Till toppen
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Välj variabel

Labour Cost Index för tjänstemän, privat sektor (LCI tjm) efter näringsgren SNI 2007. Kvartal 2008K1 - 2023K2

Logotyp för officiell statistik

Välj variabler

Dokumentation av statistiken
Per Åslund, SCB
+46 010-479 67 61
Ja
2023-09-20
Preliminärt:
index
Definitivt:
index
Preliminärt:
Kvartal
Definitivt:
Kvartal
Preliminärt:
Flöde
Definitivt:
Flöde
Preliminärt:
Ja
Definitivt:
Ja
Preliminärt:
Nej
Definitivt:
Nej
Preliminärt:
2008
Definitivt:
2008
Medlingsinstitutet
AM0114B0
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 2

Sökfält för att markera värden i listanB-S samtliga branscher exkl. jordbruk, förvärvsarbete i hushåll, internationella organisationer , B gruvor och mineralutvinningsindustri , C tillverkningsindustri ,

Valda 0 Totalt 19

Valfri variabel
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan2008K1 , 2008K2 , 2008K3 ,

Valda 1 Totalt 62

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

Viktiga fotnoter

Från årsskiftet 2021 infördes nya arbetsgivaravgifter för unga, arbetsgivaravgifterna kommer vara sänkta till en nivå på 19,73 procent mellan januari 2021 till och med mars 2023. Under perioden juni-augusti 2021 och 2022 sänktes denna ytterligare till 10,21 procent. Förslaget omfattar personer som vid årets ingång har fyllt 18 år men inte 23 år. Anställda inom LO-förbundens löneavtalsområden klassificeras som arbetare. Övriga klassificeras som tjänstemän. Preliminära indextal publiceras cirka tre månader efter referenskvartalet. Arbetsgivaravgifterna är prognosticerade och retroaktiv lön ingår inte. Definitiva indextal publiceras cirka 15 månader efter referenskvartalet. Arbetsgivaravgifterna är de faktiska utfallen för perioden. Retroaktiv lön och senare inkomna rättningar från företag ingår. Näringsgren redovisas enligt kodstandarden SNI2007 (Standard för Svensk näringsgrensindelning). För mer information, se: Sökning efter SNI-kod

tabellinnehåll

Preliminärt

Från och med 2012 görs en ny typ av prognos av ITP-2 avgiften för tjänstemännens preliminära uppgifter. Numera räknar man med löneökningar mot den tidigare prognosen som ej räknade med någon löneökning. Därmed blir prognosen av ITP-2 avgiften konsekvent högre än vad den hade blivit med den tidigare prognostiseringsmetoden. Därför bör jämförelse med tidigare års preliminära siffror för tjänstemän göras med viss försiktighet då prognosen påverkar indextalen för åren efter 2011 positivt.

kvartal

2020K2

Arbetskostnaderna i kvartal 2 år 2020 har påverkats nedåt av tillfälligt sänkta arbetsgivaravgifter och att staten ersätter arbetsgivarna för sjuklönekostnader till följd av Covid-19.

2020K3

Arbetskostnaderna i kvartal 3 år 2020 har påverkats nedåt av att staten ersätter arbetsgivarna för delar av sjuklönekostnaderna till följd av Covid-19.

2020K4

Arbetskostnaderna i kvartal 4 år 2020 har påverkats nedåt av att staten ersätter arbetsgivarna för delar av sjuklönekostnaderna till följd av Covid-19.

2021K1

Arbetskostnaderna i kvartal 1 år 2021 har påverkats nedåt av att staten ersätter arbetsgivarna för delar av sjuklönekostnaderna till följd av Covid-19.

2021K2

Det är en stor ökning av arbetskostnaderna till följd av Covid-19. För att underlätta för företagen skedde en minskning av arbetsgivaravgiften och sjuklönen täcktes av staten, detta gällde andra kvartalet 2020. Andra kvartalet 2021 är arbetsgivaravgiften tillbaka till det normala och sjuklönen täcks endast delvis av staten, och som ett resultat blir det en stor ökning av arbetskostnaderna när man jämför 2021K2 med 2020K2.

tabellinnehåll: Preliminärt , kvartal: 2023K1

Korrigering 2023-09-20. Indextabellerna för Labour Cost Index avseende tjänstemän 2023K1, som publicerades den 14 juni 2023 har reviderats. För bransch J är skillnaden stor och för B-S är skillnaden noterbar. Övriga branscher påverkas inte alls.