Till toppen
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Välj variabel

Utlandsställning. Räntebärande skuld efter kontopost (fördelad efter sektor och löptid). Kvartal 1997K4 - 2023K2

Välj variabler

Dokumentation av statistiken
Linda Nihlwing, SCB
+46 010-479 40 19
Hanna Wikberg, SCB
+46 010-479 41 77
Isak Werner, SCB
+46 010-479 41 48
Nej
2023-09-04
Räntebärande skuld, miljarder kronor:
utlandsställning, miljarder kr
Räntebärande skuld, miljarder kronor:
Kvartal
Räntebärande skuld, miljarder kronor:
Stock
Räntebärande skuld, miljarder kronor:
Nej
Räntebärande skuld, miljarder kronor:
Nej
Sveriges riksbank
FM0001A7
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan1 offentlig sektor , 1.1 kortfristiga instrument , 1.1.1 sedlar, mynt och depositioner ,

Valda 0 Totalt 90

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan1997K4 , 1998K4 , 1999K4 ,

Valda 1 Totalt 79

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

Viktiga fotnoter

Nya källor har använts till sammanställningen av Sveriges utlandsställning för innehav i portföljinvesteringar samt för räntebärande värdepapper i valutareserven från och med första kvartalet 2019. Detta påverkar jämförelsen mot föregående perioder. För ytterligare information se dokument Nya källor för värdepapperstatistik under Fördjupad information. Uppgifter avseende svenskars innehav av utländska aktier och fondandelar samt utlandets innehav av svenska räntebärande värdepapper emitterade i valuta har uppdaterats med nya uppgifter för åren 2013–2018. För mer information se dokumentation Fortsatt hantering av tidsserier för värdepappersstatistik, 2023-09-04

kontopost

1.1.5 övriga skulder

2016-09-02 Övriga kortfristiga skulder inom offentlig sektor har korrigerats för perioden 1997-kv4 2014 kv4. Innehav som inte är räntebärande har tidigare felaktigt inkluderats.

7 direktinvesteringar: koncernlån

7 Koncernlån inom direktinvesteringar som publiceras netto i utlandsställningen, publiceras i räntebärande skuld enligt tillgångs- och skuldprincipen, vilket innebär att skulder rapporteras brutto.

7.3 skulder till utländska systerbolag

Data för ställningsvärden finns från och med fjärde kvartalet 2013. Data för fjärde kvartalet respektive år utgörs av utfallet från den årliga direktinvesteringsenkäten. För övriga perioder har en skattning gjorts.