Statistikdatabasen
Fastighetsprisindex för fritidshus (1981=100) efter region. År 1975 - 2019
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

region

Totalt 9 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 45 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Uppgifterna från och med 2020 är preliminära.
Vid den allmänna fastighetstaxeringen 1996 infördes en ny fastighetstyp; småhusenhet, tomtmark med byggnad där byggnadsvärdet understiger 50 000 kronor (typkod 213). Denna nya fastighetstyp åsätts inte längre något byggnadsvärde och betraktas i praktiken som obebyggda. Förändringar berörde framför allt fritidshusfastigheter (typkod 221) och innebar att antalet fritidshus i fastighetsbeståndet reducerades med ca 35% i hela landet. Omklassificeringen av permanenta småhus (typkod 220) var marginell. Förändringen av fastighetsbeståndet får konsekvenser genom att underlaget till prisstatistiken minskar och att jämförbarheten bakåt i tiden försämras. För fastighetsprisindex, som är en tidsserie, erhåller vi därför ett tidsseriebrott för fritidshus mellan 1996 och 1997. Anledningen till att tidsseriebrottet kommer 1997 är att SCB fr.o.m. 1997 års definitiva indextal använder 1996 års bas-/taxeringsvärden i beräkningarna. Förändringen får störst påverkan på index för fritidshus i de områden där ett stort antal fritidshus omklassificerats och där dessa haft en annan prisutveckling än övriga fritidshus i regionen. Som exempel kan nämnas att fritidshusbeståndet i Övre Norrland (Västerbottens och Norrbottens län) minskade med 51% mellan 1995 och 1996 p.g.a. denna omklassificering. Den införda regeländringen som beskrivits ovan gör därför uppskattningen av pris- och värdeförändringar över tidsseriebrottet näst intill omöjlig i följande områden; Göta- och Svealands inalnd utom Dalarnas län, Norra Ostkusten t.o.m. Höga kusten och Övre Norrland. Önskas ändå en uppskattning av pris- och värdeförändringen över tidsseriebrottet i något av dessa områden föreslår SCB en kombination av två metoder som ger ett intervall på den uppskattade förändringen. Denna metod finns beskriven i Statistiska meddelanden, serie Bo40.
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2020-06-03
Kontakt
Niclas Sjölund, SCB
+46 010-479 43 42
niclas.sjolund@scb.se

Martin Verhage, SCB
+46 010-479 47 78
martin.verhage@scb.se

Enhet
Fastighetsprisindex för fritidshus (1981=100):
index
Datatyp
Fastighetsprisindex för fritidshus (1981=100):
Medel
Kalenderkorrigerad
Fastighetsprisindex för fritidshus (1981=100):
Nej
Säsongsrensad
Fastighetsprisindex för fritidshus (1981=100):
Nej
Bastid
Fastighetsprisindex för fritidshus (1981=100):
1981
Skapad datum
2020-11-23
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
BO0501O1