Statistikdatabasen
Antal lägenheter efter region, hustyp och lägenhetstyp (exklusive småhus). År 2013 - 2019
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

region

hustyp

Totalt 3 Valda

Sök

lägenhetstyp

Totalt 10 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 7 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Skillnaden i bostadsbeståndet mellan två år utgörs inte enbart av nyproduktion av bostäder. Bostadsbeståndet är en registerprodukt som bygger på uppgifterna i lägenhetsregistret. Registret uppdateras av kommunerna som ansvarar för ajourhållningen med hjälp av information från landets fastighetsägare. Både nyproducerade och existerande lägenheter, vilka tidigare utgjort bortfall i registret, registreras löpande. Därutöver sker rättningar och kompletteringar av tidigare felaktiga uppgifter samt till följd av att det befintliga beståndet förändras, t.ex. genom ombyggnad och rivning. Dessutom förekommer en viss eftersläpning i registreringen av nybyggda lägenheter, framför allt senaste året.
hustyp
flerbostadshus
Flerbostadshus avser bostadsbyggnader innehållande tre eller flera lägenheter inklusive loftgångshus.
övriga hus
Övriga hus avser byggnader som inte huvudsakligen är avsedda för bostadsändamål men ändå innehåller vanliga bostadslägenheter, till exempel byggnader avsedda för verksamhet eller samhällsfunktion.
specialbostäder
Specialbostäder avser bostäder för äldre/funktionshindrade, studentbostäder och övriga specialbostäder.
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2020-04-23
Kontakt
Martin Verhage, SCB
+46 010-479 47 78
martin.verhage@scb.se

Enhet
Antal lägenheter:
antal
Referenstid
Antal lägenheter:
31 december respektive år
Datatyp
Antal lägenheter:
Stock
Kalenderkorrigerad
Antal lägenheter:
Nej
Säsongsrensad
Antal lägenheter:
Nej
Skapad datum
2020-10-29
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
000001ZU