Statistikdatabasen
Sysselsatta 15-74 år (AKU) efter anknytningsgrad till arbetsmarknaden, kön och ålder. Månad 1970M01 - 2020M09
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

kön

Totalt 3 Valda

Sök

ålder

Totalt 10 Valda

Sök

anknytningsgrad till arbetsmarknaden

Totalt 5 Valda

Sök

månad Markera minst ett värde

Totalt 609 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

För perioden 1970M01-1986M12 finns inga skattningar för åldersgruppen 20-24 år, detta markeras istället som ”..” i tidsserien.
För perioden 1970M01-2000M12 var populationen 16-64 år. Därför finns inga skattningar för åldersgrupperna 15-74 år, 15-19 år, 15-24 år, 65-74 år, detta markeras istället som ”..” i tidsserien.
För perioden 1970M01-2005M03 innehåller tidsserien "länkade data”, (för mer info om länkade data, se här och här). Inga felmarginaler (osäkerhetstal) redovisas för perioden, detta markeras istället som ”..” i tidsserien.
Eftersom AKU är en urvalsundersökning är samtliga skattningar behäftade med osäkerhet. I det fall en skattning är baserad på färre än 20 observationer på månadsbasis kan osäkerheten anses vara alltför hög och skattningen redovisas inte. I dessa fall ersätts värdet med två prickar [..].
anknytningsgrad till arbetsmarknaden
fast anställda
Fast och tidsbegränsat anställda utgör tillsammans anställda totalt
fast anställda
För perioden 1970M01-1986M12 finns inga skattningar för fast anställda och tidsbegränsat anställda.
tidsbegränsat anställda
Fast och tidsbegränsat anställda utgör tillsammans anställda totalt
tidsbegränsat anställda
För perioden 1970M01-1986M12 finns inga skattningar för fast anställda och tidsbegränsat anställda.
företagare + medhj hushållsmedlem
Till gruppen företagare räknas dels egna företagare som har någon form av enskild firma, dels personer som är fria yrkesutövare. Som medhjälpande hushållsmedlem räknas personer som oavlönat arbetar i någon hushållsmedlems företag.
tabellinnehåll
Felmarginal ±,1000-tal
Den redovisade felmarginalen motsvarar ett 95-procentigt konfidensintervall
tabellinnehåll
Felmarginal ±,1000-tal
Eftersom AKU är en urvalsundersökning baserad på ett rikstäckande slumpmässigt sannolikhetsurval har den en viss beräkningsbar osäkerhet. De redovisade uppgifterna är skattningar och hänsyn måste tas till osäkerheten/felmarginalen i dessa då slutsatser dras. Det intervall som bildas av nivåskattningen ± felmarginalen blir här ett 95-procentigt konfidensintervall d.v.s. ett intervall som med 95 procents sannolikhet innehåller det riktiga värdet.
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2020-10-15
Kontakt
Arbetskraftsundersökningarna (AKU), SCB
+46 010-479 50 00
aku@scb.se

(SCB) Statistikservice, SCB
+46 010-479 50 00
information@scb.se

Enhet
1000-tal:
1000-tal
Felmarginal ±,1000-tal:
1000-tal
Datatyp
1000-tal:
Medel
Felmarginal ±,1000-tal:
Medel
Kalenderkorrigerad
1000-tal:
Nej
Felmarginal ±,1000-tal:
Nej
Säsongsrensad
1000-tal:
Nej
Felmarginal ±,1000-tal:
Nej
Skapad datum
2020-10-21
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
000001HV