Till toppen
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Välj variabel

Finansräkenskaper efter sektor, kontopost och motsektor (ENS2010). Kvartal 1996K1 - 2023K2

Logotyp för officiell statistik

Välj variabler

Dokumentation av statistiken
Nicolai Nystrand, SCB
+46 010-479 45 45
Katarina Stjepanovic, SCB
+46 010-479 43 03
Ja
2023-09-21
Transaktioner:
mkr
Ställningsvärden:
mkr
Transaktioner:
Under kalenderåret
Ställningsvärden:
Vid kalenderårets slut
Transaktioner:
Flöde
Ställningsvärden:
Stock
Transaktioner:
Nej
Ställningsvärden:
Nej
Transaktioner:
Nej
Ställningsvärden:
Nej
Finansinspektionen
000002KM
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 2

Sökfält för att markera värden i listanS0 Samtliga sektorer , S1 Svenska sektorer , S11 Icke-finansiella bolag ,

Valda 0 Totalt 23

Valfri variabel
Sökfält för att markera värden i listanBF9000 Finansiellt netto , FA0100 Finansiella tillgångar, totalt , FA1100 Monetärt guld ,

Valda 0 Totalt 75

Valfri variabel
Sökfält för att markera värden i listanS0 Samtliga sektorer , S1 Svenska sektorer , S11 Icke-finansiella bolag ,

Valda 0 Totalt 23

Valfri variabel
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan1996K1 , 1996K2 , 1996K3 ,

Valda 1 Totalt 110

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

Viktiga fotnoter

Korrigering 2019-10-03 avseende övriga obetalda/förutbetalda inkomster och utgifter (FA.89, FL.89) för sektorn S1311 Statlig förvaltning för kvartalen 2017K1–2019K2. 2023-06-16: Ställningsvärde och transaktion för pensionsrätter, traditionellt, har reviderats för 2021kv1-2022kv4 efter felaktig publicering i SSD den 15/6. Detta påverkar sektor S129, motsektor S14 och kontopost FL6301, vilket innebär att hushållens finansiella tillgångar och sparande påverkats. Orsaken var ett systemfel. Finansräkenskaperna visar finansiella tillgångar och skulder (kontoposter), ställningsvärden och transaktioner, för olika samhällssektorer. För respektive sektor fördelas varje kontopost efter motsektor. Definitioner och koder baseras på det Europeiska Nationalräkenskapssystemet (ENS2010). De finansiella tillgångarna är markerade med ett A (assets) och skulderna med ett L (liabilities) i koden för kontopost (2:a positionen). Vissa uppgifter redovisas med noll då de ej är tillgängliga men kan förekomma.

Finansräkenskaperna baseras på förordningen ENS 2010 (Europeiska Nationalräkenskaps-systemet), vilken i sin tur baseras på SNA 2008 (System of National Accounts). SNA 2008 har tagits fram i samarbete med de stora internationella organisationerna FN, OECD, EU, IMF och Världsbanken. ENS 2010 är en tillämpning av SNA 2008 för EU-länderna. Anpassningen till ENS innebar bl.a. ändrad sektorindelning, nya finansobjekt och nya definitioner av vissa finansobjekt. Tidigare baserades finansräkenskaperna på rekommendationen ENS 95 som i sin tur baserades på SNA 93.

sektor

S128 Försäkringsbolag

En del av bolagen i sektor S128 Försäkringsbolag har flyttas till sektor S129 Pensionsinstitut från och med 2009.

S129 Pensionsinstut

En del av bolagen i sektor S128 Försäkringsbolag har flyttas till sektor S129 Pensionsinstitut från och med 2009.

kontopost

FA1200 Särskilda dragningsrätter (SDR)

Redovisningen av det finansiella instrumentet Särskilda dragningsrätter (SDR) förändrades i och med övergången till ENS 2010. Tidigare redovisades denna som en tillgång för riksbanken, men det redovisades ingen motpart för skulden. Nu kommer utlandet (alla IMF:s medlemsstater) redovisas som motpart till skulden. Riksbanken kommer även redovisa en skuld i SDR där motparten är utlandet. Skulden av SDR i Riksbankens balansräkning kallas motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF. Principerna bakom finansräkenskap är att varje tillgång ska motsvaras av en lika stor skuld i någon annan del av ekonomin eller mot utlandet. Genom att ta med SDR även på skuldsidan blir Finansräkenskaperna mer fullständig.

FA4000 Lån, totalt

Enligt ENS 2010 ska korta och långa lån i finansräkenskaperna redovisas uppdelade. För de monetära finansinstitutens utlåning finns denna uppdelning från år fjärde kvartalet 2003 kvartal. Uppdelningen görs enligt data från Finansmarknadsstatistiken på SCB som innehåller uppgifter om både löptid och motsektor. Dessutom redovisades finansiell leasing som ett eget finansiellt instrument under utlåningen. I den nya uppdelningen redovisas den totala utlåningen uppdelat på korta och långa lån enligt data från Finansmarknadsstatistiken på SCB som innehåller uppgifter om både löptid och motsektor. Data för leasing kan istället hämtas från Finansmarknadsstatistiken på www.scb.se.

