Statistikdatabasen
Finansräkenskaper efter sektor, kontopost och motsektor (ENS95). Kvartal 1996k1 - 2014k1
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

sektor

Totalt 20 Valda

Sök

kontopost

Totalt 69 Valda

Sök

motsektor

Totalt 20 Valda

Sök

kvartal Markera minst ett värde

Totalt 73 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

I enlighet med beslut av EU:s statistikmyndighet Eurostat har SCB ändrat institutionell sektortillhörighet för premiepensionssystemet. Från och med publiceringen av uppgifter för fjärde kvartalet 2006 redovisar finansräkenskaperna premiepensionssystemet som tillhörande försäkringssektorn. Berörda tidsserier för staten, socialförsäkringssektorn, försäkringsbolagen och hushållen har räknats om för perioden 1995 till fjärde kvartalet 2006. Samtidigt har även revideringar gjorts avseende uppgifter om den tillfälliga förvaltningen av PPM:s medel i Riksgäldskontoret, vilken tidigare saknats i finansräkenskapernas publicerade uppgifter.
Finansräkenskaperna visar finansiella tillgångar och skulder (kontoposter), ställningsvärden och transaktioner, för olika samhällssektorer. För resp sektor fördelas varje kontopost efter motsektor. Definitioner och koder baseras på det Europeiska Nationalräkenskapssystemet (ENS 1995). De finansiella tillgångarna är markerade med ett A (assets) och skulderna med ett L (liabilities) i koden för kontopost (2:a positionen). Vissa uppgifter redovisas med noll då de ej är tillgängliga men kan förekomma. Vilka som i huvudsak berörs är försedda med fotnot härom nedan.
kontopost
FA2200 inlåning, överförbar
I samband med Finansräkenskapernas publicering av andra kvartalet 2013 har ett antal revideringar i tidserien införts tillbaka till och med första kvartalet 2002.
En allmän översyn av omvärderingar för hela tidserien från och med 2002 har utförts. Med hjälp av bland annat prisindex och valutakurser har rimligheten i primärstatistikens omvärderingar kontrollerats och till viss del ersatts. Det har även införts omvärderingar för instrument och sektorer där sådana saknats i primärstatistiken Detta har påverkat transaktionerna för ett flertal finansiella instrument men framförallt för certifikat, obligationer och lån i utländsk valuta.
FA2900 inlåning, övrig
I samband med Finansräkenskapernas publicering av andra kvartalet 2013 har ett antal revideringar i tidserien införts tillbaka till och med första kvartalet 2002.
En allmän översyn av omvärderingar för hela tidserien från och med 2002 har utförts. Med hjälp av bland annat prisindex och valutakurser har rimligheten i primärstatistikens omvärderingar kontrollerats och till viss del ersatts. Det har även införts omvärderingar för instrument och sektorer där sådana saknats i primärstatistiken Detta har påverkat transaktionerna för ett flertal finansiella instrument men framförallt för certifikat, obligationer och lån i utländsk valuta.
FA3310 certifikat
I samband med Finansräkenskapernas publicering av andra kvartalet 2013 har ett antal revideringar i tidserien införts tillbaka till och med första kvartalet 2002.
En allmän översyn av omvärderingar för hela tidserien från och med 2002 har utförts. Med hjälp av bland annat prisindex och valutakurser har rimligheten i primärstatistikens omvärderingar kontrollerats och till viss del ersatts. Det har även införts omvärderingar för instrument och sektorer där sådana saknats i primärstatistiken Detta har påverkat transaktionerna för ett flertal finansiella instrument men framförallt för certifikat, obligationer och lån i utländsk valuta.
FA3320 obligationer
I samband med Finansräkenskapernas publicering av andra kvartalet 2013 har ett antal revideringar i tidserien införts tillbaka till och med första kvartalet 2002.
En allmän översyn av omvärderingar för hela tidserien från och med 2002 har utförts. Med hjälp av bland annat prisindex och valutakurser har rimligheten i primärstatistikens omvärderingar kontrollerats och till viss del ersatts. Det har även införts omvärderingar för instrument och sektorer där sådana saknats i primärstatistiken Detta har påverkat transaktionerna för ett flertal finansiella instrument men framförallt för certifikat, obligationer och lån i utländsk valuta.
FA3320 obligationer
Uppgifter om Icke-finansiella tillgångar i stats-och kommunobligationer kan inte publiceras från och med 2010 pga. sekretess.
FA3400 finansiella derivat
I samband med Finansräkenskapernas publicering av andra kvartalet 2013 har ett antal revideringar i tidserien införts tillbaka till och med första kvartalet 2002. I finansräkenskaperna är täckningen av ställningsvärden för derivat relativt komplett medan det saknas en fullständig redovisning av transaktioner i derivat.
I Sverige finns de värdemässigt största positionerna i derivat mellan svenska banker och utlandet, både på tillgångs- och skuldsidan. Under de senaste åren har den insamlade statistiken i Betalningsbalansen för derivat fått en ökad kvalitet och tillförlitligheten i transaktioner i derivat mellan svenska banker och utlandet kan anses vara ganska god. Tidserien för transaktioner i derivat mellan monetära finansinstitut och utlandet från år 2002 kvartal 1 har därför införts i finansräkenskaperna. Det finansiella sparandet blir mer tillförlitligt med införandet men påverkas inte nämnvärt. Detta beror på att transaktionerna i derivat är i samma storleksordning på både tillgångs- och skuldsidan och tar ut varandra när ett netto beräknas. För staten, socialförsäkringssektorn och försäkringsbolag har en mer detaljerad uppdelning på motsektorer av transaktioner i derivat införts. Det har även utförts en allmån översyn av ställningsvärden för derivat för alla sektorer och en mer detaljerad uppdelning av motsektorer har införts för hela tidserien tillbaka till 2002 kvartal 1.
FA4100 korttidslån
I samband med Finansräkenskapernas publicering av andra kvartalet 2013 har ett antal revideringar i tidserien införts tillbaka till och med första kvartalet 2002.
En allmän översyn av omvärderingar för hela tidserien från och med 2002 har utförts. Med hjälp av bland annat prisindex och valutakurser har rimligheten i primärstatistikens omvärderingar kontrollerats och till viss del ersatts. Det har även införts omvärderingar för instrument och sektorer där sådana saknats i primärstatistiken Detta har påverkat transaktionerna för ett flertal finansiella instrument men framförallt för certifikat, obligationer och lån i utländsk valuta.
FA4100 korttidslån
I samband med Finansräkenskapernas publicering av andra kvartalet 2013 har ett antal revideringar i tidserien införts tillbaka till och med första kvartalet 2002.
