Statistikdatabasen
Boendeutgift och disponibel inkomst per hushåll m m (BHU) efter upplåtelseform (äganderätt, bostadsrätt, hyresrätt), hushållstyp och färdigställandeår. (Urvalsundersökning, se fotnoter.) År 2002
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 4 Valda

upplåtelseform

Totalt 4 Valda

Sök

hushållstyp

Totalt 13 Valda

Sök

färdigställandeår

Totalt 5 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 1 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Undersökningen är en urvalsundersökning som bygger på ett sannolikhetsurval. De redovisade talen är därför skattningar varför hänsyn måste tas till osäkerheten i dessa då slutsatser dras. Skattningar som är behäftade med alltför stor osäkerhet är ersatta med två punkter.
hushållstyp
Bf används som förkortning för Bostadsföreståndare. Med Makar avses såväl gifta par som sambor.
hushållstyp
Bf används som förkortning för Bostadsföreståndare. Med Makar avses såväl gifta par som sambor.
hushållstyp
Bf används som förkortning för Bostadsföreståndare. Med Makar avses såväl gifta par som sambor.
hushållstyp
Bf används som förkortning för Bostadsföreståndare. Med Makar avses såväl gifta par som sambor.
hushållstyp
övriga ensamstående
Till hushållstypen Övriga ensamstående räknas hushåll där det förutom Bf finns ytterligare minst en person som är 20 år eller äldre. Det kan vara såväl hemmavarande barn som inneboende.
övriga makar med barn 0-19 år
Till gruppen Övriga makar med barn 0-19 år hör hushåll där det förutom Bf, maka/sambo till Bf samt barn 0-19 år finns ytterligare minst en person som är 20 år eller äldre. Det kan vara såväl hemmavarande barn som inneboende.
övriga makar utan barn 0-19 år
Till gruppen Övriga makar utan barn 0-19 år hör hushåll där det förutom Bf och maka/sambo till Bf finns ytterligare minst en person som är 20 år eller äldre. Det kan vara såväl hemmavarande barn som inneboende.
tabellinnehåll
Bostadshushåll (BHU)
I BHU består ett hushåll av alla personer som bor i bostaden. Även inneboende och tillfälligt frånvarande räknas med.
Disponibel inkomst per hushåll (BHU), kr
Disponibel inkomst består av faktorinkomst + positiva transfereringar - negativa transfereringar - skatteeffekt på grund av bostadsinnehav.
Bostadsyta per person (BHU), kvm
Bostadsytan i kvadratmeter summeras för samtliga hushåll och summan divideras med summan av antal personer i samtliga hushåll.
tabellinnehåll: Bostadshushåll (BHU) , upplåtelseform: bostadsrätt
Populationen av hyres- och bostadsrätter omfattar hushåll som 31 december undersökningsåret var bosatta i bostadsrätt eller i hyresrätt, där lägenheten hyrdes omöblerad. För bostadsrätt gäller att hushållet skall ha bott i lägenheten hela året.
tabellinnehåll: Bostadshushåll (BHU) , upplåtelseform: hyresrätt
Populationen av hyres- och bostadsrätter omfattar hushåll som 31 december undersökningsåret var bosatta i bostadsrätt eller i hyresrätt, där lägenheten hyrdes omöblerad. För bostadsrätt gäller att hushållet skall ha bott i lägenheten hela året.
tabellinnehåll: Bostadshushåll (BHU) , upplåtelseform: äganderätt
Populationen av äganderätter omfattar hushåll i enbostadshus, bebodda av ägaren själv under hela undersökningsåret, använda uteslutande som permanentbostad och färdigställda senast året före undersökningsåret. För att huset skall tillhöra populationen krävs också att ägaren är privatperson och att denne inte äger huset tillsammans med annan än make/maka eller sambo. Huset skall heller inte till någon del ingå i rörelseverksamhet.
tabellinnehåll: Boendeutgift per hushåll (BHU), kr , upplåtelseform: bostadsrätt
För bostadsrätt gäller följande: Boendeutgift avser summan av avgift, ränteutgift, amortering samt egna utgifter för underhåll och reparationer, minus skatteeffekten.
tabellinnehåll: Boendeutgift per hushåll (BHU), kr , upplåtelseform: äganderätt
För äganderätt gäller följande: Boendeutgift avser summan av ränteutgift, amortering, driftsutgift samt utgift för underhåll och reparationer, minus skatteeffekten.
tabellinnehåll: Boendeutgift per hushåll (BHU), kr , upplåtelseform: hyresrätt
För hyresrätt gäller följande: Boendeutgift avser summan av hyran samt egna utgifter för underhåll och reparationer.
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2003-12-19
Kontakt
Malin Sundberg, SCB
+46 010-479 41 62
byggande.bebyggelse@scb.se

Enhet
Bostadshushåll (BHU):
antal
Boendeutgift per hushåll (BHU), kr:
kr
Disponibel inkomst per hushåll (BHU), kr:
kr
Bostadsyta per person (BHU), kvm:
kvadratmeter
Referenstid
Bostadshushåll (BHU):
31 december respektive år
Bostadsyta per person (BHU), kvm:
31 december respektive år
Datatyp
Bostadshushåll (BHU):
Stock
Boendeutgift per hushåll (BHU), kr:
Flöde
Disponibel inkomst per hushåll (BHU), kr:
Flöde
Bostadsyta per person (BHU), kvm:
Stock
Pristyp
Boendeutgift per hushåll (BHU), kr:
Löpande Priser
Disponibel inkomst per hushåll (BHU), kr:
Löpande Priser
Kalenderkorrigerad
Bostadshushåll (BHU):
Nej
Boendeutgift per hushåll (BHU), kr:
Nej
Disponibel inkomst per hushåll (BHU), kr:
Nej
Bostadsyta per person (BHU), kvm:
Nej
Säsongsrensad
Bostadshushåll (BHU):
Nej
Boendeutgift per hushåll (BHU), kr:
Nej
Disponibel inkomst per hushåll (BHU), kr:
Nej
Bostadsyta per person (BHU), kvm:
Nej
Skapad datum
2020-11-28
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
BO0406S1