FA4100 Kortfristiga lån

Enligt ENS 2010 ska korta och långa lån i finansräkenskaperna redovisas uppdelade. För de monetära finansinstitutens utlåning finns denna uppdelning från år fjärde kvartalet 2003 kvartal. Uppdelningen görs enligt data från Finansmarknadsstatistiken på SCB som innehåller uppgifter om både löptid och motsektor. Dessutom redovisades finansiell leasing som ett eget finansiellt instrument under utlåningen. I den nya uppdelningen redovisas den totala utlåningen uppdelat på korta och långa lån enligt data från Finansmarknadsstatistiken på SCB som innehåller uppgifter om både löptid och motsektor. Data för leasing kan istället hämtas från Finansmarknadsstatistiken på www.scb.se.

FA4200 Långfristiga lån

Enligt ENS 2010 ska korta och långa lån i finansräkenskaperna redovisas uppdelade. För de monetära finansinstitutens utlåning finns denna uppdelning från år fjärde kvartalet 2003 kvartal. Uppdelningen görs enligt data från Finansmarknadsstatistiken på SCB som innehåller uppgifter om både löptid och motsektor. Dessutom redovisades finansiell leasing som ett eget finansiellt instrument under utlåningen. I den nya uppdelningen redovisas den totala utlåningen uppdelat på korta och långa lån enligt data från Finansmarknadsstatistiken på SCB som innehåller uppgifter om både löptid och motsektor. Data för leasing kan istället hämtas från Finansmarknadsstatistiken på www.scb.se.

FA5110 Noterade aktier

Transaktioner i svenska börsnoterade aktier har fördelats på olika sektorer från och med första kvartalet 2011 och framåt. Det har även skett en översyn och allmän förbättring av beräkningsmodellen. Detta har medfört revideringar av den totala nivån för transaktioner i aktier. Sektorfördelningen baserar på kompletterade information från Aktieägarstatistiken vilken är den primärkällan för beräkningen av ställningsvärden och transaktioner för svenska börsnoterade aktier. Tidigare rapporterades transaktionerna i svenska börsnoterade aktier endast som en post. Data innan första kvartalet 2011 publiceras fortfarande på detta sätt, men kommer sektorfördelas inom kort.

FA5120 Onoterade aktier

Enligt ENS 2010 ska innehav i onoterade aktier redovisas till marknadsvärde. Denna redovisning finns i Finansräkenskaperna från och med första kvartalet 2002. Enligt en modell från Eurostat marknadsvärderas svenska icke-finansiella företag som inte är noterade i förhållande till noterade bolag inom samma bransch. Undantag för marknadsvärderingen enligt denna metod har gjorts för den offentliga sektorn. Beräkningen av hushållens innehav i onoterade aktier bygger på information om hushållens mottagna utdelningar i onoterade aktiebolag i förhållande till totala utdelningar för onoterade aktiebolag. Från och med första kvartalet 2002 finns även en mer detaljerad uppdelning av innehav av onoterade aktier. För till exempel banker så kan man se vad dessa äger i onoterade bostadsinstitut. För perioden före 2002 redovisas fortfarande alla finansiella onoterade innehav ihop och till bokfört värde. Hushållen saknar innehav för denna period.

FA5190 Andra ägarandelar

Statens innehav av Riksbankens eget kapital och statliga affärsverk samt hushållens tillgångar i bostadsrättsandelar redovisas i Finansräkenskaperna som andra ägarandelar, FA5190. Övriga andelar och insatser som redovisas är ej fullständiga. Från och med första kvartalet 2003 används en annan beräkningsmetod för hushållens tillgångar i bostadsrättsandelar. Ställningsvärdena ligger på en högre nivå än tidigare och därför finns ett tidsseriebrott mellan fjärde kvartaet 2002 och första kvartalet 2003.

FA6200 Privat försäkringssparande, totalt

Ett antal revideringar i tidserien för försäkringssparande har införts tillbaka till och med första kvartalet 2001. I huvudsak består revideringar av att nya transaktioner har räknats fram fr.o.m. första kvartalet 2005 för undergrupperna traditionell försäkring respektive fondförsäkring, såväl inom kollektiv som inom individuell försäkring. Detta innebär en kvalitetsförbättring i det att transaktionsvärdena tidigare ingått i omvärderingar (dock har transaktioner tidigare funnits för summan av traditionell försäkring och fondförsäkring). Då ställningsvärdena i stort är oförändrade för de båda undergrupperna innebär tillägget av nya transaktioner att omvärderingarna påverkas i motsvarande grad (om ny transaktion är positiv minskar omvärderingen med lika mycket och vice versa). De nya transaktionsserierna är jämförbara med de tidigare serierna utifrån totaltransaktionerna för kollektiv respektive individuell försäkring. En felaktighet i de gamla serierna är att totaltransaktionerna även hamnade som transaktioner för traditionell försäkring. De nya totaltransaktionerna är överlag högre än tidigare bland annat p g a ändrade metoder för avkastningsberäkning.
För tidserien 1996kv1-2000kv4 finns det ingen uppdelning på traditionellt eller fondförsäkringssparande utan allt försäkringssparande publiceras på F6200, Privat försäkringssparande, totalt och F6300, Pensionsrätter, totalt. För tidserien 2001kv1-2004kv4 finns det en uppdelning av ställningsvärden mellan traditionellt och fondförsäkring men transaktionerna är inte uppdelade utan publiceras endast på totalerna. För tidserien från 2005kv1 och framåt finns det uppdelning för både ställningsvärden och transaktioner på traditionellt och fondförsäkringssparande för både privat försäkringssparande och pensionsrätter.