Enligt EU-kraven på redovisning av korta och långa lån i finansräkenskaperna införs tidserien med denna uppdelning av de monetära finansinstitutens utlåning från år 2003 kvartal 4. Tidigare redovisades uppdelningen av korta och långa lån baserat på motsektorinformation för utlåningen. Dessutom redovisades finansiell leasing som ett eget finansiellt instrument under utlåningen. I den nya uppdelningen redovisas den totala utlåningen uppdelat på korta och långa lån enligt data från Finansmarknadsstatistiken på SCB som innehåller uppgifter om både löptid och motsektor. Data för leasing kan istället hämtas från Finansmarknadsstatistiken på www.scb.se.
FA4200 lån
I samband med Finansräkenskapernas publicering av andra kvartalet 2013 har ett antal revideringar i tidserien införts tillbaka till och med första kvartalet 2002.
En allmän översyn av omvärderingar för hela tidserien från och med 2002 har utförts. Med hjälp av bland annat prisindex och valutakurser har rimligheten i primärstatistikens omvärderingar kontrollerats och till viss del ersatts. Det har även införts omvärderingar för instrument och sektorer där sådana saknats i primärstatistiken Detta har påverkat transaktionerna för ett flertal finansiella instrument men framförallt för certifikat, obligationer och lån i utländsk valuta.
FA4200 lån
I samband med Finansräkenskapernas publicering av andra kvartalet 2013 har ett antal revideringar i tidserien införts tillbaka till och med första kvartalet 2002.
Enligt EU-kraven på redovisning av korta och långa lån i finansräkenskaperna införs tidserien med denna uppdelning av de monetära finansinstitutens utlåning från år 2003 kvartal 4. Tidigare redovisades uppdelningen av korta och långa lån baserat på motsektorinformation för utlåningen. Dessutom redovisades finansiell leasing som ett eget finansiellt instrument under utlåningen. I den nya uppdelningen redovisas den totala utlåningen uppdelat på korta och långa lån enligt data från Finansmarknadsstatistiken på SCB som innehåller uppgifter om både löptid och motsektor. Data för leasing kan istället hämtas från Finansmarknadsstatistiken på www.scb.se.
FA4300 leasing
I samband med Finansräkenskapernas publicering av andra kvartalet 2013 har ett antal revideringar i tidserien införts tillbaka till och med första kvartalet 2002.
Enligt EU-kraven på redovisning av korta och långa lån i finansräkenskaperna införs tidserien med denna uppdelning av de monetära finansinstitutens utlåning från år 2003 kvartal 4. Tidigare redovisades uppdelningen av korta och långa lån baserat på motsektorinformation för utlåningen. Dessutom redovisades finansiell leasing som ett eget finansiellt instrument under utlåningen. I den nya uppdelningen redovisas den totala utlåningen uppdelat på korta och långa lån enligt data från Finansmarknadsstatistiken på SCB som innehåller uppgifter om både löptid och motsektor. Data för leasing kan istället hämtas från Finansmarknadsstatistiken på www.scb.se.
FA5120 aktier, ej noterade
I samband med Finansräkenskapernas publicering av andra kvartalet 2013 har ett antal revideringar i tidserien införts tillbaka till och med första kvartalet 2002.
Enligt det Europeiska Nationalräkenskapssystemet 1995, ENS 95 ska innehav i onoterade aktier redovisas till marknadsvärde. Tidigare har Finansräkenskaperna publicerat innehav i onoterade aktier till bokfört värde och hushållen har helt saknat innehav. I samband med publiceringen av andra kvartalet 2013 har en marknadsvärdering av onoterade aktier, enligt en modell från Eurostat, införts. Med hjälp av denna modell har svenska icke-finansiella företag som inte är noterade marknadsvärderats i förhållande till noterade bolag inom samma bransch. Undantag för marknadsvärderingen enligt denna metod har gjorts för den offentliga sektorn.
En beräkning av hushållens innehav i onoterade aktier har också genomförts. Denna beräkning bygger på information om hushållens mottagna utdelningar i onoterade aktiebolag i förhållande till totala utdelningar för onoterade aktiebolag. Även en mer detaljerad uppdelning av innehav av onoterade aktier har införts. För till exempel banker så kan man nu se vad dessa äger i onoterade bostadsinstitut, tidigare så redovisades alla finansiella onoterade innehav ihop. Alla dessa revideringar har gjorts för hela tidserien tillbaka till första kvartalet 2002.
FA5130 andra ägarandelar
Hushållens tillgångar i bostadsrättsandelar presenteras i Finansräkenskaperna som andra ägarandelar, FA.513. I samband med publiceringen av Finansräkenskaperna andra kvartalet 2012 reviderades hushållens tillgångar i bostadsrättsandelar enligt en ny beräkningsmetod. Revideringen görs från första kvartalet 2003. Eftersom de reviderade ställningsvärdena ligger på en högre nivå än de gamla har det uppstått ett tidsseriebrott i hushållens svenska andra ägarandelar mellan fjärde kvartalet 2002 och första kvartalet 2003.
FA5200 fondandelar
I samband med Finansräkenskapernas publicering av andra kvartalet 2013 har ett antal revideringar i tidserien införts tillbaka till och med första kvartalet 2002.
En allmän översyn av omvärderingar för hela tidserien från och med 2002 har utförts. Med hjälp av bland annat prisindex och valutakurser har rimligheten i primärstatistikens omvärderingar kontrollerats och till viss del ersatts. Det har även införts omvärderingar för instrument och sektorer där sådana saknats i primärstatistiken Detta har påverkat transaktionerna för ett flertal finansiella instrument men framförallt för certifikat, obligationer och lån i utländsk valuta.
FA5202 fondandelar, korta räntefonder
I samband med Finansräkenskapernas publicering av andra kvartalet 2013 har ett antal revideringar i tidserien införts tillbaka till och med första kvartalet 2002.
En allmän översyn av omvärderingar för hela tidserien från och med 2002 har utförts. Med hjälp av bland annat prisindex och valutakurser har rimligheten i primärstatistikens omvärderingar kontrollerats och till viss del ersatts. Det har även införts omvärderingar för instrument och sektorer där sådana saknats i primärstatistiken Detta har påverkat transaktionerna för ett flertal finansiella instrument men framförallt för certifikat, obligationer och lån i utländsk valuta.
FA5203 fondandelar, långa räntefonder
I samband med Finansräkenskapernas publicering av andra kvartalet 2013 har ett antal revideringar i tidserien införts tillbaka till och med första kvartalet 2002.
