Till toppen
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Välj variabel

Andel förvärvsarbetande kommunmottagna flyktingar och anhöriga efter utbildning, kön och mottagningsår 1997 - 2021

Välj variabler

Dokumentation av statistiken
Malin Forsberg, SCB
+46 010-479 69 61
Nej
2022-12-20
Andel förvärvsarbetande kommunmottagna flyktingar, procent:
andel, procent
Andel förvärvsarbetande kommunmottagna flyktingar, procent:
År
Andel förvärvsarbetande kommunmottagna flyktingar, procent:
Stock
Andel förvärvsarbetande kommunmottagna flyktingar, procent:
Nej
Andel förvärvsarbetande kommunmottagna flyktingar, procent:
Nej
SCB
000001E1
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.

Valda 0 Totalt 5

Valfri variabel
Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 3

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listanmottagningsår 1997 , mottagningsår 1998 , mottagningsår 1999 ,

Valda 0 Totalt 25

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan1997 , 1998 , 1999 ,

Valda 1 Totalt 25

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

Viktiga fotnoter

Från och med referensår 2019 används en ny datakälla och metod för att klassificera förvärvsarbetande i RAMS. Bytet av källa och metod innebär tidseriebrott och jämförelser av statistik avseende 2019 och tidigare referensår måste därför göras med stor försiktighet.
Ny källa och metod vid framställning av RAMS
I populationen kommunmottagna flyktingar och anhöriga ingår folkbokförda personer, 20-64 år vid år efter mottagningsår (dvs. året då förvärvsarbetande mäts), som någon gång har varit kommunmottagna flyktingar.
Kommunmottagna flyktingar avser flyktingar, skyddsbehövande eller personer som fått uppehållstillstånd på synnerligen ömmande omständigheter samt anhöriga till någon av dessa kategorier. Den anhörige ska söka uppehållstillstånd inom viss tid från det att anknytningen (referenspersonen) första gången togs emot i en kommun.
Populationen ändras varje år på grund av åldersavgränsningen. Exempelvis kommer en person som var 18 år vid kommunmottagningen först med i tabellen två år efter mottagningsåret då personen är 20 år. En person som är 64 år vid mottagningsåret är bara med i tabellen på rader för 0 år efter mottagningsår, åren efter är personen över 64 år och därmed utanför populationen.
Förvärvsarbetande är ett begrepp inom den årliga registerbaserade arbetsmarknadsstatistiken (RAMS) som används för att beskriva sysselsättningen i Sverige. I RAMS får samtliga personer som är folkbokförda i Sverige den 31 december en sysselsättningsstatus som antingen förvärvsarbetande eller inte förvärvsarbetande. Eftersom statistiken är totalräknad används den ofta för att redovisa sysselsättning på regional och lokal nivå.
Med förgymnasial utbildning avses förgymnasial utbildning 9 år (motsvarande) och förgymnasial utbildning kortare än 9 år. I gymnasial utbildning ingår 3-årig men även högst 2-årig gymnasial utbildning. I eftergymnasial utbildning ingår eftergymnasial utbildning kortare än 3 år, eftergymnasial utbildning 3 år eller längre samt forskarutbildning. Utbildningsregistret (UREG) har till version 2001-01-01, avseende året 2000, genomgått större kvalitetshöjande förändringar vilket leder till ett tidsseriebrott och gör att jämförelser med tidigare versioner av registret måste göras med stor försiktighet – för information se
Kvalitetshöjningen i Utbildningsregistret år 2000