FA6211 Privat försäkringssparande, traditionellt

Ett antal revideringar i tidserien för försäkringssparande har införts tillbaka till och med första kvartalet 2001. I huvudsak består revideringar av att nya transaktioner har räknats fram fr.o.m. första kvartalet 2005 för undergrupperna traditionell försäkring respektive fondförsäkring, såväl inom kollektiv som inom individuell försäkring. Detta innebär en kvalitetsförbättring i det att transaktionsvärdena tidigare ingått i omvärderingar (dock har transaktioner tidigare funnits för summan av traditionell försäkring och fondförsäkring). Då ställningsvärdena i stort är oförändrade för de båda undergrupperna innebär tillägget av nya transaktioner att omvärderingarna påverkas i motsvarande grad (om ny transaktion är positiv minskar omvärderingen med lika mycket och vice versa). De nya transaktionsserierna är jämförbara med de tidigare serierna utifrån totaltransaktionerna för kollektiv respektive individuell försäkring. En felaktighet i de gamla serierna är att totaltransaktionerna även hamnade som transaktioner för traditionell försäkring. De nya totaltransaktionerna är överlag högre än tidigare bland annat p g a ändrade metoder för avkastningsberäkning.
För tidserien 1996kv1-2000kv4 finns det ingen uppdelning på traditionellt eller fondförsäkringssparande utan allt försäkringssparande publiceras på F6200, Privat försäkringssparande, totalt och F6300, Pensionsrätter, totalt. För tidserien 2001kv1-2004kv4 finns det en uppdelning av ställningsvärden mellan traditionellt och fondförsäkring men transaktionerna är inte uppdelade utan publiceras endast på totalerna. För tidserien från 2005kv1 och framåt finns det uppdelning för både ställningsvärden och transaktioner på traditionellt och fondförsäkringssparande för både privat försäkringssparande och pensionsrätter.

FA6212 Privat försäkringssparande, fondförsäkring

Ett antal revideringar i tidserien för försäkringssparande har införts tillbaka till och med första kvartalet 2001. I huvudsak består revideringar av att nya transaktioner har räknats fram fr.o.m. första kvartalet 2005 för undergrupperna traditionell försäkring respektive fondförsäkring, såväl inom kollektiv som inom individuell försäkring. Detta innebär en kvalitetsförbättring i det att transaktionsvärdena tidigare ingått i omvärderingar (dock har transaktioner tidigare funnits för summan av traditionell försäkring och fondförsäkring). Då ställningsvärdena i stort är oförändrade för de båda undergrupperna innebär tillägget av nya transaktioner att omvärderingarna påverkas i motsvarande grad (om ny transaktion är positiv minskar omvärderingen med lika mycket och vice versa). De nya transaktionsserierna är jämförbara med de tidigare serierna utifrån totaltransaktionerna för kollektiv respektive individuell försäkring. En felaktighet i de gamla serierna är att totaltransaktionerna även hamnade som transaktioner för traditionell försäkring. De nya totaltransaktionerna är överlag högre än tidigare bland annat p g a ändrade metoder för avkastningsberäkning.
För tidserien 1996kv1-2000kv4 finns det ingen uppdelning på traditionellt eller fondförsäkringssparande utan allt försäkringssparande publiceras på F6200, Privat försäkringssparande, totalt och F6300, Pensionsrätter, totalt. För tidserien 2001kv1-2004kv4 finns det en uppdelning av ställningsvärden mellan traditionellt och fondförsäkring men transaktionerna är inte uppdelade utan publiceras endast på totalerna. För tidserien från 2005kv1 och framåt finns det uppdelning för både ställningsvärden och transaktioner på traditionellt och fondförsäkringssparande för både privat försäkringssparande och pensionsrätter.

FA6300 Pensionsrätter, totalt

Ett antal revideringar i tidserien för försäkringssparande har införts tillbaka till och med första kvartalet 2001. I huvudsak består revideringar av att nya transaktioner har räknats fram fr.o.m. första kvartalet 2005 för undergrupperna traditionell försäkring respektive fondförsäkring, såväl inom kollektiv som inom individuell försäkring. Detta innebär en kvalitetsförbättring i det att transaktionsvärdena tidigare ingått i omvärderingar (dock har transaktioner tidigare funnits för summan av traditionell försäkring och fondförsäkring). Då ställningsvärdena i stort är oförändrade för de båda undergrupperna innebär tillägget av nya transaktioner att omvärderingarna påverkas i motsvarande grad (om ny transaktion är positiv minskar omvärderingen med lika mycket och vice versa). De nya transaktionsserierna är jämförbara med de tidigare serierna utifrån totaltransaktionerna för kollektiv respektive individuell försäkring. En felaktighet i de gamla serierna är att totaltransaktionerna även hamnade som transaktioner för traditionell försäkring. De nya totaltransaktionerna är överlag högre än tidigare bland annat p g a ändrade metoder för avkastningsberäkning.
För tidserien 1996kv1-2000kv4 finns det ingen uppdelning på traditionellt eller fondförsäkringssparande utan allt försäkringssparande publiceras på F6200, Privat försäkringssparande, totalt och F6300, Pensionsrätter, totalt. För tidserien 2001kv1-2004kv4 finns det en uppdelning av ställningsvärden mellan traditionellt och fondförsäkring men transaktionerna är inte uppdelade utan publiceras endast på totalerna. För tidserien från 2005kv1 och framåt finns det uppdelning för både ställningsvärden och transaktioner på traditionellt och fondförsäkringssparande för både privat försäkringssparande och pensionsrätter.