En allmän översyn av omvärderingar för hela tidserien från och med 2002 har utförts. Med hjälp av bland annat prisindex och valutakurser har rimligheten i primärstatistikens omvärderingar kontrollerats och till viss del ersatts. Det har även införts omvärderingar för instrument och sektorer där sådana saknats i primärstatistiken Detta har påverkat transaktionerna för ett flertal finansiella instrument men framförallt för certifikat, obligationer och lån i utländsk valuta.
FA5204 fondandelar, aktiefonder
I samband med Finansräkenskapernas publicering av andra kvartalet 2013 har ett antal revideringar i tidserien införts tillbaka till och med första kvartalet 2002.
En allmän översyn av omvärderingar för hela tidserien från och med 2002 har utförts. Med hjälp av bland annat prisindex och valutakurser har rimligheten i primärstatistikens omvärderingar kontrollerats och till viss del ersatts. Det har även införts omvärderingar för instrument och sektorer där sådana saknats i primärstatistiken Detta har påverkat transaktionerna för ett flertal finansiella instrument men framförallt för certifikat, obligationer och lån i utländsk valuta.
FA5205 fondandelar, andra fonder
I samband med Finansräkenskapernas publicering av andra kvartalet 2013 har ett antal revideringar i tidserien införts tillbaka till och med första kvartalet 2002.
En allmän översyn av omvärderingar för hela tidserien från och med 2002 har utförts. Med hjälp av bland annat prisindex och valutakurser har rimligheten i primärstatistikens omvärderingar kontrollerats och till viss del ersatts. Det har även införts omvärderingar för instrument och sektorer där sådana saknats i primärstatistiken Detta har påverkat transaktionerna för ett flertal finansiella instrument men framförallt för certifikat, obligationer och lån i utländsk valuta.
FA6110 försäkringsparande, liv
I samband med Finansräkenskapernas publicering av andra kvartalet 2013 har ett antal revideringar i tidserien införts tillbaka till och med första kvartalet 2002.
En allmän översyn av tidserierna för livförsäkringsbolag har gjorts från och med 2002. Nya metoder att beräkna omvärderingar och ställningsvärden har tagits fram. Särskilt har stockarna för traditionell tjänstepension påverkats. En uppdelning har även gjorts inom kollektiv pension så att kollektiv traditionell försäkring skiljs från fondförsäkring (unit linked). Tidserien Kollektiv pension, Unit Linked är ny. De revideringar som gjorts av transaktionerna är av mer fortlöpande karaktär beroende på förbättrad primärstatistik och är inte kopplade till de nya beräkningsmetoderna.
FA6111 försäkringsparande, liv, traditionellt
I samband med Finansräkenskapernas publicering av andra kvartalet 2013 har ett antal revideringar i tidserien införts tillbaka till och med första kvartalet 2002.
En allmän översyn av tidserierna för livförsäkringsbolag har gjorts från och med 2002. Nya metoder att beräkna omvärderingar och ställningsvärden har tagits fram. Särskilt har stockarna för traditionell tjänstepension påverkats. En uppdelning har även gjorts inom kollektiv pension så att kollektiv traditionell försäkring skiljs från fondförsäkring (unit linked). Tidserien Kollektiv pension, Unit Linked är ny. De revideringar som gjorts av transaktionerna är av mer fortlöpande karaktär beroende på förbättrad primärstatistik och är inte kopplade till de nya beräkningsmetoderna.
FA6112 försäkringsparande, liv, unit linked
I samband med Finansräkenskapernas publicering av andra kvartalet 2013 har ett antal revideringar i tidserien införts tillbaka till och med första kvartalet 2002.
En allmän översyn av tidserierna för livförsäkringsbolag har gjorts från och med 2002. Nya metoder att beräkna omvärderingar och ställningsvärden har tagits fram. Särskilt har stockarna för traditionell tjänstepension påverkats. En uppdelning har även gjorts inom kollektiv pension så att kollektiv traditionell försäkring skiljs från fondförsäkring (unit linked). Tidserien Kollektiv pension, Unit Linked är ny. De revideringar som gjorts av transaktionerna är av mer fortlöpande karaktär beroende på förbättrad primärstatistik och är inte kopplade till de nya beräkningsmetoderna.
FA6120 försäkringsparande, pension
I samband med Finansräkenskapernas publicering av andra kvartalet 2013 har ett antal revideringar i tidserien införts tillbaka till och med första kvartalet 2002.
En allmän översyn av tidserierna för livförsäkringsbolag har gjorts från och med 2002. Nya metoder att beräkna omvärderingar och ställningsvärden har tagits fram. Särskilt har stockarna för traditionell tjänstepension påverkats. En uppdelning har även gjorts inom kollektiv pension så att kollektiv traditionell försäkring skiljs från fondförsäkring (unit linked). Tidserien Kollektiv pension, Unit Linked är ny. De revideringar som gjorts av transaktionerna är av mer fortlöpande karaktär beroende på förbättrad primärstatistik och är inte kopplade till de nya beräkningsmetoderna.
FA6121 försäkringsparande, pension, ej PPM
I samband med Finansräkenskapernas publicering av andra kvartalet 2013 har ett antal revideringar i tidserien införts tillbaka till och med första kvartalet 2002.
En allmän översyn av tidserierna för livförsäkringsbolag har gjorts från och med 2002. Nya metoder att beräkna omvärderingar och ställningsvärden har tagits fram. Särskilt har stockarna för traditionell tjänstepension påverkats. En uppdelning har även gjorts inom kollektiv pension så att kollektiv traditionell försäkring skiljs från fondförsäkring (unit linked). Tidserien Kollektiv pension, Unit Linked är ny. De revideringar som gjorts av transaktionerna är av mer fortlöpande karaktär beroende på förbättrad primärstatistik och är inte kopplade till de nya beräkningsmetoderna.
FA6122 försäkringssparande, pension, unit linked
I samband med Finansräkenskapernas publicering av andra kvartalet 2013 har ett antal revideringar i tidserien införts tillbaka till och med första kvartalet 2002.
En allmän översyn av tidserierna för livförsäkringsbolag har gjorts från och med 2002. Nya metoder att beräkna omvärderingar och ställningsvärden har tagits fram. Särskilt har stockarna för traditionell tjänstepension påverkats. En uppdelning har även gjorts inom kollektiv pension så att kollektiv traditionell försäkring skiljs från fondförsäkring (unit linked). Tidserien Kollektiv pension, Unit Linked är ny. De revideringar som gjorts av transaktionerna är av mer fortlöpande karaktär beroende på förbättrad primärstatistik och är inte kopplade till de nya beräkningsmetoderna.
