Till toppen
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Välj variabel

Antal lägenheter efter region, hustyp och bostadsarea. År 2013 - 2023

Logotyp för officiell statistik

Välj variabler

Dokumentation av statistiken
Martin Verhage, SCB
+46 010-479 47 78
Ja
2024-04-18
Antal lägenheter:
antal
Antal lägenheter:
31 december respektive år
Antal lägenheter:
Stock
Antal lägenheter:
Nej
Antal lägenheter:
Nej
SCB
BO0104AE
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Valfri variabel
Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 3

Sökfält för att markera värden i listan< 31 kvm , 31-40 kvm , 41-50 kvm ,

Valda 0 Totalt 20

Valfri variabel
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan2013 , 2014 , 2015 ,

Valda 1 Totalt 11

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

Viktiga fotnoter

Med bostadslägenhet avses en lägenhet avsedd att helt eller till en inte oväsentlig del användas som bostad, oavsett i vilken hustyp den ligger. Även bostäder i småhus definieras således som lägenheter. Skillnaden i bostadsbeståndet mellan två år utgörs inte enbart av nyproduktion av bostäder. Bostadsbeståndet är en registerprodukt som bygger på uppgifterna i lägenhetsregistret. Registret uppdateras av kommunerna som ansvarar för ajourhållningen med hjälp av information från landets fastighetsägare. Både nyproducerade och existerande lägenheter, vilka tidigare utgjort bortfall i registret, registreras löpande. Därutöver sker rättningar och kompletteringar av tidigare felaktiga uppgifter samt till följd av att det befintliga beståndet förändras, t.ex. genom ombyggnad och rivning. Dessutom förekommer en viss eftersläpning i registreringen av nybyggda lägenheter, framför allt senaste året.

hustyp

småhus

Småhus avser friliggande en- och tvåbostadshus samt par-, rad- och kedjehus (exklusive fritidshus).

flerbostadshus

Flerbostadshus avser bostadsbyggnader innehållande tre eller flera lägenheter inklusive loftgångshus.

övriga hus

Övriga hus avser byggnader som inte huvudsakligen är avsedda för bostadsändamål men ändå innehåller vanliga bostadslägenheter, till exempel byggnader avsedda för verksamhet eller samhällsfunktion.