Till toppen
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Välj variabel

Andel förvärvsarbetande kommunmottagna flyktingar och anhöriga efter utbildning, kön och mottagningsår 1997 - 2022

Välj variabler

Dokumentation av statistiken
Malin Forsberg, SCB
+46 010-479 69 61
Nej
2023-12-22
Andel förvärvsarbetande kommunmottagna flyktingar, procent:
andel, procent
Andel förvärvsarbetande kommunmottagna flyktingar, procent:
År
Andel förvärvsarbetande kommunmottagna flyktingar, procent:
Stock
Andel förvärvsarbetande kommunmottagna flyktingar, procent:
Nej
Andel förvärvsarbetande kommunmottagna flyktingar, procent:
Nej
SCB
000001E1
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.

Valda 0 Totalt 5

Valfri variabel
Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 3

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listanmottagningsår 1997 , mottagningsår 1998 , mottagningsår 1999 ,

Valda 0 Totalt 26

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan1997 , 1998 , 1999 ,

Valda 1 Totalt 26

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

Viktiga fotnoter

Med förgymnasial utbildning avses förgymnasial utbildning 9 år (motsvarande) och förgymnasial utbildning kortare än 9 år. I gymnasial utbildning ingår 3-årig men även högst 2-årig gymnasial utbildning. I eftergymnasial utbildning ingår eftergymnasial utbildning kortare än 3 år, eftergymnasial utbildning 3 år eller längre samt forskarutbildning. Utbildningsregistret (UREG) har till version 2001-01-01, avseende året 2000, genomgått större kvalitetshöjande förändringar vilket leder till ett tidsseriebrott och gör att jämförelser med tidigare versioner av registret måste göras med stor försiktighet – för information se
Kvalitetshöjningen i Utbildningsregistret år 2000
I populationen kommunmottagna flyktningar och anhöriga ingår folkbokförda personer, 20–64 år vid år efter mottagningsår (dvs. året då förvärvsarbetande mäts), som någon gång har varit kommunmottagen.
Kommunmottagna flyktingar och anhöriga avser flyktingar, skyddsbehövande eller personer som fått uppehållstillstånd på synnerligen ömmande omständigheter samt anhöriga till någon av dessa kategorier. Den anhörige ska söka uppehållstillstånd inom viss tid från det att anknytningen (referenspersonen) första gången togs emot i en kommun.
Populationen ändras varje år på grund av åldersavgränsningen. Exempelvis kommer en person som var 18 år vid kommunmottagningen först med i tabellen två år efter mottagningsåret då personen är 20 år. En person som är 64 år vid mottagningsåret är bara med i tabellen på rader för 0 år efter mottagningsår, åren efter är personen över 64 år och därmed utanför populationen.
Fram till 2021 hämtades uppgifter om förvärvsarbetande från undersökningen Registerbaserade arbetsmarknadsstatistiken (RAMS). Från 2022 hämtas sysselsatta från undersökningen Befolkningens arbetsmarknadsstatus (BAS).
Från referensår 2019 används en ny datakälla och metod för att klassificera förvärvsarbetande i RAMS. Från referensåret 2022 hämtas sysselsättning från undersökningen BAS. Bytet av källa och metod och byte av undersökning innebär tidseriebrott och jämförelser av statistik avseende 2019 respektive 2022 och tidigare referensår måste därför göras med stor försiktighet.
Källa: Registret över totalbefolkningen (RTB), Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik (RAMS) samt Befolkningens utbildning (BAS)