FA7900 obetalda/förutbetalda inkomster och utgifter
Periodisering av skatter och sociala avgifter har införts i Finansräkenskaperna från och med publiceringen av första kvartalet 2009. Detta har gjorts för sektorerna hushåll och staten från och med första kvartalet 2001 och framåt. För övriga sektorer finns skatteperiodiseringar sedan tidigare med i Finansräkenskaperna som en del av posten förutbetalda kostnader och upplupna intäkter respektive Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter. Detta medför att hushållens och statens finansiella sparande har reviderats för perioden 2001 till 2008. Periodiseringen innebär att skatter och sociala avgifter ska bokföras vid den tidpunkt de uppkommer i stället för att redovisa dem när de faktiskt betalas (kassamässigt). Behov av periodiseringar uppstår t.ex. eftersom skatter deklareras året efter inkomståret och skatten sålunda fastställs i efterhand.
FL2200 inlåning, överförbar
I samband med Finansräkenskapernas publicering av andra kvartalet 2013 har ett antal revideringar i tidserien införts tillbaka till och med första kvartalet 2002.
En allmän översyn av omvärderingar för hela tidserien från och med 2002 har utförts. Med hjälp av bland annat prisindex och valutakurser har rimligheten i primärstatistikens omvärderingar kontrollerats och till viss del ersatts. Det har även införts omvärderingar för instrument och sektorer där sådana saknats i primärstatistiken Detta har påverkat transaktionerna för ett flertal finansiella instrument men framförallt för certifikat, obligationer och lån i utländsk valuta.
FL2900 inlåning, övrig
I samband med Finansräkenskapernas publicering av andra kvartalet 2013 har ett antal revideringar i tidserien införts tillbaka till och med första kvartalet 2002.
En allmän översyn av omvärderingar för hela tidserien från och med 2002 har utförts. Med hjälp av bland annat prisindex och valutakurser har rimligheten i primärstatistikens omvärderingar kontrollerats och till viss del ersatts. Det har även införts omvärderingar för instrument och sektorer där sådana saknats i primärstatistiken Detta har påverkat transaktionerna för ett flertal finansiella instrument men framförallt för certifikat, obligationer och lån i utländsk valuta.
FL3310 certifikat
I samband med Finansräkenskapernas publicering av andra kvartalet 2013 har ett antal revideringar i tidserien införts tillbaka till och med första kvartalet 2002.
En allmän översyn av omvärderingar för hela tidserien från och med 2002 har utförts. Med hjälp av bland annat prisindex och valutakurser har rimligheten i primärstatistikens omvärderingar kontrollerats och till viss del ersatts. Det har även införts omvärderingar för instrument och sektorer där sådana saknats i primärstatistiken Detta har påverkat transaktionerna för ett flertal finansiella instrument men framförallt för certifikat, obligationer och lån i utländsk valuta.
FL3320 obligationer
I samband med Finansräkenskapernas publicering av andra kvartalet 2013 har ett antal revideringar i tidserien införts tillbaka till och med första kvartalet 2002.
En allmän översyn av omvärderingar för hela tidserien från och med 2002 har utförts. Med hjälp av bland annat prisindex och valutakurser har rimligheten i primärstatistikens omvärderingar kontrollerats och till viss del ersatts. Det har även införts omvärderingar för instrument och sektorer där sådana saknats i primärstatistiken Detta har påverkat transaktionerna för ett flertal finansiella instrument men framförallt för certifikat, obligationer och lån i utländsk valuta.
FL3400 finansiella derivat
I samband med Finansräkenskapernas publicering av andra kvartalet 2013 har ett antal revideringar i tidserien införts tillbaka till och med första kvartalet 2002. I finansräkenskaperna är täckningen av ställningsvärden för derivat relativt komplett medan det saknas en fullständig redovisning av transaktioner i derivat.
I Sverige finns de värdemässigt största positionerna i derivat mellan svenska banker och utlandet, både på tillgångs- och skuldsidan. Under de senaste åren har den insamlade statistiken i Betalningsbalansen för derivat fått en ökad kvalitet och tillförlitligheten i transaktioner i derivat mellan svenska banker och utlandet kan anses vara ganska god. Tidserien för transaktioner i derivat mellan monetära finansinstitut och utlandet från år 2002 kvartal 1 har därför införts i finansräkenskaperna. Det finansiella sparandet blir mer tillförlitligt med införandet men påverkas inte nämnvärt. Detta beror på att transaktionerna i derivat är i samma storleksordning på både tillgångs- och skuldsidan och tar ut varandra när ett netto beräknas. För staten, socialförsäkringssektorn och försäkringsbolag har en mer detaljerad uppdelning på motsektorer av transaktioner i derivat införts. Det har även utförts en allmån översyn av ställningsvärden för derivat för alla sektorer och en mer detaljerad uppdelning av motsektorer har införts för hela tidserien tillbaka till 2002 kvartal 1.
FL4100 korttidslån
I samband med Finansräkenskapernas publicering av andra kvartalet 2013 har ett antal revideringar i tidserien införts tillbaka till och med första kvartalet 2002.
En allmän översyn av omvärderingar för hela tidserien från och med 2002 har utförts. Med hjälp av bland annat prisindex och valutakurser har rimligheten i primärstatistikens omvärderingar kontrollerats och till viss del ersatts. Det har även införts omvärderingar för instrument och sektorer där sådana saknats i primärstatistiken Detta har påverkat transaktionerna för ett flertal finansiella instrument men framförallt för certifikat, obligationer och lån i utländsk valuta.
FL4100 korttidslån
I samband med Finansräkenskapernas publicering av andra kvartalet 2013 har ett antal revideringar i tidserien införts tillbaka till och med första kvartalet 2002.
Enligt EU-kraven på redovisning av korta och långa lån i finansräkenskaperna införs tidserien med denna uppdelning av de monetära finansinstitutens utlåning från år 2003 kvartal 4. Tidigare redovisades uppdelningen av korta och långa lån baserat på motsektorinformation för utlåningen. Dessutom redovisades finansiell leasing som ett eget finansiellt instrument under utlåningen. I den nya uppdelningen redovisas den totala utlåningen uppdelat på korta och långa lån enligt data från Finansmarknadsstatistiken på SCB som innehåller uppgifter om både löptid och motsektor. Data för leasing kan istället hämtas från Finansmarknadsstatistiken på www.scb.se.
FL4200 lån
I samband med Finansräkenskapernas publicering av andra kvartalet 2013 har ett antal revideringar i tidserien införts tillbaka till och med första kvartalet 2002.
