Statistikdatabasen
Studerande och examinerade i yrkeshögskolan efter kön, utbildningsinriktning, utbildningsnivå, gymnasiebakgrund och nationell bakgrund. År 2005 - 2019
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 4 Valda

kön Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

Sök

utbildningens inriktning

den studerandes tidigare utbildningsnivå

Totalt 7 Valda

Sök

den studerandes gymnasiebakgrund

Totalt 5 Valda

Sök

nationell bakgrund

år Markera minst ett värde

Totalt 15 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

För att förhindra röjande av information har stokastisk avrundning applicerats på tabellerna. Cellvärdena 1 och 2 har avrundats till antingen 0 eller 3 med förutbestämda sannolikheter. Därför summerar redovisningsgrupperna ibland inte till totalen.
Statistiken avser de utbildningsomgångar som startade, pågick eller avslutades respektive år. Till exempel så avser studerande 2017 samtliga som studerade på utbildningsomgångar som pågick 2017.
Antal antagna som påbörjat studier avser personer som varit studerande tre veckor efter utbildningens start. De som har tillkommit under utbildningens gång och de som har hoppat av utbildningen är inkluderade. Det innebär att alla som varit med på minst en förteckning över studerande för en utbildningsomgång ingår.
Antalet studerande avser aktiva studerande på utbildningsomgångar som pågått minst en dag under en avsedd period. En aktiv studerande ska ha varit med på minst en studerandeförteckning under en avsedd period.

Start- och slutdatum för en studerande sätts efter utbildningsomgångens eller rekvisitionsperiodens start- och slutdatum då det inte finns exakta uppgifter om när en studerande börjar och slutar studera.
Examinerade avser antagna som har uppfyllt alla villkor för examen. Examinerade hänförs till det slutår som en utbildningsomgång har.
För examinerade finns en eftersläpning i statistiken på grund av sena kompletteringar. Uppgifter för det senaste referensåret redovisas därför i november.
Examensgrad beräknas som andel examinerade av antagna som bedrivit studier på utbildningar som ger examen.
En person räknas en gång för varje utbildningsomgång och kan således ingå i statistiken två eller fler gånger för samma år.
Utbildningsområde MYH avser den indelning av utbildningar i utbildningsområden som Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) använder. Utbildningsområdena bygger på klassifikationen SUN 2000.
Den antagnes gymnasiebakgrund avser vilken inriktning den antagnes gymnasieutbildning hade. Uppgifter för det senaste referensåret redovisas i november.
Avser den antagnes högsta utbildning till och med vårterminen det år som avses. För antagna 2017 avses deras högsta utbildning till och med vårterminen 2017. Uppgifter för det senaste referensåret redovisas i november.
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2020-03-27
Kontakt
Evalena Andersson, SCB
+46 010-479 61 50
evalena.andersson@scb.se

Enhet
Antal antagna som påbörjat studier:
antal
Antal studerande:
antal
Antal examinerade:
antal
Examensgrad:
procent
Referenstid
Antal antagna som påbörjat studier:
År
Antal studerande:
År
Antal examinerade:
År
Examensgrad:
År
Datatyp
Antal antagna som påbörjat studier:
Stock
Antal studerande:
Stock
Antal examinerade:
Stock
Examensgrad:
Stock
Kalenderkorrigerad
Antal antagna som påbörjat studier:
Nej
Antal studerande:
Nej
Antal examinerade:
Nej
Examensgrad:
Nej
Säsongsrensad
Antal antagna som påbörjat studier:
Nej
Antal studerande:
Nej
Antal examinerade:
Nej
Examensgrad:
Nej
Skapad datum
2020-10-29
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
000003TD