Statistikdatabasen
Anställda 16-64 år i riket efter yrke (3-siffrig SSYK 96), födelseregion och kön. År 2001 - 2013
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

yrke

Totalt 114 Valda

Sök

födelseregion

Totalt 9 Valda

Sök

kön

Totalt 2 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 13 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Som förvärvsarbetande räknas alla personer som bedöms ha utfört i genomsnitt en timmes arbete per vecka under november månad. Även de som varit tillfälligt frånvarande under mätperioden, t ex på grund av sjukdom, ingår i bedömningen. Samma definition tillämpas inom den registerbaserade arbetsmarknadsstatistiken (RAMS).
Fr.o.m årgång 2004 har det gjorts några förändringar i bearbetningarna avseende sysselsättningsdata. En ny källa används för att identifiera företagare och en mindre justering av metoden för att klassificera anställda har gjorts. Mer information om förändringarna finns på www.scb.se/rams.
Jämförelser mellan enstaka år bör göras med försiktighet. Faktorer som försvårar sådana jämförelser är exempelvis tillkomst av för yrkesregistret nya källor, förändringar av samt förbättringar i källornas underliggande klassificeringar av yrke. Från 2008 härleds SSYK från en ny yrkesklassificering i kommuner och landsting, vilket har lett till vissa SSYK-förändringar.
födelseregion
Uppgifterna som avser Nordamerika samt Sydamerika, för åren 2001-2008, korrigerades 2011-03-21.
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2015-02-12
Kontakt
Susanne Gullberg Brännström, SCB
+46 010-479 66 61
susanne.gullbergbrannstrom@scb.se

Linn Eriksson, SCB
+46 010-479 61 34
linn.eriksson@scb.se

Enhet
Anställda 16-64 år:
antal
Datatyp
Anställda 16-64 år:
Flöde
Kalenderkorrigerad
Anställda 16-64 år:
Nej
Säsongsrensad
Anställda 16-64 år:
Nej
Skapad datum
2020-10-31
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
AM0208C3