En allmän översyn av omvärderingar för hela tidserien från och med 2002 har utförts. Med hjälp av bland annat prisindex och valutakurser har rimligheten i primärstatistikens omvärderingar kontrollerats och till viss del ersatts. Det har även införts omvärderingar för instrument och sektorer där sådana saknats i primärstatistiken Detta har påverkat transaktionerna för ett flertal finansiella instrument men framförallt för certifikat, obligationer och lån i utländsk valuta.
FL4200 lån
I samband med Finansräkenskapernas publicering av andra kvartalet 2013 har ett antal revideringar i tidserien införts tillbaka till och med första kvartalet 2002.
Enligt EU-kraven på redovisning av korta och långa lån i finansräkenskaperna införs tidserien med denna uppdelning av de monetära finansinstitutens utlåning från år 2003 kvartal 4. Tidigare redovisades uppdelningen av korta och långa lån baserat på motsektorinformation för utlåningen. Dessutom redovisades finansiell leasing som ett eget finansiellt instrument under utlåningen. I den nya uppdelningen redovisas den totala utlåningen uppdelat på korta och långa lån enligt data från Finansmarknadsstatistiken på SCB som innehåller uppgifter om både löptid och motsektor. Data för leasing kan istället hämtas från Finansmarknadsstatistiken på www.scb.se.
FL4300 leasing
I samband med Finansräkenskapernas publicering av andra kvartalet 2013 har ett antal revideringar i tidserien införts tillbaka till och med första kvartalet 2002.
Enligt EU-kraven på redovisning av korta och långa lån i finansräkenskaperna införs tidserien med denna uppdelning av de monetära finansinstitutens utlåning från år 2003 kvartal 4. Tidigare redovisades uppdelningen av korta och långa lån baserat på motsektorinformation för utlåningen. Dessutom redovisades finansiell leasing som ett eget finansiellt instrument under utlåningen. I den nya uppdelningen redovisas den totala utlåningen uppdelat på korta och långa lån enligt data från Finansmarknadsstatistiken på SCB som innehåller uppgifter om både löptid och motsektor. Data för leasing kan istället hämtas från Finansmarknadsstatistiken på www.scb.se.
FL5120 aktier, ej noterade
I samband med Finansräkenskapernas publicering av andra kvartalet 2013 har ett antal revideringar i tidserien införts tillbaka till och med första kvartalet 2002.
Enligt det Europeiska Nationalräkenskapssystemet 1995, ENS 95 ska innehav i onoterade aktier redovisas till marknadsvärde. Tidigare har Finansräkenskaperna publicerat innehav i onoterade aktier till bokfört värde och hushållen har helt saknat innehav. I samband med publiceringen av andra kvartalet 2013 har en marknadsvärdering av onoterade aktier, enligt en modell från Eurostat, införts. Med hjälp av denna modell har svenska icke-finansiella företag som inte är noterade marknadsvärderats i förhållande till noterade bolag inom samma bransch. Undantag för marknadsvärderingen enligt denna metod har gjorts för den offentliga sektorn.
En beräkning av hushållens innehav i onoterade aktier har också genomförts. Denna beräkning bygger på information om hushållens mottagna utdelningar i onoterade aktiebolag i förhållande till totala utdelningar för onoterade aktiebolag. Även en mer detaljerad uppdelning av innehav av onoterade aktier har införts. För till exempel banker så kan man nu se vad dessa äger i onoterade bostadsinstitut, tidigare så redovisades alla finansiella onoterade innehav ihop. Alla dessa revideringar har gjorts för hela tidserien tillbaka till första kvartalet 2002.
FL5130 andra ägarandelar
Hushållens tillgångar i bostadsrättsandelar presenteras i Finansräkenskaperna som andra ägarandelar, FA.513. I samband med publiceringen av Finansräkenskaperna andra kvartalet 2012 reviderades hushållens tillgångar i bostadsrättsandelar enligt en ny beräkningsmetod. Revideringen görs från första kvartalet 2003. Eftersom de reviderade ställningsvärdena ligger på en högre nivå än de gamla har det uppstått ett tidsseriebrott i hushållens svenska andra ägarandelar mellan fjärde kvartalet 2002 och första kvartalet 2003.
FL5200 fondandelar
I samband med Finansräkenskapernas publicering av andra kvartalet 2013 har ett antal revideringar i tidserien införts tillbaka till och med första kvartalet 2002.
En allmän översyn av omvärderingar för hela tidserien från och med 2002 har utförts. Med hjälp av bland annat prisindex och valutakurser har rimligheten i primärstatistikens omvärderingar kontrollerats och till viss del ersatts. Det har även införts omvärderingar för instrument och sektorer där sådana saknats i primärstatistiken Detta har påverkat transaktionerna för ett flertal finansiella instrument men framförallt för certifikat, obligationer och lån i utländsk valuta.
FL5202 fondandelar, korta räntefonder
I samband med Finansräkenskapernas publicering av andra kvartalet 2013 har ett antal revideringar i tidserien införts tillbaka till och med första kvartalet 2002.
En allmän översyn av omvärderingar för hela tidserien från och med 2002 har utförts. Med hjälp av bland annat prisindex och valutakurser har rimligheten i primärstatistikens omvärderingar kontrollerats och till viss del ersatts. Det har även införts omvärderingar för instrument och sektorer där sådana saknats i primärstatistiken Detta har påverkat transaktionerna för ett flertal finansiella instrument men framförallt för certifikat, obligationer och lån i utländsk valuta.
FL5203 fondandelar, långa räntefonder
I samband med Finansräkenskapernas publicering av andra kvartalet 2013 har ett antal revideringar i tidserien införts tillbaka till och med första kvartalet 2002.
En allmän översyn av omvärderingar för hela tidserien från och med 2002 har utförts. Med hjälp av bland annat prisindex och valutakurser har rimligheten i primärstatistikens omvärderingar kontrollerats och till viss del ersatts. Det har även införts omvärderingar för instrument och sektorer där sådana saknats i primärstatistiken Detta har påverkat transaktionerna för ett flertal finansiella instrument men framförallt för certifikat, obligationer och lån i utländsk valuta.
FL5204 fondandelar, aktiefonder
I samband med Finansräkenskapernas publicering av andra kvartalet 2013 har ett antal revideringar i tidserien införts tillbaka till och med första kvartalet 2002.
En allmän översyn av omvärderingar för hela tidserien från och med 2002 har utförts. Med hjälp av bland annat prisindex och valutakurser har rimligheten i primärstatistikens omvärderingar kontrollerats och till viss del ersatts. Det har även införts omvärderingar för instrument och sektorer där sådana saknats i primärstatistiken Detta har påverkat transaktionerna för ett flertal finansiella instrument men framförallt för certifikat, obligationer och lån i utländsk valuta.
