Statistikdatabasen
Boendeutgift och konsumtionsutrymme per hushåll m m (BHU) efter region, upplåtelseform (äganderätt, bostadsrätt, hyresrätt) och hushållstyp. (Urvalsundersökning, se fotnoter.) År 2002 - 2003
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 7 Valda

region

Totalt 5 Valda

Sök

upplåtelseform

Totalt 4 Valda

Sök

hushållstyp

Totalt 13 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Undersökningen är en urvalsundersökning som bygger på ett sannolikhetsurval. De redovisade talen är därför skattningar varför hänsyn måste tas till osäkerheten i dessa då slutsatser dras. Skattningar som är behäftade med alltför stor osäkerhet är ersatta med två punkter.
hushållstyp
Bf används som förkortning för Bostadsföreståndare. Med Makar avses såväl gifta par som sambor.
hushållstyp
Bf används som förkortning för Bostadsföreståndare. Med Makar avses såväl gifta par som sambor.
hushållstyp
Bf används som förkortning för Bostadsföreståndare. Med Makar avses såväl gifta par som sambor.
hushållstyp
Bf används som förkortning för Bostadsföreståndare. Med Makar avses såväl gifta par som sambor.
hushållstyp
Bf används som förkortning för Bostadsföreståndare. Med Makar avses såväl gifta par som sambor.
hushållstyp
Bf används som förkortning för Bostadsföreståndare. Med Makar avses såväl gifta par som sambor.
hushållstyp
Bf används som förkortning för Bostadsföreståndare. Med Makar avses såväl gifta par som sambor.
hushållstyp
övriga ensamstående
Till hushållstypen Övriga ensamstående räknas hushåll där det förutom Bf finns ytterligare minst en person som är 20 år eller äldre. Det kan vara såväl hemmavarande barn som inneboende.
övriga makar med barn 0-19 år
Till gruppen Övriga makar med barn 0-19 år hör hushåll där det förutom Bf, maka/sambo till Bf samt barn 0-19 år finns ytterligare minst en person som är 20 år eller äldre. Det kan vara såväl hemmavarande barn som inneboende.
övriga makar utan barn 0-19 år
Till gruppen Övriga makar utan barn 0-19 år hör hushåll där det förutom Bf och maka/sambo till Bf finns ytterligare minst en person som är 20 år eller äldre. Det kan vara såväl hemmavarande barn som inneboende.
tabellinnehåll
Bostadshushåll (BHU)
I BHU består ett hushåll av alla personer som bor i bostaden. Även inneboende och tillfälligt frånvarande räknas med.
Bostadsbidrag per hushåll (BHU), kr
Är summan av bostadsbidrag för barnfamiljer samt makar och övriga utan barn. Samt bostadstillägg, särskilt och kompletterande bostadstillägg till pensionärer. För ett hushåll bestående av makar har hushållets bostadsbidrag beräknats som summan av makarnas bostadsbidrag.
Boendeutgift i procent av disponibel inkomst (BHU)
Boendeutgiftsprocenten betecknar den del av den disponibla inkomsten som går till att betala boendet.
Konsumtionsutrymme per konsumtionsenhet (BHU), kr
Med konsumtionsutrymme avses differensen mellan disponibel inkomst och boendeutgift. Med andra ord betecknar konsumtionsutrymmet det som är kvar av den disponibla inkomsten efter att boendet har betalts.
Konsumtionsutrymme per konsumtionsenhet (BHU), kr
Konsumtionsenhet är till för att kunna göra jämförelser av inkomster och köpkraft mellan olika hushållstyper. Det är t.ex inte dubbelt så dyrt att vara två som att vara ensam, eftersom man kan dela på fasta utgifter som exempelvis dagstidning och TV-licens. Man behöver inte heller dubbelt så stor lägenhet för att kunna bo med samma standard som en ensam person. Personer i ett hushåll tilldelas vikter eller konsumtionsenheter beroende på hur mycket man konsumerar. Det viktsystem som används i BHU är i stort det som Socialstyrelsen rekommenderar.
Konsumtionsutrymme per person (BHU), kr
Med konsumtionsutrymme avses differensen mellan disponibel inkomst och boendeutgift. Med andra ord betecknar konsumtionsutrymmet det som är kvar av den disponibla inkomsten efter att boendet har betalts.
Rumsenheter per 100 boende (BHU)
Som rumsenhet räknas såväl rum som kök.
tabellinnehåll: Bostadsbidrag per hushåll (BHU), kr , år: 2003
Uppgifter om Bostadshushåll, Bostadsbidrag per hushåll, Boendeutgift i procent av disponibel inkomst, Konsumtionsutrymme per person och Rumsenheter per 100 boende har inte uppdaterats för år 2003.
tabellinnehåll: Bostadshushåll (BHU) , år: 2003
Uppgifter om Bostadshushåll, Bostadsbidrag per hushåll, Boendeutgift i procent av disponibel inkomst, Konsumtionsutrymme per person och Rumsenheter per 100 boende har inte uppdaterats för år 2003.
tabellinnehåll: Boendeutgift i procent av disponibel inkomst (BHU) , år: 2003
Uppgifter om Bostadshushåll, Bostadsbidrag per hushåll, Boendeutgift i procent av disponibel inkomst, Konsumtionsutrymme per person och Rumsenheter per 100 boende har inte uppdaterats för år 2003.
tabellinnehåll: Konsumtionsutrymme per person (BHU), kr , år: 2003
Uppgifter om Bostadshushåll, Bostadsbidrag per hushåll, Boendeutgift i procent av disponibel inkomst, Konsumtionsutrymme per person och Rumsenheter per 100 boende har inte uppdaterats för år 2003.
tabellinnehåll: Rumsenheter per 100 boende (BHU) , år: 2003
Uppgifter om Bostadshushåll, Bostadsbidrag per hushåll, Boendeutgift i procent av disponibel inkomst, Konsumtionsutrymme per person och Rumsenheter per 100 boende har inte uppdaterats för år 2003.
tabellinnehåll: Boendeutgift per hushåll (BHU), kr , år: 2003
För år 2003 har hushållstypen Övriga inte delats in i undergrupper. Statistikuppgiften som gäller för Övriga har i databasen lagts in på samtliga tre undergrupper.
tabellinnehåll: Konsumtionsutrymme per konsumtionsenhet (BHU), kr , år: 2003
För år 2003 har hushållstypen Övriga inte delats in i undergrupper. Statistikuppgiften som gäller för Övriga har i databasen lagts in på samtliga tre undergrupper.
tabellinnehåll: Bostadshushåll (BHU) , upplåtelseform: bostadsrätt
Populationen av hyres- och bostadsrätter omfattar hushåll som 31 december undersökningsåret var bosatta i bostadsrätt eller i hyresrätt, där lägenheten hyrdes omöblerad. För bostadsrätt gäller att hushållet skall ha bott i lägenheten hela året.
tabellinnehåll: Bostadshushåll (BHU) , upplåtelseform: hyresrätt
Populationen av hyres- och bostadsrätter omfattar hushåll som 31 december undersökningsåret var bosatta i bostadsrätt eller i hyresrätt, där lägenheten hyrdes omöblerad. För bostadsrätt gäller att hushållet skall ha bott i lägenheten hela året.
tabellinnehåll: Bostadshushåll (BHU) , upplåtelseform: äganderätt
Populationen av äganderätter omfattar hushåll i enbostadshus, bebodda av ägaren själv under hela undersökningsåret, använda uteslutande som permanentbostad och färdigställda senast året före undersökningsåret. För att huset skall tillhöra populationen krävs också att ägaren är privatperson och att denne inte äger huset tillsammans med annan än make/maka eller sambo. Huset skall heller inte till någon del ingå i rörelseverksamhet.
tabellinnehåll: Boendeutgift per hushåll (BHU), kr , upplåtelseform: bostadsrätt
För bostadsrätt gäller följande: Boendeutgift avser summan av avgift, ränteutgift, amortering samt egna utgifter för underhåll och reparationer, minus skatteeffekten.
tabellinnehåll: Boendeutgift per hushåll (BHU), kr , upplåtelseform: äganderätt
För äganderätt gäller följande: Boendeutgift avser summan av ränteutgift, amortering, driftsutgift samt utgift för underhåll och reparationer, minus skatteeffekten.
tabellinnehåll: Boendeutgift per hushåll (BHU), kr , upplåtelseform: hyresrätt
För hyresrätt gäller följande: Boendeutgift avser summan av hyran samt egna utgifter för underhåll och reparationer.
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2005-10-14
Kontakt
Malin Sundberg, SCB
+46 010-479 41 62
byggande.bebyggelse@scb.se

