Statistikdatabasen
Labour Cost Index för tjänstemän, privat sektor (LCI tjm) efter näringsgren SNI 2007. Kvartal 2008K1 - 2020K3
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

näringsgren SNI 2007

Totalt 19 Valda

Sök

kvartal Markera minst ett värde

Totalt 51 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

I LCI ändras ungdomsrabatten samma kvartal som rabatten ändras för arbetsgivarna. För 2015 innebär detta att arbetsgivaravgiften förändras i kvartal tre.
2016-01-04 Indextabellerna för Labour Cost Index avseende tjänstemän, som publicerades den 18 december 2015 har reviderats. För branscherna J och L samt B-S är skillnaderna noterbara medan det för övriga branscher är marginella justeringar.
Företaget Ericsson AB har klassats om från näringsgren C (SNI 26) till näringsgren J från och med januari 2017. För mer information hur detta påverkar LCI, se: Omklassificering av Ericsson AB.
Avtalade arbetsgivaravgifter är lägre 2019 jämfört med 2018 för preliminära index. Detta beror främst på en premienedsättning av Trygghetsrådets omställningsavtal (TRR), samt en lägre prognos för ITP2.
Anställda inom LO-förbundens löneavtalsområden klassificeras som arbetare. Övriga klassificeras som tjänstemän.
Preliminära indextal publiceras cirka tre månader efter referenskvartalet. Arbetsgivaravgifterna är prognosticerade och retroaktiv lön ingår inte.
Definitiva indextal publiceras cirka 15 månader efter referenskvartalet. Arbetsgivaravgifterna är de faktiska utfallen för perioden. Retroaktiv lön och senare inkomna rättningar från företag ingår.
Näringsgren redovisas enligt kodstandarden SNI2007 (Standard för Svensk näringsgrensindelning). För mer information, se: Sökning efter SNI-kod
tabellinnehåll
Preliminärt
Från och med 2012 görs en ny typ av prognos av ITP-2 avgiften för tjänstemännens preliminära uppgifter. Numera räknar man med löneökningar mot den tidigare prognosen som ej räknade med någon löneökning. Därmed blir prognosen av ITP-2 avgiften konsekvent högre än vad den hade blivit med den tidigare prognostiseringsmetoden. Därför bör jämförelse med tidigare års preliminära siffror för tjänstemän göras med viss försiktighet då prognosen påverkar indextalen för åren efter 2011 positivt.
kvartal
2020K2
Arbetskostnaderna i kvartal 2 år 2020 har påverkats nedåt av tillfälligt sänkta arbetsgivaravgifter och att staten ersätter arbetsgivarna för sjuklönekostnader till följd av Covid-19.
2020K3
Arbetskostnaderna i kvartal 3 år 2020 har påverkats nedåt av att staten ersätter arbetsgivarna för delar av sjuklönekostnaderna till följd av Covid-19.
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2020-12-10
Kontakt
Per Åslund, SCB
+46 010-479 67 61
per.aslund@scb.se

Enhet
Preliminärt:
index
Definitivt:
index
Referenstid
Preliminärt:
Kvartal
Definitivt:
Kvartal
Datatyp
Preliminärt:
Flöde
Definitivt:
Flöde
Kalenderkorrigerad
Preliminärt:
Ja
Definitivt:
Ja
Säsongsrensad
Preliminärt:
Nej
Definitivt:
Nej
Bastid
Preliminärt:
2008
Definitivt:
2008
Skapad datum
2021-01-20
Statistikansvarig myndighet (SAM)
Medlingsinstitutet
Matris
AM0114B0