finansiell leasing om ca 6 mdr. För svenska icke-finansiella företag ökade därmed utlåningen med ca 2,7 mdr.
2012M03
I mars 2012 upphörde ett finansbolag genom fusion med en bank. En bank har köpt lånestockar från ett bostadsinstitut för ca 9 mdkr.
2012M04
April 2012. Reviderade siffror från januari 2012 till mars 2012 på grund av definitionsändring av penningmarknadsfonder. Till följd av detta har Övriga MFI:s andelar i emitterade penningmarknadsfonder minskat med cirka 76 miljarder. Övriga MFI:s innehav i räntebärande värdepapper har minskat med cirka 74 miljarder. Definitionsändringen är implementerad för att harmonisera med europeisk standard vilket minskat antalet penningmarknadsfonder (monetära investeringsfonder).
2012M10
En utländsk bankfilial i Sverige har överfört lånestockar om 4 miljarder kronor till ett utländskt värdepapperiseringsinstitut.
2012M11
I november 2012 ombildades ett ”övrigt MFI” till ett bankaktiebolag.
2017M12
I december 2017 upphörde ett finansbolag.
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Nej
Senast uppdaterad
2020-10-28
Kontakt
Tina Hansson, SCB
+46 010-479 42 55
tina.hansson@scb.se

Finansmarknadsstatistik, SCB
+46 010-479 42 40
fmr@scb.se

Nathalie Persson Linde, SCB
+46 010-479 48 36
nathalie.perssonlinde@scb.se

Enhet
Monetära finansinstitutens tillgångar och skulder, ställning, mnkr:
miljoner kronor
Referenstid
Monetära finansinstitutens tillgångar och skulder, ställning, mnkr:
Ställningsvärden vid månadens slut
Datatyp
Monetära finansinstitutens tillgångar och skulder, ställning, mnkr:
Stock
Pristyp
Monetära finansinstitutens tillgångar och skulder, ställning, mnkr:
Löpande Priser
Kalenderkorrigerad
Monetära finansinstitutens tillgångar och skulder, ställning, mnkr:
Nej
Säsongsrensad
Monetära finansinstitutens tillgångar och skulder, ställning, mnkr:
Nej
Skapad datum
2020-10-31
Statistikansvarig myndighet (SAM)
Finansinspektionen
Matris
FM0401XX