FA6301 Pensionsrätter, traditionellt

Ett antal revideringar i tidserien för försäkringssparande har införts tillbaka till och med första kvartalet 2001. I huvudsak består revideringar av att nya transaktioner har räknats fram fr.o.m. första kvartalet 2005 för undergrupperna traditionell försäkring respektive fondförsäkring, såväl inom kollektiv som inom individuell försäkring. Detta innebär en kvalitetsförbättring i det att transaktionsvärdena tidigare ingått i omvärderingar (dock har transaktioner tidigare funnits för summan av traditionell försäkring och fondförsäkring). Då ställningsvärdena i stort är oförändrade för de båda undergrupperna innebär tillägget av nya transaktioner att omvärderingarna påverkas i motsvarande grad (om ny transaktion är positiv minskar omvärderingen med lika mycket och vice versa). De nya transaktionsserierna är jämförbara med de tidigare serierna utifrån totaltransaktionerna för kollektiv respektive individuell försäkring. En felaktighet i de gamla serierna är att totaltransaktionerna även hamnade som transaktioner för traditionell försäkring. De nya totaltransaktionerna är överlag högre än tidigare bland annat p g a ändrade metoder för avkastningsberäkning.
För tidserien 1996kv1-2000kv4 finns det ingen uppdelning på traditionellt eller fondförsäkringssparande utan allt försäkringssparande publiceras på F6200, Privat försäkringssparande, totalt och F6300, Pensionsrätter, totalt. För tidserien 2001kv1-2004kv4 finns det en uppdelning av ställningsvärden mellan traditionellt och fondförsäkring men transaktionerna är inte uppdelade utan publiceras endast på totalerna. För tidserien från 2005kv1 och framåt finns det uppdelning för både ställningsvärden och transaktioner på traditionellt och fondförsäkringssparande för både privat försäkringssparande och pensionsrätter.

FA6302 Pensionsrätter, fondförsäkring

Ett antal revideringar i tidserien för försäkringssparande har införts tillbaka till och med första kvartalet 2001. I huvudsak består revideringar av att nya transaktioner har räknats fram fr.o.m. första kvartalet 2005 för undergrupperna traditionell försäkring respektive fondförsäkring, såväl inom kollektiv som inom individuell försäkring. Detta innebär en kvalitetsförbättring i det att transaktionsvärdena tidigare ingått i omvärderingar (dock har transaktioner tidigare funnits för summan av traditionell försäkring och fondförsäkring). Då ställningsvärdena i stort är oförändrade för de båda undergrupperna innebär tillägget av nya transaktioner att omvärderingarna påverkas i motsvarande grad (om ny transaktion är positiv minskar omvärderingen med lika mycket och vice versa). De nya transaktionsserierna är jämförbara med de tidigare serierna utifrån totaltransaktionerna för kollektiv respektive individuell försäkring. En felaktighet i de gamla serierna är att totaltransaktionerna även hamnade som transaktioner för traditionell försäkring. De nya totaltransaktionerna är överlag högre än tidigare bland annat p g a ändrade metoder för avkastningsberäkning.
För tidserien 1996kv1-2000kv4 finns det ingen uppdelning på traditionellt eller fondförsäkringssparande utan allt försäkringssparande publiceras på F6200, Privat försäkringssparande, totalt och F6300, Pensionsrätter, totalt. För tidserien 2001kv1-2004kv4 finns det en uppdelning av ställningsvärden mellan traditionellt och fondförsäkring men transaktionerna är inte uppdelade utan publiceras endast på totalerna. För tidserien från 2005kv1 och framåt finns det uppdelning för både ställningsvärden och transaktioner på traditionellt och fondförsäkringssparande för både privat försäkringssparande och pensionsrätter.

FA6303 Pensionsrätter, PPM

Ett antal revideringar i tidserien för försäkringssparande har införts tillbaka till och med första kvartalet 2001. I huvudsak består revideringar av att nya transaktioner har räknats fram fr.o.m. första kvartalet 2005 för undergrupperna traditionell försäkring respektive fondförsäkring, såväl inom kollektiv som inom individuell försäkring. Detta innebär en kvalitetsförbättring i det att transaktionsvärdena tidigare ingått i omvärderingar (dock har transaktioner tidigare funnits för summan av traditionell försäkring och fondförsäkring). Då ställningsvärdena i stort är oförändrade för de båda undergrupperna innebär tillägget av nya transaktioner att omvärderingarna påverkas i motsvarande grad (om ny transaktion är positiv minskar omvärderingen med lika mycket och vice versa). De nya transaktionsserierna är jämförbara med de tidigare serierna utifrån totaltransaktionerna för kollektiv respektive individuell försäkring. En felaktighet i de gamla serierna är att totaltransaktionerna även hamnade som transaktioner för traditionell försäkring. De nya totaltransaktionerna är överlag högre än tidigare bland annat p g a ändrade metoder för avkastningsberäkning.
För tidserien 1996kv1-2000kv4 finns det ingen uppdelning på traditionellt eller fondförsäkringssparande utan allt försäkringssparande publiceras på F6200, Privat försäkringssparande, totalt och F6300, Pensionsrätter, totalt. För tidserien 2001kv1-2004kv4 finns det en uppdelning av ställningsvärden mellan traditionellt och fondförsäkring men transaktionerna är inte uppdelade utan publiceras endast på totalerna. För tidserien från 2005kv1 och framåt finns det uppdelning för både ställningsvärden och transaktioner på traditionellt och fondförsäkringssparande för både privat försäkringssparande och pensionsrätter.

