Till toppen
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Välj variabel

Sysselsatta 15-74 år (AKU) efter veckoarbetstid (överenskommen), kön och ålder. År 2005 - 2023

Logotyp för officiell statistik

Välj variabler

Dokumentation av statistiken
Arbetskraftsundersökningarna (AKU), SCB
+46 010-479 50 00
Statistikservice, SCB
+46 010-479 50 00
Ja
2024-01-26
Sysselsatta:
1000-tal
Felmarginal ±:
1000-tal
Sysselsatta:
Medel
Felmarginal ±:
Medel
Sysselsatta:
Nej
Felmarginal ±:
Nej
Sysselsatta:
Nej
Felmarginal ±:
Nej
SCB
AM0401JW
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 2

Valda 0 Totalt 4

Valfri variabel

Valda 0 Totalt 3

Valfri variabel
Sökfält för att markera värden i listan15-19 år , 20-24 år , 25-34 år ,

Valda 0 Totalt 14

Valfri variabel
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan2005 , 2006 , 2007 ,

Valda 1 Totalt 19

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

Viktiga fotnoter

Eftersom AKU är en urvalsundersökning är samtliga skattningar behäftade med osäkerhet. I det fall en skattning är baserad på färre än 20 observationer på månads- eller kvartalsbasis eller färre än 40 observationer på årsbasis kan osäkerheten anses vara alltför hög och skattningen redovisas inte. I dessa fall ersätts värdet med två prickar [..]. För perioden 2021 till 2022 avses endast överenskommen arbetstid i huvudsysslan. Detta då överenskommen arbetstid i bisysslan inte samlats in sedan implementeringen av EU förordning 2019/1700. Från och med januari 2023 återinfördes frågan om överenskommen arbetstid i bisysslan och total överenskommen arbetstid kan återigen redovisas. För perioden 2005M01–2020M12 innehåller tidsserien ’länkade data’. Inga felmarginaler (osäkerhetstal) redovisas för perioden, detta markeras istället som ”..” i tidsserien. Läs under ’Aktuellt’ för mer information om de länkade serierna. Skattningarna avseende kvartal 1 2005 samt dess ingående månader baseras på en mindre svarsmängd än övriga perioder. Dessa skattningar är därför mer osäkra och bör användas med försiktighet. På grund av bristande jämförbarhet över tid, som ej har kunnat justeras genom länkning, prickas serier avseende överenskommen arbetstid för tidsperioden 2005–2020. År 2023 höjdes pensionsåldern från 65 till 66 år och 2026 höjs den till 67 år. Detta medför en redovisning av fler åldersgrupper i AKU. För att möjliggöra jämförelser över tid redovisas åldersgrupperna 16–65, 16–66, 20–65 och 20–66 tillbaka till 2021.

tabellinnehåll

Felmarginal ±

Den redovisade felmarginalen motsvarar ett 95-procentigt konfidensintervall

tabellinnehåll: Sysselsatta , veckoarbetstid (överenskommen): 1-19 tim

Veckoarbetstid är ej summerbar utan 1–19 tim, 20–34 tim samt 35+ tim utgör däravposter till sysselsatta totalt.

tabellinnehåll: Sysselsatta , veckoarbetstid (överenskommen): 20-34 tim

Veckoarbetstid är ej summerbar utan 1–19 tim, 20–34 tim samt 35+ tim utgör däravposter till sysselsatta totalt.

tabellinnehåll: Sysselsatta , veckoarbetstid (överenskommen): 35+ tim

Veckoarbetstid är ej summerbar utan 1–19 tim, 20–34 tim samt 35+ tim utgör däravposter till sysselsatta totalt.

tabellinnehåll: Sysselsatta , veckoarbetstid (överenskommen): sysselsatta totalt

Veckoarbetstid är ej summerbar utan 1–19 tim, 20–34 tim samt 35+ tim utgör däravposter till sysselsatta totalt.

tabellinnehåll

Felmarginal ±

Eftersom AKU är en urvalsundersökning baserad på ett rikstäckande slumpmässigt sannolikhetsurval har den en viss beräkningsbar osäkerhet. De redovisade uppgifterna är skattningar och hänsyn måste tas till osäkerheten/felmarginalen i dessa då slutsatser dras. Det intervall som bildas av nivåskattningen ± felmarginalen blir här ett 95-procentigt konfidensintervall d.v.s. ett intervall som med 95 procents sannolikhet innehåller det riktiga värdet.