Statistikdatabasen
Bränsleförbrukning, terajoule (TJ), inom utvinning av mineral, tillverkningsindustri, el-, gas- och värmeverk efter näringsgren SNI 2007 och bränsletyp. Urvalsundersökning, se fotnoter. Kvartal 2009K1 - 2020k2
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

näringsgren SNI 2007 Markera minst ett värde

Totalt 16 Valda

Sök

bränsletyp

Totalt 7 Valda

Sök

kvartal Markera minst ett värde

Totalt 46 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

1 000 toe = 41,87 TJ
Bränslestatistiken baseras på uppgifter från dels ett urval av industriarbetsställen dels en totalundersökning av el-, gas- och värmeverk. De uppgifter som baseras på ett urval av industriarbetsställen är ungefärliga värden på grund av den slumpmässiga osäkerheten. Bränslestatistiken omfattar industriarbetsställen (SNI 05-33) med minst 10 anställda och en bränsleförbrukning på mer än 325 toe (ton oljeekvivalenter) och dessutom totalundersöks el-, gas- och värmeverk (SNI 35) samt naturgasanvändningen. För utförligare information hänvisas till respektive års Beskrivning av statistiken.
näringsgren SNI 2007
Denna databasserie påbörjas i och med omläggningen från SNI 2002 till SNI 2007. Den kvartalsvisa bränslestatistiken påverkas endast marginellt av denna förändring då branschindelningarna redovisas på grov nivå. Den största förändringen är att de två grupperna SNI 29 och 30-33 (enligt SNI 2002) slås ihop till en grupp.
bränsletyp
eldningsolja nr 1
Bränsletyp - eldningsolja nr 1
1 000 kubikmeter = 35,82 TJ
eldningsolja nr 2-6
Bränsletyp - eldningsolja nr 2-5
1 000 kubikmeter = 38,10 TJ
stenkol
Bränsletyp - stenkol
1 000 ton = 27,21 TJ
koks
Bränsletyp - koks
1 000 ton = 28,05 TJ
trädbränslen, avlutar, tall-, beckolja, bioolja, sopor, torv
Bränsletyp - trädbränsle, avlutar o.dyl
1 000 toe = 41,87 TJ
naturgas
Bränsletyp - naturgas
1 milj. kubikmeter = 43,74 TJ
propan och butan
Bränsletyp - propan och butan
Propan och butan - 1 000 ton = 46,04 TJ
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2020-09-28
Kontakt
Markus Adlöv, SCB
+46 010-479 61 37
markus.adlov@scb.se

Enhet
Bränsleförbrukning, terajoule (TJ):
Terajoule (TJ)
Referenstid
Bränsleförbrukning, terajoule (TJ):
Kalenderkvartal
Datatyp
Bränsleförbrukning, terajoule (TJ):
Flöde
Kalenderkorrigerad
Bränsleförbrukning, terajoule (TJ):
Nej
Säsongsrensad
Bränsleförbrukning, terajoule (TJ):
Nej
Skapad datum
2020-10-31
Statistikansvarig myndighet (SAM)
Statens energimyndighet
Matris
EN0106B3