Enhet
Bostadshushåll (BHU):
antal
Boendeutgift per hushåll (BHU), kr:
kr
Bostadsbidrag per hushåll (BHU), kr:
kr
Boendeutgift i procent av disponibel inkomst (BHU):
procent
Konsumtionsutrymme per konsumtionsenhet (BHU), kr:
kr
Konsumtionsutrymme per person (BHU), kr:
kr
Rumsenheter per 100 boende (BHU):
antal
Referenstid
Bostadshushåll (BHU):
31 december respektive år
Rumsenheter per 100 boende (BHU):
31 december respektive år
Datatyp
Bostadshushåll (BHU):
Stock
Boendeutgift per hushåll (BHU), kr:
Flöde
Bostadsbidrag per hushåll (BHU), kr:
Flöde
Boendeutgift i procent av disponibel inkomst (BHU):
Flöde
Konsumtionsutrymme per konsumtionsenhet (BHU), kr:
Flöde
Konsumtionsutrymme per person (BHU), kr:
Flöde
Rumsenheter per 100 boende (BHU):
Stock
Pristyp
Boendeutgift per hushåll (BHU), kr:
Löpande Priser
Bostadsbidrag per hushåll (BHU), kr:
Löpande Priser
Konsumtionsutrymme per konsumtionsenhet (BHU), kr:
Löpande Priser
Konsumtionsutrymme per person (BHU), kr:
Löpande Priser
Kalenderkorrigerad
Bostadshushåll (BHU):
Nej
Boendeutgift per hushåll (BHU), kr:
Nej
Bostadsbidrag per hushåll (BHU), kr:
Nej
Boendeutgift i procent av disponibel inkomst (BHU):
Nej
Konsumtionsutrymme per konsumtionsenhet (BHU), kr:
Nej
Konsumtionsutrymme per person (BHU), kr:
Nej
Rumsenheter per 100 boende (BHU):
Nej
Säsongsrensad
Bostadshushåll (BHU):
Nej
Boendeutgift per hushåll (BHU), kr:
Nej
Bostadsbidrag per hushåll (BHU), kr:
Nej
Boendeutgift i procent av disponibel inkomst (BHU):
Nej
Konsumtionsutrymme per konsumtionsenhet (BHU), kr:
Nej
Konsumtionsutrymme per person (BHU), kr:
Nej
Rumsenheter per 100 boende (BHU):
Nej
Skapad datum
2020-11-28
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
BO0406R1