Till toppen
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Välj variabel

Översikt över antal födda, döda, födelseöverskott, flyttningar, flyttningsnetton, folkökning samt folkmängd efter region. År 2022 - 2070

Välj variabler

Dokumentation av statistiken
Alexandra Malm, SCB
+46 010-479 69 47
Demografi -, SCB
+46 -
Nej
2022-05-25
Födda:
antal
Döda:
antal
Födelseöverskott:
antal
Inrikes inflyttning:
antal
Inrikes utflyttning:
antal
Inrikes flyttningsnetto:
antal
Invandring:
antal
Utvandring:
antal
Invandringsnetto:
antal
Folkökning:
antal
Folkmängd:
antal
Folkmängd:
31 december respektive år
Födda:
Flöde
Döda:
Flöde
Födelseöverskott:
Flöde
Inrikes inflyttning:
Flöde
Inrikes utflyttning:
Flöde
Inrikes flyttningsnetto:
Flöde
Invandring:
Flöde
Utvandring:
Flöde
Invandringsnetto:
Flöde
Folkökning:
Flöde
Folkmängd:
Stock
Födda:
Nej
Döda:
Nej
Födelseöverskott:
Nej
Inrikes inflyttning:
Nej
Inrikes utflyttning:
Nej
Inrikes flyttningsnetto:
Nej
Invandring:
Nej
Utvandring:
Nej
Invandringsnetto:
Nej
Folkökning:
Nej
Folkmängd:
Nej
Födda:
Nej
Döda:
Nej
Födelseöverskott:
Nej
Inrikes inflyttning:
Nej
Inrikes utflyttning:
Nej
Inrikes flyttningsnetto:
Nej
Invandring:
Nej
Utvandring:
Nej
Invandringsnetto:
Nej
Folkökning:
Nej
Folkmängd:
Nej
SCB
000004KM
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 11

Obligatoriskt
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan2022 , 2023 , 2024 ,

Valda 1 Totalt 49

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

Viktiga fotnoter

Den framtida befolkningens storlek och sammansättning bestäms av antaganden om den framtida utvecklingen av fruktsamhet, dödlighet och flyttningsmönster. Beräkningarna bygger på vad som observerats under de senaste nio åren och ett antagande om att den utvecklingen fortsätter. I beräkningarna tas ingen hänsyn till planerat bostadsbyggande, företagsetableringar eller andra framtida mål och förutsättningar i kommunerna.

De regionala befolkningsframskrivningarna överensstämmer med framskrivningen för riket. Ett resultat av detta är att summan av födelseöverskott, inrikes flyttningsnetto samt invandringsnetto inte är detsamma som skillnaden mellan folkmängden två år. Folkökningen i tabellerna beräknas som skillnaden i befolkning mellan två år.

Alla beräkningar i framskrivningsmodellen görs med decimaltal. Resultatet av beräkningarna avrundas till fyra decimaler och utifrån det skapas den slutliga resultatfilen. I tabellen är det många celler som innehåller små tal. Talen redovisas med fyra decimaler för att summeringar i hög grad ska var möjliga. Avrundningen till fyra decimaler har dock gjort att vissa mindre differenser ändå finns om siffror för ett län jämförs med motsvarande summerade siffror för kommunerna inom länet.

Både små och stora strukturförändringar i samhället påverkar den framtida befolkningsutvecklingen, vilket innebär att det finns en osäkerhet förenad med framskrivningen. Notera att befolkningsframskrivningen endast ger en uppskattning av hur en framtida befolkning kan komma att se ut. Generellt gäller att osäkerheten i framskrivningen ökar med åren.