Elever i enskilda mellanskolor efter inriktning, utbildningens längd, skolår och kön. År 1944 - 1959
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

inriktning

Totalt 3 Valda

Sök

utbildningens längd

Totalt 5 Valda

Sök

skolår

Totalt 7 Valda

Sök

kön

Totalt 3 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 16 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Elever under läsåren 1944/45–1959/60 hämtas från Skolöverstyrelsens statistiska kontors arkiv som förvaras på Riksarkivet, Arninge.
För mer detaljerad källhänvisning se Bilaga 1 till Dokumentation, Statistikens framställning UF0550.

Mellan 1954 och 1959 har redovisningen inom privatläroverken inte följt samma indelning som 1953 och bakåt. Därför har man behövt utgå från statistiken per skola och följt den gruppering som gällde 1953. I PM 1977:11 står det att det från och med 1954 är svårt att särskilja de enskilda mellanskolorna från de högre goss- och samskolorna. Den ändrade redovisningen i det statistiska materialet var en följd av att delvis nya benämningar hade införts i 1951 års stadga för de statsunderstödda privatläroverken (SFS 1951:587).

1949/50 Inom enskilda mellanskolor stämmer inte exakt antal med de officiella siffrorna. Restenässkolan i Ulvesund införde en förberedande klass. Elever i folkskolans klass 4 kunde tas in i den förberedande klassen och på ett år läsa in kursen för folkskolans femte och sjätte år och därefter komma in i realskolans första klass. Restenässkolan fick då en dubbel anknytning till folkskolan, dels från klass 4 till förberedande klassen och dels från klass 6 till realskolans första klass. I vår statistik har dessa tiotal elever räknats till förberedande klass 5, i den officiella publiceringen har dessa elever räknats in i realskolans första klass.

Enskilda mellanskolors förberedande klasser inbegriper inte Kindergarten. Årskurserna 1–5 motsvarar här skolår 1–5.
Enskilda mellanskolors 2-, 3- och 4-åriga realskolelinjers årskurser 1–4 motsvarar här skolår 7–10.
Enskilda mellanskolors 5-åriga realskolelinjers årskurser 1–5 motsvarar här skolår 5–9.

Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Nej
Senast uppdaterad
2020-02-24
Kontakt
Marit Jorsäter, SCB
+46 010-479 6243
marit.jorsater@scb.se

Enhet
antal elever:
antal
Referenstid
antal elever:
Respektive år
Datatyp
antal elever:
Stock
Kalenderkorrigerad
antal elever:
Nej
Säsongsrensad
antal elever:
Nej
Skapad datum
2020-05-29
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
000004CU