FA7000 Finansiella derivat

I Finansräkenskaperna redovisas transaktioner och ställningsvärden för finansiella derivat, men motsektorinformationen är ej fullständig och transaktionsuppgifterna osäkra. De värdemässigt största positionerna i finansiella derivat i Sverige finns mellan svenska banker och utlandet, både på tillgångs- och skuldsidan. Under de senaste åren har den insamlade statistiken i Betalningsbalansen för finansiella derivat fått en ökad kvalitet. Tillförlitligheten i transaktioner i finansiella derivat mellan svenska banker och utlandet kan anses vara ganska god och tidserien för transaktioner i finansiella derivat mellan monetära finansinstitut och utlandet med betalningsbalansen som källa finns i Finansräkenskaperna från första kvartalet 1999. Transaktionerna i finansiella derivat är i samma storleksordning på både tillgångs- och skuldsidan, vilket gör att de ofta tar ut varandra när ett netto beräknas. Det finansiella sparandet påverkas inte nämnvärt men blir mer tillförlitligt.

FA8900 Övriga obetalda/förutbetalda inkomster och utgifter

Enligt ENS 2010 ska skatter och sociala avgifter periodiseras. Detta innebär att de ska bokföras vid den tidpunkt de uppkommer istället för när de faktiskt betalas (kassamässigt).
Behov av periodiseringar uppstår t.ex. eftersom skatter deklareras året efter inkomståret och skatten sålunda fastställs i efterhand. Periodisering av skatter och sociala avgifter finns i Finansräkenskaperna från och med första kvartalet 2001.

FL1200 Särskilda dragningsrätter (SDR)

Redovisningen av det finansiella instrumentet Särskilda dragningsrätter (SDR) förändrades i och med övergången till ENS 2010. Tidigare redovisades denna som en tillgång för riksbanken, men det redovisades ingen motpart för skulden. Nu kommer utlandet (alla IMF:s medlemsstater) redovisas som motpart till skulden. Riksbanken kommer även redovisa en skuld i SDR där motparten är utlandet. Skulden av SDR i Riksbankens balansräkning kallas motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF. Principerna bakom finansräkenskap är att varje tillgång ska motsvaras av en lika stor skuld i någon annan del av ekonomin eller mot utlandet. Genom att ta med SDR även på skuldsidan blir Finansräkenskaperna mer fullständig.

FL4000 Lån, totalt

Enligt ENS 2010 ska korta och långa lån i finansräkenskaperna redovisas uppdelade. För de monetära finansinstitutens utlåning finns denna uppdelning från år fjärde kvartalet 2003 kvartal. Uppdelningen görs enligt data från Finansmarknadsstatistiken på SCB som innehåller uppgifter om både löptid och motsektor. Dessutom redovisades finansiell leasing som ett eget finansiellt instrument under utlåningen. I den nya uppdelningen redovisas den totala utlåningen uppdelat på korta och långa lån enligt data från Finansmarknadsstatistiken på SCB som innehåller uppgifter om både löptid och motsektor. Data för leasing kan istället hämtas från Finansmarknadsstatistiken på www.scb.se.

FL4100 Kortfristiga lån

Enligt ENS 2010 ska korta och långa lån i finansräkenskaperna redovisas uppdelade. För de monetära finansinstitutens utlåning finns denna uppdelning från år fjärde kvartalet 2003 kvartal. Uppdelningen görs enligt data från Finansmarknadsstatistiken på SCB som innehåller uppgifter om både löptid och motsektor. Dessutom redovisades finansiell leasing som ett eget finansiellt instrument under utlåningen. I den nya uppdelningen redovisas den totala utlåningen uppdelat på korta och långa lån enligt data från Finansmarknadsstatistiken på SCB som innehåller uppgifter om både löptid och motsektor. Data för leasing kan istället hämtas från Finansmarknadsstatistiken på www.scb.se.

FL4200 Långfristiga lån

Enligt ENS 2010 ska korta och långa lån i finansräkenskaperna redovisas uppdelade. För de monetära finansinstitutens utlåning finns denna uppdelning från år fjärde kvartalet 2003 kvartal. Uppdelningen görs enligt data från Finansmarknadsstatistiken på SCB som innehåller uppgifter om både löptid och motsektor. Dessutom redovisades finansiell leasing som ett eget finansiellt instrument under utlåningen. I den nya uppdelningen redovisas den totala utlåningen uppdelat på korta och långa lån enligt data från Finansmarknadsstatistiken på SCB som innehåller uppgifter om både löptid och motsektor. Data för leasing kan istället hämtas från Finansmarknadsstatistiken på www.scb.se.

FL5110 Noterade aktier

Transaktioner i svenska börsnoterade aktier har fördelats på olika sektorer från och med första kvartalet 2011 och framåt. Det har även skett en översyn och allmän förbättring av beräkningsmodellen. Detta har medfört revideringar av den totala nivån för transaktioner i aktier. Sektorfördelningen baserar på kompletterade information från Aktieägarstatistiken vilken är den primärkällan för beräkningen av ställningsvärden och transaktioner för svenska börsnoterade aktier. Tidigare rapporterades transaktionerna i svenska börsnoterade aktier endast som en post. Data innan första kvartalet 2011 publiceras fortfarande på detta sätt, men kommer sektorfördelas inom kort.

