Statistikdatabasen
Skuldbelopp, ränteutgift m m per hus för äganderätt (BHU) efter bostadsyta och färdigställandeår. (Urvalsundersökning, se fotnoter.) År 1999 - 2002
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 8 Valda

bostadsyta

Totalt 7 Valda

Sök

färdigställandeår

Totalt 5 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Undersökningen är en urvalsundersökning som bygger på ett sannolikhetsurval. De redovisade talen är därför skattningar varför hänsyn måste tas till osäkerheten i dessa då slutsatser dras. Skattningar som är behäftade med alltför stor osäkerhet är ersatta med två punkter.
tabellinnehåll
Hus med äganderätt (BHU)
Populationen av äganderätter omfattar hushåll i enbostadshus, bebodda av ägaren själv under hela undersökningsåret, använda uteslutande som permanentbostad och färdigställda senast året före undersökningsåret. För att huset skall tillhöra populationen krävs också att ägaren är privatperson och att denne inte äger huset tillsammans med annan än make/maka eller sambo. Huset skall heller inte till någon del ingå i rörelseverksamhet.
Skuldbelopp per hus med äganderätt (BHU), kr
Med skuldbelopp avses återstående skuld 31 december undersökningsåret på lån tagna med fastigheten som säkerhet.
Ränteutgift per hus med äganderätt (BHU), kr
Med ränteutgift avses summan av tomträttsavgäld och ränta. Tomträttsavgäld är precis som räntan avdragsgill och påverkar på så sätt skatteeffekten.
Amortering per hus med äganderätt (BHU), kr
Med amortering avses amorteringar på lån till fastigheten enligt lånevillkor.
Bränsleutgift per hus med äganderätt (BHU), kr
Med bränsleutgift avses utgift för uppvärmning. I bränsleutgift ingår inte hushållsström.
Avgifter per hus med äganderätt för vatten och avlopp, sophämtning, villaförsäkring m m (BHU), kr
Med avgifter avses utgifter under året för vatten och avlopp, sophämtning, renhållning, sotning, vägunderhåll, avgift till samfällighet och villaförsäkring.
Underhållsutgift per hus med äganderätt (BHU), kr
Med underhållsutgift menas underhåll och reparationer som bevarar byggnaden i dess ursprungliga skick. Som t.ex. ommålning, omtapetsering, reparation av värmepanna, utbyte av spis och kylskåp. Underhåll av trädgård, uthus och dylikt medräknas ej.
Bostadsutgift inklusive amortering per hus med äganderätt (BHU), kr
För år 1999-2000: Bostadsutgift avser summan av ränteutgift, amortering, driftsutgift samt utgift för underhåll och reparationer. För år 2002-: Bostadsutgift avser summan av ränteutgift, amortering, driftsutgift samt utgift för underhåll och reparationer, minus skatteeffekten.
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2003-12-19
Kontakt
Malin Sundberg, SCB
+46 010-479 41 62
byggande.bebyggelse@scb.se

Enhet
Hus med äganderätt (BHU):
antal
Skuldbelopp per hus med äganderätt (BHU), kr:
kr
Ränteutgift per hus med äganderätt (BHU), kr:
kr
Amortering per hus med äganderätt (BHU), kr:
kr
Bränsleutgift per hus med äganderätt (BHU), kr:
kr
Avgifter per hus med äganderätt för vatten och avlopp, sophämtning, villaförsäkring m m (BHU), kr:
kr
Underhållsutgift per hus med äganderätt (BHU), kr:
kr
Bostadsutgift inklusive amortering per hus med äganderätt (BHU), kr:
kr
Referenstid
Hus med äganderätt (BHU):
31 december respektive år
Skuldbelopp per hus med äganderätt (BHU), kr:
31 december respektive år
Datatyp
Hus med äganderätt (BHU):
Stock
Skuldbelopp per hus med äganderätt (BHU), kr:
Stock
Ränteutgift per hus med äganderätt (BHU), kr:
Flöde
Amortering per hus med äganderätt (BHU), kr:
Flöde
Bränsleutgift per hus med äganderätt (BHU), kr:
Flöde
Avgifter per hus med äganderätt för vatten och avlopp, sophämtning, villaförsäkring m m (BHU), kr:
Flöde
Underhållsutgift per hus med äganderätt (BHU), kr:
Flöde
Bostadsutgift inklusive amortering per hus med äganderätt (BHU), kr:
Flöde
Pristyp
Skuldbelopp per hus med äganderätt (BHU), kr:
Löpande Priser
Ränteutgift per hus med äganderätt (BHU), kr:
Löpande Priser
Amortering per hus med äganderätt (BHU), kr:
Löpande Priser
Bränsleutgift per hus med äganderätt (BHU), kr:
Löpande Priser
Avgifter per hus med äganderätt för vatten och avlopp, sophämtning, villaförsäkring m m (BHU), kr:
Löpande Priser
Underhållsutgift per hus med äganderätt (BHU), kr:
Löpande Priser
Bostadsutgift inklusive amortering per hus med äganderätt (BHU), kr:
Löpande Priser
Kalenderkorrigerad
Hus med äganderätt (BHU):
Nej
Skuldbelopp per hus med äganderätt (BHU), kr:
Nej
Ränteutgift per hus med äganderätt (BHU), kr:
Nej
Amortering per hus med äganderätt (BHU), kr:
Nej
Bränsleutgift per hus med äganderätt (BHU), kr:
Nej
Avgifter per hus med äganderätt för vatten och avlopp, sophämtning, villaförsäkring m m (BHU), kr:
Nej
Underhållsutgift per hus med äganderätt (BHU), kr:
Nej
Bostadsutgift inklusive amortering per hus med äganderätt (BHU), kr:
Nej
Säsongsrensad
Hus med äganderätt (BHU):
Nej
Skuldbelopp per hus med äganderätt (BHU), kr:
Nej
Ränteutgift per hus med äganderätt (BHU), kr:
Nej
Amortering per hus med äganderätt (BHU), kr:
Nej
Bränsleutgift per hus med äganderätt (BHU), kr:
Nej
Avgifter per hus med äganderätt för vatten och avlopp, sophämtning, villaförsäkring m m (BHU), kr:
Nej
Underhållsutgift per hus med äganderätt (BHU), kr:
Nej
Bostadsutgift inklusive amortering per hus med äganderätt (BHU), kr:
Nej
Skapad datum
2020-11-28
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
BO0406C1