Statistikdatabasen
Förvärvsarbetande 16+ år (dagbefolkning) (RAMS) i riket efter näringsgren SNI92, yrkesställning, utb.nivå och kön. År 1993-2003
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

näringsgren SNI92

yrkesställning

Totalt 3 Valda

Sök

utbildningsnivå

Totalt 6 Valda

Sök

kön

Totalt 2 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 11 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

utbildningsnivå
Tidsseriebrott 2000; Utbildningsregistret (UREG) har till version 2001-01-01, avseende året 2000, genomgått ett par större kvalitetshöjande förändringar vilket gör att jämförelser med tidigare versioner av registret måste göras med stor försiktighet. 1) Det tidigare klassificeringssystemet SUN (Svensk Utbildningsnomenklatur) har ersatts av den helt nya ISCED-anpassade nomenklaturen SUN2000. 2) Ett antal nya uppgiftskällor till Utbildningsregistret har tillkommit. Exempel på nya källor är Summerade högskolepoäng 1993- , Komvux 1988- och Utländska utbildningar som ekvivalerats av Högskoleverket. Från och med 1999 ingår också SCBs årliga enkät till utrikes födda som källa till Utbildningsregistret. Detta gör att utbildningsnivån i riket enligt Utbildningsregistret har ökat kraftigt det senaste året, vilket delvis är en effekt av de ovan beskrivna förändringarna. Ökningarna ligger främst på nivåerna - Treårig gymnasieutbildning - och - Eftergymnasial utbildning 3 år eller längre - . Andelen av befolkningen med - Treårig gymnasieutbildning - som högsta utbildning har ökat med 1,2 procentenheter. (Jfr förra årets ökning med 0,5%.) Ökningen beror till stor del på att många personers samlade komvuxpoäng (1988-1999) bedömts ge motsvarande 3-årig gymnasieutbildning, utan att någon examen tagits ut. Andelen med - Eftergymnasial utbildning 3 år eller längre - har ökat med 2,3 procentenheter. (Jfr förra årets ökning med 0,4 %.) Detta är till största delen en effekt av att personer med mer än 120 högskolepoäng efter 1993, men utan examen, förts till denna nivå. Även de andra nya källorna och också nomenklaturbytet ger effekter på denna nivå.
näringsgren SNI92
År 2002 genomfördes en revidering av näringsgrensindelningen. Detta medför att personer i gruppen Barnomsorg från och med år 2002 istället återfinns i grupperna Utbildning samt Övrig vård och omsorg.
utbildningsnivå
Nivåklassificeringen är gjord enligt Svensk Utbildningsnomenklatur (SUN).
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2005-03-21
Kontakt
Sofia Löfgren, SCB
+46 010-479 65 86
sofia.lofgren@scb.se

Rodrigo Espinoza, SCB
+46 010-479 63 33
rodrigo.espinoza@scb.se

Enhet
Förvärvsarbetande 16+ år med arbetsplats i regionen (dagbefolkning) (RAMS):
antal
Datatyp
Förvärvsarbetande 16+ år med arbetsplats i regionen (dagbefolkning) (RAMS):
Flöde
Kalenderkorrigerad
Förvärvsarbetande 16+ år med arbetsplats i regionen (dagbefolkning) (RAMS):
Nej
Säsongsrensad
Förvärvsarbetande 16+ år med arbetsplats i regionen (dagbefolkning) (RAMS):
Nej
Skapad datum
2020-10-22
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
AM0207A7