FL5120 Onoterade aktier

Enligt ENS 2010 ska innehav i onoterade aktier redovisas till marknadsvärde. Denna redovisning finns i Finansräkenskaperna från och med första kvartalet 2002. Enligt en modell från Eurostat marknadsvärderas svenska icke-finansiella företag som inte är noterade i förhållande till noterade bolag inom samma bransch. Undantag för marknadsvärderingen enligt denna metod har gjorts för den offentliga sektorn. Beräkningen av hushållens innehav i onoterade aktier bygger på information om hushållens mottagna utdelningar i onoterade aktiebolag i förhållande till totala utdelningar för onoterade aktiebolag. Från och med första kvartalet 2002 finns även en mer detaljerad uppdelning av innehav av onoterade aktier. För till exempel banker så kan man se vad dessa äger i onoterade bostadsinstitut. För perioden före 2002 redovisas fortfarande alla finansiella onoterade innehav ihop och till bokfört värde. Hushållen saknar innehav för denna period.

FL5190 Andra ägarandelar

Statens innehav av Riksbankens eget kapital och statliga affärsverk samt hushållens tillgångar i bostadsrättsandelar redovisas i Finansräkenskaperna som andra ägarandelar, FA5190. Övriga andelar och insatser som redovisas är ej fullständiga. Från och med första kvartalet 2003 används en annan beräkningsmetod för hushållens tillgångar i bostadsrättsandelar. Ställningsvärdena ligger på en högre nivå än tidigare och därför finns ett tidsseriebrott mellan fjärde kvartaet 2002 och första kvartalet 2003.

FL6200 Privat försäkringssparande, totalt

Ett antal revideringar i tidserien för försäkringssparande har införts tillbaka till och med första kvartalet 2001. I huvudsak består revideringar av att nya transaktioner har räknats fram fr.o.m. första kvartalet 2005 för undergrupperna traditionell försäkring respektive fondförsäkring, såväl inom kollektiv som inom individuell försäkring. Detta innebär en kvalitetsförbättring i det att transaktionsvärdena tidigare ingått i omvärderingar (dock har transaktioner tidigare funnits för summan av traditionell försäkring och fondförsäkring). Då ställningsvärdena i stort är oförändrade för de båda undergrupperna innebär tillägget av nya transaktioner att omvärderingarna påverkas i motsvarande grad (om ny transaktion är positiv minskar omvärderingen med lika mycket och vice versa). De nya transaktionsserierna är jämförbara med de tidigare serierna utifrån totaltransaktionerna för kollektiv respektive individuell försäkring. En felaktighet i de gamla serierna är att totaltransaktionerna även hamnade som transaktioner för traditionell försäkring. De nya totaltransaktionerna är överlag högre än tidigare bland annat p g a ändrade metoder för avkastningsberäkning.
För tidserien 1996kv1-2000kv4 finns det ingen uppdelning på traditionellt eller fondförsäkringssparande utan allt försäkringssparande publiceras på F6200, Privat försäkringssparande, totalt och F6300, Pensionsrätter, totalt. För tidserien 2001kv1-2004kv4 finns det en uppdelning av ställningsvärden mellan traditionellt och fondförsäkring men transaktionerna är inte uppdelade utan publiceras endast på totalerna. För tidserien från 2005kv1 och framåt finns det uppdelning för både ställningsvärden och transaktioner på traditionellt och fondförsäkringssparande för både privat försäkringssparande och pensionsrätter.

FL6211 Privat försäkringssparande, traditionellt

Ett antal revideringar i tidserien för försäkringssparande har införts tillbaka till och med första kvartalet 2001. I huvudsak består revideringar av att nya transaktioner har räknats fram fr.o.m. första kvartalet 2005 för undergrupperna traditionell försäkring respektive fondförsäkring, såväl inom kollektiv som inom individuell försäkring. Detta innebär en kvalitetsförbättring i det att transaktionsvärdena tidigare ingått i omvärderingar (dock har transaktioner tidigare funnits för summan av traditionell försäkring och fondförsäkring). Då ställningsvärdena i stort är oförändrade för de båda undergrupperna innebär tillägget av nya transaktioner att omvärderingarna påverkas i motsvarande grad (om ny transaktion är positiv minskar omvärderingen med lika mycket och vice versa). De nya transaktionsserierna är jämförbara med de tidigare serierna utifrån totaltransaktionerna för kollektiv respektive individuell försäkring. En felaktighet i de gamla serierna är att totaltransaktionerna även hamnade som transaktioner för traditionell försäkring. De nya totaltransaktionerna är överlag högre än tidigare bland annat p g a ändrade metoder för avkastningsberäkning.
För tidserien 1996kv1-2000kv4 finns det ingen uppdelning på traditionellt eller fondförsäkringssparande utan allt försäkringssparande publiceras på F6200, Privat försäkringssparande, totalt och F6300, Pensionsrätter, totalt. För tidserien 2001kv1-2004kv4 finns det en uppdelning av ställningsvärden mellan traditionellt och fondförsäkring men transaktionerna är inte uppdelade utan publiceras endast på totalerna. För tidserien från 2005kv1 och framåt finns det uppdelning för både ställningsvärden och transaktioner på traditionellt och fondförsäkringssparande för både privat försäkringssparande och pensionsrätter.

