Statistikdatabasen
Taxeringsenheter (typkod 210 - 212), genomsnittliga markvärden och arealer efter region, typkod och strandzonsklass. År 2003, 2006, 2009, 2012, 2015
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 4 Valda

region

typ av fastighet

Totalt 4 Valda

Sök

strandzonsklass Markera minst ett värde

Totalt 5 Valda

Sök

år, oregelb Markera minst ett värde

Totalt 6 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

I och med 2015 års allmänna fastighetstaxering har Skatteverket tagit bort ett antal typkoder. Dessa är 200 (Ej fastställd typ av småhusenhet), 211 (Småhusenhet, tomtmark till fritidsbostad), 212 (Småhusenhet, tomtmark för okänt ändamål), 221 (Småhusenhet, fritidsbostad) och 222 (Småhusenhet, tre eller fler bostadsbyggnader). De flesta taxeringsenheter med typkod 211 och 212 har fr.o.m. 2015 fått typkod 210 (Småhusenhet, tomtmark), de flesta taxeringsenheter med typkod 221 har blivit typkod 220 (Småhusenhet, bebyggd) och flertalet med typkod 222 har fått den nya typkoden 230 (Småhusenhet, grupphusområde enligt 12 kap. 3 § FTL). Nya typkoder som införts fr.o.m. 2015 är 225 (Småhusenhet, småhus på ofri grund) och 230 (Småhusenhet, grupphusområde enligt 12 kap. 3 § FTL). De flesta taxeringsenheter med den nya typkoden 225 kommer från typkod 221 (Småhusenhet, fritidsbostad) och flertalet med typkod 230 kommer från typkod 222 (Småhusenhet, tre eller fler bostadsbyggnader). Dessutom har definitionen på ett antal typkoder ändrats enligt följande. Typkod 210 har bytt från ”Småhusenhet, tomtmark till helårsbostad” till ”Småhusenhet, tomtmark”, typkod 220 från ”Småhusenhet, helårsbostad” till ”Småhusenhet, bebyggd” och typkod 223 från ”Småhusenhet, med lokaler” till ”Småhusenhet, bostadsbyggnad med lokaler”.
strandzonsklass
Strandzonsklass anger tomtmarkens läge i förhållande till strand. Strand innebär att byggnadsplatsen ligger högst 75 m från strandlinjen och med egen strand. Strandnära 0-75 m, 76-150 m resp. 151-250 m innebär att byggnadsplatsen inte har egen strand och ligger på dessa avstånd från strandlinjen. Ej strandnära innebär att byggnadsplatsen är belägen mer än 250 m från strandlinjen.
strandzonsklass
Strandzonsklass anger tomtmarkens läge i förhållande till strand. Strand innebär att byggnadsplatsen ligger högst 75 m från strandlinjen och med egen strand. Strandnära 0-75 m, 76-150 m resp. 151-250 m innebär att byggnadsplatsen inte har egen strand och ligger på dessa avstånd från strandlinjen. Ej strandnära innebär att byggnadsplatsen är belägen mer än 250 m från strandlinjen.
strandzonsklass
Strandzonsklass anger tomtmarkens läge i förhållande till strand. Strand innebär att byggnadsplatsen ligger högst 75 m från strandlinjen och med egen strand. Strandnära 0-75 m, 76-150 m resp. 151-250 m innebär att byggnadsplatsen inte har egen strand och ligger på dessa avstånd från strandlinjen. Ej strandnära innebär att byggnadsplatsen är belägen mer än 250 m från strandlinjen.
tabellinnehåll
Taxeringsenheter
Taxeringsenhet är vad som taxeras för sig och motsvarar som regel en fastighet. Om delar av en fastighet har olika ägare redovisas fastigheten uppdelad i skilda taxeringsenheter. Fastighet kan också delas upp på flera taxeringsenheter om det föreligger olika skattepliktsförhållanden eller användningssätt för skilda delar av egendomen. Vidare kan flera fastigheter inom en kommun slås samman till en taxeringsenhet om de har samma ägare och har samma skattepliktsförhållande och användningssätt. Taxeringsenhet är vad som normalt utgör objekt för överlåtelse och upplåtelse.
Genomsnittligt markvärde, tkr
I kommunerna Tjörn (kod 1419), Orust (kod 1421), Sotenäs (kod 1427) och Lysekil (kod 1484) kommer cirka 2200 taxeringsenheter att få sänkta taxeringsvärden i samband med s.k. omprövningar som skattemyndigheten gör. Dessa omprövningar gäller fastigheter med strandnära läge som erhållit för höga taxeringsvärden i samband med allmänna fastighetstaxeringen 2003. Minskningen av taxeringsvärdena totalt för dessa fyra kommuner uppskattas komma att bli drygt 300 miljoner kronor.
Markvärde, median tkr
I kommunerna Tjörn (kod 1419), Orust (kod 1421), Sotenäs (kod 1427) och Lysekil (kod 1484) kommer cirka 2200 taxeringsenheter att få sänkta taxeringsvärden i samband med s.k. omprövningar som skattemyndigheten gör. Dessa omprövningar gäller fastigheter med strandnära läge som erhållit för höga taxeringsvärden i samband med allmänna fastighetstaxeringen 2003. Minskningen av taxeringsvärdena totalt för dessa fyra kommuner uppskattas komma att bli drygt 300 miljoner kronor.
tabellinnehåll: Taxeringsenheter , år, oregelb: 2003
Allmän eller förenklad fastighetstaxering (AFT resp. FFT). Från och med år 1988 sker allmän fastighetstaxering vart annat år genom ett system med ett intervall om sex år för varje fastighetstyp. Från och med 2003 införs ett system med förenklad fastighetstaxering för småhus, hyreshus och lantbruk vart sjätte år mitt emellan de allmänna fastighetstaxeringarna. År 2000 ägde allmän fastighetstaxering rum för Hyreshusenheter, Industrienheter inklusive täktenheter och elproduktionsenheter samt Specialenheter. År 2003 ägde allmän fastighetstaxering rum för småhusenheter. År 2004 ägde förenklad fastighetstaxering rum för hyreshus. Särskild fastighetstaxering görs varje år på de fastigheter som inte taxeras genom allmän fastighetstaxering. Vid särskild fastighetstaxering fastställs föregående års taxering såvida inte ny taxering skall ske.
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2019-02-22
Kontakt
Magnus Walestad, SCB
+46 010-479 44 18
magnus.walestad@scb.se

