Till toppen
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Välj variabel

Anställda 16-64 år i riket efter yrke (3-siffrig SSYK 96), arbetsställets sektortillhörighet, ålder och kön. År 2001 - 2013

Logotyp för officiell statistik

Välj variabler

Dokumentation av statistiken
Linn Eriksson, SCB
+46 010-479 61 34
Linda Karbing, SCB
+46 010-479 66 49
Ja
2015-02-12
Anställda 16-64 år:
antal
Anställda 16-64 år:
Flöde
Anställda 16-64 år:
Nej
Anställda 16-64 år:
Nej
SCB
AM0208Y3
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Sökfält för att markera värden i listan111 högre ämbetsmän och politiker , 112 chefstjänstemän i intresseorganisationer , 121 verkställande direktörer, verkschefer m.fl. ,

Valda 0 Totalt 114

Valfri variabel
Sökfält för att markera värden i listanstatlig förvaltning , statliga affärsverk , primärkommunal förvaltning ,

Valda 0 Totalt 11

Valfri variabel
Sökfält för att markera värden i listan16-24 år , 25-29 år , 30-34 år ,

Valda 0 Totalt 9

Valfri variabel

Valda 0 Totalt 2

Valfri variabel
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan2001 , 2002 , 2003 ,

Valda 1 Totalt 13

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

Viktiga fotnoter

Som förvärvsarbetande räknas alla personer som bedöms ha utfört i genomsnitt en timmes arbete per vecka under november månad. Även de som varit tillfälligt frånvarande under mätperioden, t ex på grund av sjukdom, ingår i bedömningen. Samma definition tillämpas inom den registerbaserade arbetsmarknadsstatistiken (RAMS). OBS! Tabellen har reviderats 2006-03-27 för årgångarna 2001,2002 och 2003. Tidigare ingick ej individer som saknar arbetsställekommun. Detta fick till följd att antalen i respektive yrkesgrupp underskattades. För mer information kontakta oss gärna på gruppnummer 019 17 65 10 eller via mail yrkesregistret@scb.se. Fr.o.m årgång 2004 har det gjorts några förändringar i bearbetningarna avseende sysselsättningsdata. En ny källa används för att identifiera företagare och en mindre justering av metoden för att klassificera anställda har gjorts. Mer information om förändringarna finns på www.scb.se/rams. Jämförelser mellan enstaka år bör göras med försiktighet. Faktorer som försvårar sådana jämförelser är exempelvis tillkomst av för yrkesregistret nya källor, förändringar av samt förbättringar i källornas underliggande klassificeringar av yrke. Från 2008 härleds SSYK från en ny yrkesklassificering i kommuner och landsting, vilket har lett till vissa SSYK-förändringar.