FL6212 Privat försäkringssparande, fondförsäkring

Ett antal revideringar i tidserien för försäkringssparande har införts tillbaka till och med första kvartalet 2001. I huvudsak består revideringar av att nya transaktioner har räknats fram fr.o.m. första kvartalet 2005 för undergrupperna traditionell försäkring respektive fondförsäkring, såväl inom kollektiv som inom individuell försäkring. Detta innebär en kvalitetsförbättring i det att transaktionsvärdena tidigare ingått i omvärderingar (dock har transaktioner tidigare funnits för summan av traditionell försäkring och fondförsäkring). Då ställningsvärdena i stort är oförändrade för de båda undergrupperna innebär tillägget av nya transaktioner att omvärderingarna påverkas i motsvarande grad (om ny transaktion är positiv minskar omvärderingen med lika mycket och vice versa). De nya transaktionsserierna är jämförbara med de tidigare serierna utifrån totaltransaktionerna för kollektiv respektive individuell försäkring. En felaktighet i de gamla serierna är att totaltransaktionerna även hamnade som transaktioner för traditionell försäkring. De nya totaltransaktionerna är överlag högre än tidigare bland annat p g a ändrade metoder för avkastningsberäkning.
För tidserien 1996kv1-2000kv4 finns det ingen uppdelning på traditionellt eller fondförsäkringssparande utan allt försäkringssparande publiceras på F6200, Privat försäkringssparande, totalt och F6300, Pensionsrätter, totalt. För tidserien 2001kv1-2004kv4 finns det en uppdelning av ställningsvärden mellan traditionellt och fondförsäkring men transaktionerna är inte uppdelade utan publiceras endast på totalerna. För tidserien från 2005kv1 och framåt finns det uppdelning för både ställningsvärden och transaktioner på traditionellt och fondförsäkringssparande för både privat försäkringssparande och pensionsrätter.

FL6300 Pensionsrätter, totalt

Ett antal revideringar i tidserien för försäkringssparande har införts tillbaka till och med första kvartalet 2001. I huvudsak består revideringar av att nya transaktioner har räknats fram fr.o.m. första kvartalet 2005 för undergrupperna traditionell försäkring respektive fondförsäkring, såväl inom kollektiv som inom individuell försäkring. Detta innebär en kvalitetsförbättring i det att transaktionsvärdena tidigare ingått i omvärderingar (dock har transaktioner tidigare funnits för summan av traditionell försäkring och fondförsäkring). Då ställningsvärdena i stort är oförändrade för de båda undergrupperna innebär tillägget av nya transaktioner att omvärderingarna påverkas i motsvarande grad (om ny transaktion är positiv minskar omvärderingen med lika mycket och vice versa). De nya transaktionsserierna är jämförbara med de tidigare serierna utifrån totaltransaktionerna för kollektiv respektive individuell försäkring. En felaktighet i de gamla serierna är att totaltransaktionerna även hamnade som transaktioner för traditionell försäkring. De nya totaltransaktionerna är överlag högre än tidigare bland annat p g a ändrade metoder för avkastningsberäkning.
För tidserien 1996kv1-2000kv4 finns det ingen uppdelning på traditionellt eller fondförsäkringssparande utan allt försäkringssparande publiceras på F6200, Privat försäkringssparande, totalt och F6300, Pensionsrätter, totalt. För tidserien 2001kv1-2004kv4 finns det en uppdelning av ställningsvärden mellan traditionellt och fondförsäkring men transaktionerna är inte uppdelade utan publiceras endast på totalerna. För tidserien från 2005kv1 och framåt finns det uppdelning för både ställningsvärden och transaktioner på traditionellt och fondförsäkringssparande för både privat försäkringssparande och pensionsrätter.

FL6301 Pensionsrätter, traditionellt

Ett antal revideringar i tidserien för försäkringssparande har införts tillbaka till och med första kvartalet 2001. I huvudsak består revideringar av att nya transaktioner har räknats fram fr.o.m. första kvartalet 2005 för undergrupperna traditionell försäkring respektive fondförsäkring, såväl inom kollektiv som inom individuell försäkring. Detta innebär en kvalitetsförbättring i det att transaktionsvärdena tidigare ingått i omvärderingar (dock har transaktioner tidigare funnits för summan av traditionell försäkring och fondförsäkring). Då ställningsvärdena i stort är oförändrade för de båda undergrupperna innebär tillägget av nya transaktioner att omvärderingarna påverkas i motsvarande grad (om ny transaktion är positiv minskar omvärderingen med lika mycket och vice versa). De nya transaktionsserierna är jämförbara med de tidigare serierna utifrån totaltransaktionerna för kollektiv respektive individuell försäkring. En felaktighet i de gamla serierna är att totaltransaktionerna även hamnade som transaktioner för traditionell försäkring. De nya totaltransaktionerna är överlag högre än tidigare bland annat p g a ändrade metoder för avkastningsberäkning.
För tidserien 1996kv1-2000kv4 finns det ingen uppdelning på traditionellt eller fondförsäkringssparande utan allt försäkringssparande publiceras på F6200, Privat försäkringssparande, totalt och F6300, Pensionsrätter, totalt. För tidserien 2001kv1-2004kv4 finns det en uppdelning av ställningsvärden mellan traditionellt och fondförsäkring men transaktionerna är inte uppdelade utan publiceras endast på totalerna. För tidserien från 2005kv1 och framåt finns det uppdelning för både ställningsvärden och transaktioner på traditionellt och fondförsäkringssparande för både privat försäkringssparande och pensionsrätter.