Martin Verhage, SCB
+46 010-479 47 78
martin.verhage@scb.se

Enhet
Taxeringsenheter:
antal
Genomsnittligt markvärde, tkr:
tkr
Markvärde, median tkr:
tkr
Genomsnittlig areal, kvm:
kvm
Referenstid
Taxeringsenheter:
2003
Genomsnittligt markvärde, tkr:
2003
Markvärde, median tkr:
2003
Genomsnittlig areal, kvm:
2003
Datatyp
Taxeringsenheter:
Stock
Genomsnittligt markvärde, tkr:
Stock
Markvärde, median tkr:
Stock
Genomsnittlig areal, kvm:
Stock
Kalenderkorrigerad
Taxeringsenheter:
Nej
Genomsnittligt markvärde, tkr:
Nej
Markvärde, median tkr:
Nej
Genomsnittlig areal, kvm:
Nej
Säsongsrensad
Taxeringsenheter:
Nej
Genomsnittligt markvärde, tkr:
Nej
Markvärde, median tkr:
Nej
Genomsnittlig areal, kvm:
Nej
Bastid
Taxeringsenheter:
2003
Genomsnittligt markvärde, tkr:
2003
Markvärde, median tkr:
2003
Genomsnittlig areal, kvm:
2003
Skapad datum
2020-11-23
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
BO0601V3