To the Top
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Choose variable

Utgifter för hushåll (0-79 år) efter hushållstyp, utgiftsslag, tabellinnehåll och år

Logotype for official statistics

Choose variables

Read more about the survey
Marcus Vingren, SCB
+46 010-479 63 12
Yes
2013-12-17
Utgifter, kr/hushåll:
kr
Felmarginal för utgifter, ±:
kr
Andel av totala utgifter per hushåll:
procent
Felmarginal för andel av totala utgifter, ±:
procentenheter
Beräknad populationsstorlek:
antal
Genomsnittligt antal personer:
antal
Genomsnittligt antal konsumtionsenheter:
antal
Utgifter, kr/hushåll:
År
Felmarginal för utgifter, ±:
År
Andel av totala utgifter per hushåll:
År
Felmarginal för andel av totala utgifter, ±:
År
Beräknad populationsstorlek:
År
Genomsnittligt antal personer:
År
Genomsnittligt antal konsumtionsenheter:
År
Utgifter, kr/hushåll:
Average
Felmarginal för utgifter, ±:
Average
Andel av totala utgifter per hushåll:
Average
Felmarginal för andel av totala utgifter, ±:
Average
Beräknad populationsstorlek:
Average
Genomsnittligt antal personer:
Average
Genomsnittligt antal konsumtionsenheter:
Average
Utgifter, kr/hushåll:
Current Prices
Felmarginal för utgifter, ±:
Current Prices
Andel av totala utgifter per hushåll:
Current Prices
Felmarginal för andel av totala utgifter, ±:
Current Prices
Utgifter, kr/hushåll:
No
Felmarginal för utgifter, ±:
No
Andel av totala utgifter per hushåll:
No
Felmarginal för andel av totala utgifter, ±:
No
Beräknad populationsstorlek:
No
Genomsnittligt antal personer:
No
Genomsnittligt antal konsumtionsenheter:
No
Utgifter, kr/hushåll:
No
Felmarginal för utgifter, ±:
No
Andel av totala utgifter per hushåll:
No
Felmarginal för andel av totala utgifter, ±:
No
Beräknad populationsstorlek:
No
Genomsnittligt antal personer:
No
Genomsnittligt antal konsumtionsenheter:
No
SCB
HE0201H1
Now you have come to the page, Choose variable. This page give you the oportunity to select which variables and values you want to display in your result of the table. A variable is a property of a statistical unit. The page is divided into several boxes, one for each variable, where you can select values by click to highlight one or more values. It always starts with the statistics variable which is the main value counted in the table.
Mandatory

Selected 1 of total 7

Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.ensamstående med barn , sammanboende med barn , ensamstående utan barn ,

Selected 0 of total 7

Optional variable
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.totala utgifterna , köpta livsmedel , bröd, spannmålsprodukter ,

Selected 0 of total 139

Optional variable
Mandatory
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.2003 , 2004 , 2005 ,

Selected 1 of total 8

Number of selected data cells are:
(maximum number allowed is 150 000)

Presentation on screen is limited to 1 000 rows and 30 columns

Number of selected cells exceeds the maximum allowed 150 000

Obs:

tabellinnehåll

Utgifter, kr/hushåll

Undersökningen bygger på uppgifter för ett slumpmässigt urval av individer t.o.m. 79 år. För de individer som ingår i urvalet hämtas uppgifter om övriga individer som ingår i det s.k. kosthushållet. Medelvärdena i tabellerna är således skattningar och hänsyn måste tas till den slumpmässiga osäkerheten i dessa. Osäkerheten uttrycks med en felmarginal som är ett 95-procentigt konfidensintervall. Detta innehåller det sanna populationsvärdet med 95 procents sannolikhet under förutsättning att det inte förekommer några systematiska (icke-slumpmässiga) fel. Alltför osäker skattning för att redovisa ersätts med två punkter.

Utgifter, kr/hushåll

Hushållet definieras som den grupp personer som bor tillsammans och har en så gemensam ekonomi att de olika personernas utgifter inte på ett meningsfullt sätt kan särskiljas, det s.k. kosthushållet.

Utgifter, kr/hushåll

För varje utgiftsslag beräknas hushållens totala utgifter och detta divideras sedan med antalet hushåll. Detta ger de genomsnittliga utgifterna för varje utgiftsslag i kronor per hushåll. Genomsnittet beräknas således på samtliga hushåll oberoende av om de har haft den aktuella utgiften eller inte under sin bokföringsperiod. Den genomsnittliga utgiften för en viss vara eller tjänst kan vara avsevärt lägre än utgiften i de hushåll som hade den aktuella utgiften under sin bokföringsperiod. Den genomsnittliga utgiften har avrundats till 10-tal kr.

Felmarginal för utgifter, ±

Vad är felmarginal? Begreppet felmarginal används i urvalsundersökningar när man vill ange osäkerhet i resultaten. Felmarginal är det tal som man lägger till respektive drar ifrån en skattning när man bildar ett konfidensintervall för det sanna populationsvärdet.

Andel av totala utgifter per hushåll

Undersökningen bygger på uppgifter för ett slumpmässigt urval av individer t.o.m. 79 år. För de individer som ingår i urvalet hämtas uppgifter om övriga individer som ingår i det s.k. kosthushållet. Medelvärdena i tabellerna är således skattningar och hänsyn måste tas till den slumpmässiga osäkerheten i dessa. Osäkerheten uttrycks med en felmarginal som är ett 95-procentigt konfidensintervall. Detta innehåller det sanna populationsvärdet med 95 procents sannolikhet under förutsättning att det inte förekommer några systematiska (icke-slumpmässiga) fel. Alltför osäker skattning för att redovisa ersätts med två punkter.

Felmarginal för andel av totala utgifter, ±

Vad är felmarginal? Begreppet felmarginal används i urvalsundersökningar när man vill ange osäkerhet i resultaten. Felmarginal är det tal som man lägger till respektive drar ifrån en skattning när man bildar ett konfidensintervall för det sanna populationsvärdet.

Beräknad populationsstorlek

Skattning av antalet kosthushåll.

Genomsnittligt antal konsumtionsenheter

Konsumtionsenhet är ett viktsystem som tar hänsyn till hushållets sammansättning. Alla utgifter ökar inte proportionellt med antalet personer i hushållet och det försöker man ta hänsyn till vid beräkning av konsumtionsenheter. Om utgiften divideras med den genomsnittliga konsumtionsvikt, som gäller för redovisningsgruppen, kan man göra mer rättvisande jämförelser mellan olika typer av hushåll. Ensamboende 1,0; Sammanboende 1,58; Andra vuxen 0,58; Ensamstående med delat boende 1,12; Ytterligare vuxen 0,61; Barn 0–19 år 0,48.

tabellinnehåll

Genomsnittligt antal personer

För varje redovisningsgrupp summeras antalet personer i de ingående hushållen och detta divideras sedan med antalet hushåll.