FL5205 fondandelar, andra fonder
I samband med Finansräkenskapernas publicering av andra kvartalet 2013 har ett antal revideringar i tidserien införts tillbaka till och med första kvartalet 2002.
En allmän översyn av omvärderingar för hela tidserien från och med 2002 har utförts. Med hjälp av bland annat prisindex och valutakurser har rimligheten i primärstatistikens omvärderingar kontrollerats och till viss del ersatts. Det har även införts omvärderingar för instrument och sektorer där sådana saknats i primärstatistiken Detta har påverkat transaktionerna för ett flertal finansiella instrument men framförallt för certifikat, obligationer och lån i utländsk valuta.
FL6110 försäkringssparande, liv
I samband med Finansräkenskapernas publicering av andra kvartalet 2013 har ett antal revideringar i tidserien införts tillbaka till och med första kvartalet 2002.
En allmän översyn av tidserierna för livförsäkringsbolag har gjorts från och med 2002. Nya metoder att beräkna omvärderingar och ställningsvärden har tagits fram. Särskilt har stockarna för traditionell tjänstepension påverkats. En uppdelning har även gjorts inom kollektiv pension så att kollektiv traditionell försäkring skiljs från fondförsäkring (unit linked). Tidserien Kollektiv pension, Unit Linked är ny. De revideringar som gjorts av transaktionerna är av mer fortlöpande karaktär beroende på förbättrad primärstatistik och är inte kopplade till de nya beräkningsmetoderna.
FL6111 försäkringsparande, liv, traditionellt
I samband med Finansräkenskapernas publicering av andra kvartalet 2013 har ett antal revideringar i tidserien införts tillbaka till och med första kvartalet 2002.
En allmän översyn av tidserierna för livförsäkringsbolag har gjorts från och med 2002. Nya metoder att beräkna omvärderingar och ställningsvärden har tagits fram. Särskilt har stockarna för traditionell tjänstepension påverkats. En uppdelning har även gjorts inom kollektiv pension så att kollektiv traditionell försäkring skiljs från fondförsäkring (unit linked). Tidserien Kollektiv pension, Unit Linked är ny. De revideringar som gjorts av transaktionerna är av mer fortlöpande karaktär beroende på förbättrad primärstatistik och är inte kopplade till de nya beräkningsmetoderna.
FL6112 försäkringsparande, liv, unit linked
I samband med Finansräkenskapernas publicering av andra kvartalet 2013 har ett antal revideringar i tidserien införts tillbaka till och med första kvartalet 2002.
En allmän översyn av tidserierna för livförsäkringsbolag har gjorts från och med 2002. Nya metoder att beräkna omvärderingar och ställningsvärden har tagits fram. Särskilt har stockarna för traditionell tjänstepension påverkats. En uppdelning har även gjorts inom kollektiv pension så att kollektiv traditionell försäkring skiljs från fondförsäkring (unit linked). Tidserien Kollektiv pension, Unit Linked är ny. De revideringar som gjorts av transaktionerna är av mer fortlöpande karaktär beroende på förbättrad primärstatistik och är inte kopplade till de nya beräkningsmetoderna.
FL6120 försäkringssparande, pension
I samband med Finansräkenskapernas publicering av andra kvartalet 2013 har ett antal revideringar i tidserien införts tillbaka till och med första kvartalet 2002.
En allmän översyn av tidserierna för livförsäkringsbolag har gjorts från och med 2002. Nya metoder att beräkna omvärderingar och ställningsvärden har tagits fram. Särskilt har stockarna för traditionell tjänstepension påverkats. En uppdelning har även gjorts inom kollektiv pension så att kollektiv traditionell försäkring skiljs från fondförsäkring (unit linked). Tidserien Kollektiv pension, Unit Linked är ny. De revideringar som gjorts av transaktionerna är av mer fortlöpande karaktär beroende på förbättrad primärstatistik och är inte kopplade till de nya beräkningsmetoderna.
FL6121 försäkringsparande, pension, ej PPM
I samband med Finansräkenskapernas publicering av andra kvartalet 2013 har ett antal revideringar i tidserien införts tillbaka till och med första kvartalet 2002.
En allmän översyn av tidserierna för livförsäkringsbolag har gjorts från och med 2002. Nya metoder att beräkna omvärderingar och ställningsvärden har tagits fram. Särskilt har stockarna för traditionell tjänstepension påverkats. En uppdelning har även gjorts inom kollektiv pension så att kollektiv traditionell försäkring skiljs från fondförsäkring (unit linked). Tidserien Kollektiv pension, Unit Linked är ny. De revideringar som gjorts av transaktionerna är av mer fortlöpande karaktär beroende på förbättrad primärstatistik och är inte kopplade till de nya beräkningsmetoderna.
FL6122 försäkringssparande, pension, unit linked
I samband med Finansräkenskapernas publicering av andra kvartalet 2013 har ett antal revideringar i tidserien införts tillbaka till och med första kvartalet 2002.
En allmän översyn av tidserierna för livförsäkringsbolag har gjorts från och med 2002. Nya metoder att beräkna omvärderingar och ställningsvärden har tagits fram. Särskilt har stockarna för traditionell tjänstepension påverkats. En uppdelning har även gjorts inom kollektiv pension så att kollektiv traditionell försäkring skiljs från fondförsäkring (unit linked). Tidserien Kollektiv pension, Unit Linked är ny. De revideringar som gjorts av transaktionerna är av mer fortlöpande karaktär beroende på förbättrad primärstatistik och är inte kopplade till de nya beräkningsmetoderna.
FL7900 obetalda/förutbetalda inkomster och utgifter
Periodisering av skatter och sociala avgifter har införts i Finansräkenskaperna från och med publiceringen av första kvartalet 2009. Detta har gjorts för sektorerna hushåll och staten från och med första kvartalet 2001 och framåt. För övriga sektorer finns skatteperiodiseringar sedan tidigare med i Finansräkenskaperna som en del av posten förutbetalda kostnader och upplupna intäkter respektive Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter. Detta medför att hushållens och statens finansiella sparande har reviderats för perioden 2001 till 2008. Periodiseringen innebär att skatter och sociala avgifter ska bokföras vid den tidpunkt de uppkommer i stället för att redovisa dem när de faktiskt betalas (kassamässigt). Behov av periodiseringar uppstår t.ex. eftersom skatter deklareras året efter inkomståret och skatten sålunda fastställs i efterhand.
kvartal
1996k1
Korrigering 2014-04-09. Data huvudsakligen avseende de finansiella instrumenten F45 Koncernlån, F512 Onoterade aktier, F62 Skadeförsäkring har korrigerats för perioden 1996kv1-2001kv4.
