Studerande och examinerade i yrkeshögskolan efter kön, utbildningsinriktning och ålder. År 2005 - 2018
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 4 Valda

kön Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

Sök

utbildningens inriktning

ålder

Totalt 8 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 14 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 50 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 50 000

Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

För att förhindra röjande av information har stokastisk avrundning applicerats på tabellerna. Cellvärdena 1 och 2 har avrundats till antingen 0 eller 3 med förutbestämda sannolikheter. Därför summerar redovisningsgrupperna ibland inte till totalen.
Statistiken avser de utbildningsomgångar som startade, pågick eller avslutades respektive år. Till exempel så avser studerande 2017 samtliga som studerade på utbildningsomgångar som pågick 2017.
Antal antagna som påbörjat studier avser personer som varit studerande tre veckor efter utbildningens start. De som har tillkommit under utbildningens gång och de som har hoppat av utbildningen är inkluderade. Det innebär att alla som varit med på minst en förteckning över studerande för en utbildningsomgång ingår.
Antalet studerande avser aktiva studerande på utbildningsomgångar som pågått minst en dag under en avsedd period. En aktiv studerande ska ha varit med på minst en studerandeförteckning under en avsedd period.

Start- och slutdatum för en studerande sätts efter utbildningsomgångens eller rekvisitionsperiodens start- och slutdatum då det inte finns exakta uppgifter om när en studerande börjar och slutar studera.
Examinerade avser antagna som har uppfyllt alla villkor för examen. Examinerade hänförs till det slutår som en utbildningsomgång har.

För examinerade finns en eftersläpning i statistiken på grund av sena kompletteringar. Uppgifter för år 2018 redovisas därför i november 2019.
Examensgrad beräknas som andel examinerade av antagna som bedrivit studier på utbildningar som ger examen.
En person räknas en gång för varje utbildningsomgång och kan således ingå i statistiken två eller fler gånger för samma år.
Uppgifter redovisas för åren 2005–2018 för antagna som påbörjat studier och studerande samt för åren 2007–2017 för examinerade och examensgrad. För examinerade och examensgrad avseende 2018 kommer uppgifter att publiceras i november 2019.
Utbildningsområde MYH avser den indelning av utbildningar i utbildningsområden som Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) använder. Utbildningsområdena bygger på klassifikationen SUN 2000.

Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2019-05-15
Kontakt
Evalena Andersson, SCB
+46 010-479 61 50
evalena.andersson@scb.se

Enhet
Antal antagna som påbörjat studier:
antal
Antal studerande:
antal
Antal examinerade:
antal
Examensgrad:
procent
Referenstid
Antal antagna som påbörjat studier:
År
Antal studerande:
År
Antal examinerade:
År
Examensgrad:
År
Datatyp
Antal antagna som påbörjat studier:
Stock
Antal studerande:
Stock
Antal examinerade:
Stock
Examensgrad:
Stock
Kalenderkorrigerad
Antal antagna som påbörjat studier:
Nej
Antal studerande:
Nej
Antal examinerade:
Nej
Examensgrad:
Nej
Säsongsrensad
Antal antagna som påbörjat studier:
Nej
Antal studerande:
Nej
Antal examinerade:
Nej
Examensgrad:
Nej
Skapad datum
2019-11-18
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
000001Z8