Till toppen
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Välj variabel

Antal fritidshus efter region och år

Välj variabler

Dokumentation av statistiken
Martin Verhage, SCB
+46 010-479 47 78
Nej
2024-03-21
Antal fritidshus:
antal
Antal fritidshus:
1 januari respektive år
Antal fritidshus:
Stock
Antal fritidshus:
Nej
Antal fritidshus:
Nej
SCB
BO0104AI
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Valfri variabel
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan1998 , 1999 , 2000 ,

Valda 1 Totalt 26

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

Viktiga fotnoter

Antal fritidshus är beräknade utifrån Fastighetstaxeringsregistret (FTR) och tidpunkten avser den 1 januari respektive år. Fritidshus definieras som värderingsenheter/taxeringsenheter som saknar folkbokförd befolkning och är taxerade som Småhus på lantbruk (typkod 120), Småhusenhet, helårsbostad (typkod 220), Småhusenhet, fritidsbostad (typkod 221) eller Småhusenhet, byggnadsvärde under 50 000 kr (typkod 213). Fr.o.m. 2015 har definitionen av fritidshus ändrats något till följd av Skatteverkets förändring av typkoderna. Fritidshus definieras nu som värderingsenheter/taxeringsenheter som saknar folkbokförd befolkning och är taxerade som Lantbruksenhet, bebyggd (typkod 120), Småhusenhet, bebyggd (typkod 220), Småhusenhet, småhus på ofri grund (typkod 225) eller Småhusenhet, byggnadsvärde under 50 000 kr (typkod 213). Fr.o.m. 2018 räknas även värderingsenheter/taxeringsenheter som saknar folkbokförd befolkning och är taxerade som Lantbruksenhet, bostadsbyggnadsvärde under 50 000 kronor (typkod 113) som fritidshus. Dessutom räknas nu alla värderingsenheter Småhusenhet, småhus på ofri grund (typkod 225) som fritidshus. Bara fritidshus som ägs av fysiska personer (inklusive utländska personer utan svenskt personnummer) eller dödsbon ingår. För lantbruksenheter krävs också att lantbruket ej är aktivt samt att det finns en bostadsbyggnad på taxeringsenheten, vilket gäller både före och efter 2015. Fr.o.m. 2018 räknas endast de med lantbruksrelaterade näringslivskoder som aktiva lantbruk vilket innebär att färre lantbruksenheter utesluts. Ändringarna som gjorts fr.o.m. 2018 innebär att antalet fritidshus ökat med ca 24 000.