1996k2
Korrigering 2014-04-09. Data huvudsakligen avseende de finansiella instrumenten F45 Koncernlån, F512 Onoterade aktier, F62 Skadeförsäkring har korrigerats för perioden 1996kv1-2001kv4.
1996k3
Korrigering 2014-04-09. Data huvudsakligen avseende de finansiella instrumenten F45 Koncernlån, F512 Onoterade aktier, F62 Skadeförsäkring har korrigerats för perioden 1996kv1-2001kv4.
1996k4
Korrigering 2014-04-09. Data huvudsakligen avseende de finansiella instrumenten F45 Koncernlån, F512 Onoterade aktier, F62 Skadeförsäkring har korrigerats för perioden 1996kv1-2001kv4.
1997k1
Korrigering 2014-04-09. Data huvudsakligen avseende de finansiella instrumenten F45 Koncernlån, F512 Onoterade aktier, F62 Skadeförsäkring har korrigerats för perioden 1996kv1-2001kv4.
1997k2
Korrigering 2014-04-09. Data huvudsakligen avseende de finansiella instrumenten F45 Koncernlån, F512 Onoterade aktier, F62 Skadeförsäkring har korrigerats för perioden 1996kv1-2001kv4.
1997k3
Korrigering 2014-04-09. Data huvudsakligen avseende de finansiella instrumenten F45 Koncernlån, F512 Onoterade aktier, F62 Skadeförsäkring har korrigerats för perioden 1996kv1-2001kv4.
1997k4
Korrigering 2014-04-09. Data huvudsakligen avseende de finansiella instrumenten F45 Koncernlån, F512 Onoterade aktier, F62 Skadeförsäkring har korrigerats för perioden 1996kv1-2001kv4.
1998k1
Korrigering 2014-04-09. Data huvudsakligen avseende de finansiella instrumenten F45 Koncernlån, F512 Onoterade aktier, F62 Skadeförsäkring har korrigerats för perioden 1996kv1-2001kv4.
1998k2
Korrigering 2014-04-09. Data huvudsakligen avseende de finansiella instrumenten F45 Koncernlån, F512 Onoterade aktier, F62 Skadeförsäkring har korrigerats för perioden 1996kv1-2001kv4.
1998k3
Korrigering 2014-04-09. Data huvudsakligen avseende de finansiella instrumenten F45 Koncernlån, F512 Onoterade aktier, F62 Skadeförsäkring har korrigerats för perioden 1996kv1-2001kv4.
1998k4
Korrigering 2014-04-09. Data huvudsakligen avseende de finansiella instrumenten F45 Koncernlån, F512 Onoterade aktier, F62 Skadeförsäkring har korrigerats för perioden 1996kv1-2001kv4.
1999k1
Korrigering 2014-04-09. Data huvudsakligen avseende de finansiella instrumenten F45 Koncernlån, F512 Onoterade aktier, F62 Skadeförsäkring har korrigerats för perioden 1996kv1-2001kv4.
1999k2
Korrigering 2014-04-09. Data huvudsakligen avseende de finansiella instrumenten F45 Koncernlån, F512 Onoterade aktier, F62 Skadeförsäkring har korrigerats för perioden 1996kv1-2001kv4.
1999k3
Korrigering 2014-04-09. Data huvudsakligen avseende de finansiella instrumenten F45 Koncernlån, F512 Onoterade aktier, F62 Skadeförsäkring har korrigerats för perioden 1996kv1-2001kv4.
1999k4
Korrigering 2014-04-09. Data huvudsakligen avseende de finansiella instrumenten F45 Koncernlån, F512 Onoterade aktier, F62 Skadeförsäkring har korrigerats för perioden 1996kv1-2001kv4.
2000k1
Korrigering 2014-04-09. Data huvudsakligen avseende de finansiella instrumenten F45 Koncernlån, F512 Onoterade aktier, F62 Skadeförsäkring har korrigerats för perioden 1996kv1-2001kv4.
2000k2
Korrigering 2014-04-09. Data huvudsakligen avseende de finansiella instrumenten F45 Koncernlån, F512 Onoterade aktier, F62 Skadeförsäkring har korrigerats för perioden 1996kv1-2001kv4.
2000k3
Korrigering 2014-04-09. Data huvudsakligen avseende de finansiella instrumenten F45 Koncernlån, F512 Onoterade aktier, F62 Skadeförsäkring har korrigerats för perioden 1996kv1-2001kv4.
2000k4
Korrigering 2014-04-09. Data huvudsakligen avseende de finansiella instrumenten F45 Koncernlån, F512 Onoterade aktier, F62 Skadeförsäkring har korrigerats för perioden 1996kv1-2001kv4.
sektor
S129A andra finansinstitut
Denna sektor kallades tidigare investmentföretag.
S129A andra finansinstitut
Under 2004K2 inträffade en ombildning inom den finansiella sektorn, vilket resulterade att de börsnoterade aktierna minskade kraftigt
S14+15 hushåll inkl icke-vinstdrivande organisationer
Här ingår hushåll inkl personliga företagare samt hushållens icke vinstdrivande organisationer
FA3310 certifikat
Icke-finansiella företag beräknas residualt varför resultatet för denna sektors innehav är osäkert.
FA3320 obligationer
Icke-finansiella företag beräknas residualt varför resultatet för denna sektors innehav är osäkert.
FA3400 finansiella derivat
Transaktionsvärden redovisas ej, men kan förekomma. Ställningsvärden redovisas men motsektorinformationen är ej fullständig.
FA5100 aktier och andra ägarandelar
Fondandelar ingår ej.
FA5100 aktier och andra ägarandelar
Flera banker har återköpt sina egna aktier under de senaste kvartalen.
FA5110 aktier, noterade
Flera banker har återköpt sina egna aktier under de senaste kvartalen.
FA5110 aktier, noterade
Tillgångar; motsektorer under finansiella företag redovisas ej, men kan förekomma. Fördelningen mellan innehav av aktier i icke-finansiella och finansiella företag är schablonmässig för vissa sektorer. Från och med 2001k3 redovisas hushållens innehav av utländska fondandelar för sig. För perioden 1996k1-2001k2 redovisas hushållens innehav av utländska fondandelar tillsammans med noterade utländska aktier. Hushållens transaktioner i utländska aktier och fondandelar redovisas dock tillsammans under noterade aktier. För övriga sektorer är fördelningen mellan noterade och ej noterade utländska aktier inte fullständig över tiden och får användas ofördelad (F5100AS aktier och andelar).