FL6302 Pensionsrätter, fondförsäkring

Ett antal revideringar i tidserien för försäkringssparande har införts tillbaka till och med första kvartalet 2001. I huvudsak består revideringar av att nya transaktioner har räknats fram fr.o.m. första kvartalet 2005 för undergrupperna traditionell försäkring respektive fondförsäkring, såväl inom kollektiv som inom individuell försäkring. Detta innebär en kvalitetsförbättring i det att transaktionsvärdena tidigare ingått i omvärderingar (dock har transaktioner tidigare funnits för summan av traditionell försäkring och fondförsäkring). Då ställningsvärdena i stort är oförändrade för de båda undergrupperna innebär tillägget av nya transaktioner att omvärderingarna påverkas i motsvarande grad (om ny transaktion är positiv minskar omvärderingen med lika mycket och vice versa). De nya transaktionsserierna är jämförbara med de tidigare serierna utifrån totaltransaktionerna för kollektiv respektive individuell försäkring. En felaktighet i de gamla serierna är att totaltransaktionerna även hamnade som transaktioner för traditionell försäkring. De nya totaltransaktionerna är överlag högre än tidigare bland annat p g a ändrade metoder för avkastningsberäkning.
För tidserien 1996kv1-2000kv4 finns det ingen uppdelning på traditionellt eller fondförsäkringssparande utan allt försäkringssparande publiceras på F6200, Privat försäkringssparande, totalt och F6300, Pensionsrätter, totalt. För tidserien 2001kv1-2004kv4 finns det en uppdelning av ställningsvärden mellan traditionellt och fondförsäkring men transaktionerna är inte uppdelade utan publiceras endast på totalerna. För tidserien från 2005kv1 och framåt finns det uppdelning för både ställningsvärden och transaktioner på traditionellt och fondförsäkringssparande för både privat försäkringssparande och pensionsrätter.

FL6303 Pensionsrätter, PPM

Ett antal revideringar i tidserien för försäkringssparande har införts tillbaka till och med första kvartalet 2001. I huvudsak består revideringar av att nya transaktioner har räknats fram fr.o.m. första kvartalet 2005 för undergrupperna traditionell försäkring respektive fondförsäkring, såväl inom kollektiv som inom individuell försäkring. Detta innebär en kvalitetsförbättring i det att transaktionsvärdena tidigare ingått i omvärderingar (dock har transaktioner tidigare funnits för summan av traditionell försäkring och fondförsäkring). Då ställningsvärdena i stort är oförändrade för de båda undergrupperna innebär tillägget av nya transaktioner att omvärderingarna påverkas i motsvarande grad (om ny transaktion är positiv minskar omvärderingen med lika mycket och vice versa). De nya transaktionsserierna är jämförbara med de tidigare serierna utifrån totaltransaktionerna för kollektiv respektive individuell försäkring. En felaktighet i de gamla serierna är att totaltransaktionerna även hamnade som transaktioner för traditionell försäkring. De nya totaltransaktionerna är överlag högre än tidigare bland annat p g a ändrade metoder för avkastningsberäkning.
För tidserien 1996kv1-2000kv4 finns det ingen uppdelning på traditionellt eller fondförsäkringssparande utan allt försäkringssparande publiceras på F6200, Privat försäkringssparande, totalt och F6300, Pensionsrätter, totalt. För tidserien 2001kv1-2004kv4 finns det en uppdelning av ställningsvärden mellan traditionellt och fondförsäkring men transaktionerna är inte uppdelade utan publiceras endast på totalerna. För tidserien från 2005kv1 och framåt finns det uppdelning för både ställningsvärden och transaktioner på traditionellt och fondförsäkringssparande för både privat försäkringssparande och pensionsrätter.

FL7000 Finansiella derivat

I Finansräkenskaperna redovisas transaktioner och ställningsvärden för finansiella derivat, men motsektorinformationen är ej fullständig och transaktionsuppgifterna osäkra. De värdemässigt största positionerna i finansiella derivat i Sverige finns mellan svenska banker och utlandet, både på tillgångs- och skuldsidan. Under de senaste åren har den insamlade statistiken i Betalningsbalansen för finansiella derivat fått en ökad kvalitet. Tillförlitligheten i transaktioner i finansiella derivat mellan svenska banker och utlandet kan anses vara ganska god och tidserien för transaktioner i finansiella derivat mellan monetära finansinstitut och utlandet med betalningsbalansen som källa finns i Finansräkenskaperna från första kvartalet 1999. Transaktionerna i finansiella derivat är i samma storleksordning på både tillgångs- och skuldsidan, vilket gör att de ofta tar ut varandra när ett netto beräknas. Det finansiella sparandet påverkas inte nämnvärt men blir mer tillförlitligt.

FL8900 Övriga obetalda/förutbetalda inkomster och utgifter

Enligt ENS 2010 ska skatter och sociala avgifter periodiseras. Detta innebär att de ska bokföras vid den tidpunkt de uppkommer istället för när de faktiskt betalas (kassamässigt).
Behov av periodiseringar uppstår t.ex. eftersom skatter deklareras året efter inkomståret och skatten sålunda fastställs i efterhand. Periodisering av skatter och sociala avgifter finns i Finansräkenskaperna från och med första kvartalet 2001.

motsektor

S128 Försäkringsbolag

En del av bolagen i sektor S128 Försäkringsbolag har flyttas till sektor S129 Pensionsinstitut från och med 2009.

S129 Pensionsinstut

En del av bolagen i sektor S128 Försäkringsbolag har flyttas till sektor S129 Pensionsinstitut från och med 2009.