Till toppen
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Välj variabel

Folkmängden per distrikt, landskap, landsdel eller riket efter kön. År 2015 - 2023

Välj variabler

Dokumentation av statistiken
Statistikservice, SCB
+46 010-479 50 00
Nej
2024-03-22
Folkmängd:
antal
Folkmängd:
31 december respektive år
Folkmängd:
Stock
Folkmängd:
Nej
Folkmängd:
Nej
SCB
000000VK
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 2

Valfri variabel
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan2015 , 2016 , 2017 ,

Valda 1 Totalt 9

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

Viktiga fotnoter

Distrikt är en geografisk indelning av Sverige som utgörs av 2 523 områden och infördes i folkbokföringsdatabasen den 1 januari 2016 då folkbokföring inte längre sker på församling. Distriktsindelningen utgår från en justerad version av den församlingsindelning som gällde den 31 december 1999. Distriktsindelningen är stabil såtillvida att den inte kommer att ändras i framtiden. Distriktsgränserna behöver inte följa vare sig fastighets- eller kommungränser. Distrikt som ligger i mer än en kommun är registrerad på den kommun där större delen av befolkningen är folkbokförd. För att få en uppfattning om var i geografin respektive distrikt är lokaliserat består de tre första positionerna av en landsdelskod samt en landskapskod. De tre sista positionerna består av ett löpnummer, unikt inom varje landskap.
I de fall där distriktsgränserna skär över landskapsgränser sätts den landskapskod som största delen av distriktets yta tillhör.
Koderna byggs alltså upp enligt följande:
Landsdel:    1-3 (Götaland, Svealand, Norrland)
Landskap:    01-25 (Landskapen kodsätts med numrering från sydväst mot nordost)
Distrikt:       001-453 (Distrikten kodsätts med löpnummer inom landskapen från sydväst mot nordost). Det högsta värdet beror på hur många distrikt som finns inom landskapet.
Ett antal personer har information om folkbokföringskommun men saknar information om distrikt.
Det är främst personer som är folkbokförda på de fiktiva fastigheterna 'På kommunen skriven' eller 'Utan känt hemvist'.
Om samtliga distrikt i en kommun tillhör samma landskap antas att de som saknar uppgift om distrikt tillhör landskapet.
Om samtliga distrikt i kommunen ligger i samma landsdel antas att samtliga personer i kommunen tillhör samma landsdel.

region

Befolkningsuppgifter för landskapen är framräknade med hjälp av distriktsindelningen.