FA5120 aktier, ej noterade
Tillgångar; motsektorer under finansiella företag redovisas ej, men kan förekomma. Fördelningen mellan innehav av aktier i icke-finansiella och finansiella företag är schablonmässig för vissa sektorer. Från och med 2001k3 redovisas hushållens innehav av utländska fondandelar för sig. För perioden 1996k1-2001k2 redovisas hushållens innehav av utländska fondandelar tillsammans med noterade utländska aktier. Hushållens transaktioner i utländska aktier och fondandelar redovisas dock tillsammans under noterade aktier. För övriga sektorer är fördelningen mellan noterade och ej noterade utländska aktier inte fullständig över tiden och får användas ofördelad (F5100AS aktier och andelar).
FA5130 andra ägarandelar
Statens insats i riksbanken och statliga affärsverk samt hushållens tillgångar i bostadsrättsandelar redovisas. Övriga andelar och insatser redovisas ej.
FA7900 obetalda/förutbetalda inkomster och utgifter
Motsektorinformationen är ej fullständig.
FA7900 obetalda/förutbetalda inkomster och utgifter
Fr o m 2004K1 har en av de större uppgiftslämnarna börjat bruttoredovisa fondlikvidfordringar istället för att nettoredovisa dem. Detta har resulterat i att övriga finansiella tillgångar och övriga skulder har ökat kraftigt detta kvartal.
FL5100 aktier och andra ägarandelar
Flera banker har återköpt sina egna aktier under de senaste kvartalen.
FL5110 aktier, noterade
Flera banker har återköpt sina egna aktier under de senaste kvartalen.
FL7900 obetalda/förutbetalda inkomster och utgifter
Fr o m 2004K1 har en av de större uppgiftslämnarna börjat bruttoredovisa fondlikvidfordringar istället för att nettoredovisa dem. Detta har resulterat i att övriga finansiella tillgångar och övriga skulder har ökat kraftigt detta kvartal.
tabellinnehåll: Ställningsvärden , kvartal: 2001k1
Korrigering 2014-04-09. Data huvudsakligen avseende de finansiella instrumenten F45 Koncernlån, F512 Onoterade aktier, F62 Skadeförsäkring har korrigerats för perioden 1996kv1-2001kv4.
tabellinnehåll: Ställningsvärden , kvartal: 2001k2
Korrigering 2014-04-09. Data huvudsakligen avseende de finansiella instrumenten F45 Koncernlån, F512 Onoterade aktier, F62 Skadeförsäkring har korrigerats för perioden 1996kv1-2001kv4.
tabellinnehåll: Ställningsvärden , kvartal: 2001k3
Korrigering 2014-04-09. Data huvudsakligen avseende de finansiella instrumenten F45 Koncernlån, F512 Onoterade aktier, F62 Skadeförsäkring har korrigerats för perioden 1996kv1-2001kv4.
tabellinnehåll: Ställningsvärden , kvartal: 2001k4
Korrigering 2014-04-09. Data huvudsakligen avseende de finansiella instrumenten F45 Koncernlån, F512 Onoterade aktier, F62 Skadeförsäkring har korrigerats för perioden 1996kv1-2001kv4.
tabellinnehåll: Transaktioner , kvartal: 2002k1
Handelskrediter för staten för åren 2002-2003 korrigerades 2012-09-28.
tabellinnehåll: Transaktioner , kvartal: 2002k2
Handelskrediter för staten för åren 2002-2003 korrigerades 2012-09-28.
tabellinnehåll: Transaktioner , kvartal: 2002k3
Handelskrediter för staten för åren 2002-2003 korrigerades 2012-09-28.
tabellinnehåll: Transaktioner , kvartal: 2002k4
Handelskrediter för staten för åren 2002-2003 korrigerades 2012-09-28.
tabellinnehåll: Transaktioner , kvartal: 2003k1
Handelskrediter för staten för åren 2002-2003 korrigerades 2012-09-28.
tabellinnehåll: Transaktioner , kvartal: 2003k2
Handelskrediter för staten för åren 2002-2003 korrigerades 2012-09-28.
tabellinnehåll: Transaktioner , kvartal: 2003k3
Handelskrediter för staten för åren 2002-2003 korrigerades 2012-09-28.
tabellinnehåll: Transaktioner , kvartal: 2003k4
Handelskrediter för staten för åren 2002-2003 korrigerades 2012-09-28.
tabellinnehåll: Transaktioner , kontopost: BF9000 finansiellt netto
I samband med Finansräkenskapernas publicering av andra kvartalet 2013 har ett antal revideringar i tidserien införts tillbaka till och med första kvartalet 2002.
Under Bra att veta i publikationen FM17SM 2013 kv2 beskrivs de största revideringarna.
tabellinnehåll: Transaktioner , kontopost: FA0100 finansiella tillgångar, totalt
I samband med Finansräkenskapernas publicering av andra kvartalet 2013 har ett antal revideringar i tidserien införts tillbaka till och med första kvartalet 2002.
Under Bra att veta i publikationen FM17SM 2013 kv2 beskrivs de största revideringarna.
tabellinnehåll: Transaktioner , kontopost: FL0100 skulder, totalt
I samband med Finansräkenskapernas publicering av andra kvartalet 2013 har ett antal revideringar i tidserien införts tillbaka till och med första kvartalet 2002.
Under Bra att veta i publikationen FM17SM 2013 kv2 beskrivs de största revideringarna.
tabellinnehåll: Ställningsvärden , sektor: S14+15 hushåll inkl icke-vinstdrivande organisationer
I mars 2005 minskade bostadsinstitutens utlåning med 14,3 miljarder kr på grund av utlyft till banksektorn. I mars 2005 omklassificerades ett finansbolag till bostadsinstitut. Denna omklassificering har gjorts historiskt från 2001K4. De här nämnda händelserna påverkar endast ställningsvärdena.
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2014-06-18
Kontakt
Nicolai Nystrand, SCB
+46 010-479 45 45
nicolai.nystrand@scb.se

Caroline Ahlstrand, SCB
+46 010-479 43 33
caroline.ahlstrand@scb.se

Enhet
Transaktioner:
mkr
Ställningsvärden:
mkr
Referenstid
Transaktioner:
Under kvartalet
Ställningsvärden:
Vid kvartalets slut
Datatyp
Transaktioner:
Flöde
Ställningsvärden:
Stock
Kalenderkorrigerad
Transaktioner:
Nej
Ställningsvärden:
Nej
Säsongsrensad
Transaktioner:
Nej
Ställningsvärden:
Nej
Skapad datum
2020-11-28
Statistikansvarig myndighet (SAM)
Finansinspektionen
Matris
FM0103B2