Elever i allmänna läroverk efter skolform, inriktning, utbildningens längd, skolår och kön. År 1944 - 1959
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

skolform

Totalt 6 Valda

Sök

inriktning

Totalt 8 Valda

Sök

utbildningens längd

Totalt 7 Valda

Sök

skolår

Totalt 9 Valda

Sök

kön

Totalt 3 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 16 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Elever under läsåren 1944/45–1959/60 hämtas från Skolöverstyrelsens statistiska kontors arkiv som förvaras på Riksarkivet, Arninge.
För mer detaljerad källhänvisning se Bilaga 1 till Dokumentation, Statistikens framställning UF0550.

1946–1948 ingår inom högre gosskolor siffrorna för 2-årig realskola i den 4-åriga realskolan i källmaterialet från Riksarkivet.

För år 1959 har könsfördelningen uppskattats inom skolåren i vissa fall vad gäller allmänna läroverk. Uppgifter finns om könsfördelningen över totalen på de respektive linjerna men inte efter skolår, däremot finns en totalsiffra per skolår och linje.

Statens normalskola för flickor redovisades i källmaterialet tillsammans med olika skolformer.
1863/64–1942/43 tillsammans med högre enskilda flickskolor.
1943/44–1948/49 tillsammans med högre allmänna flickläroverk.
1949/50–1976/77 tillsammans med högre allmänna samläroverk.
I denna statistiska sammanställning redovisas Statens normalskola för flickor inom skolformen högre flickläroverk för alla här redovisade år.

Allmänna läroverks 5-åriga flickskolelinjers årskurser 1–5 motsvarar här skolår 4–8.
Allmänna läroverks 6-åriga flickskolelinjers årskurser 1–6 motsvarar här skolår 7–12.
Allmänna läroverks 7-åriga flickskolelinjers årskurser 1–7 motsvarar här skolår 5–11.
Allmänna läroverks 3-åriga realskolelinjers årskurser 1–3 motsvarar här skolår 7–9.
Allmänna läroverks 4-åriga realskolelinjers årskurser 1–4 motsvarar här skolår 7–10.
Allmänna läroverks 5-åriga realskolelinjers årskurser 1–5 motsvarar här skolår 5–9.
De allmänna läroverken var från början endast öppna för pojkar. Från 1909 öppnades läroverken på realskolenivå för flickor och 1927 öppnades även läroverken på gymnasienivå för flickor. För att i den historiska utbildningsstatistiken tydliggöra vilka läroverken var öppna för har vi använt benämningen högre gossläroverk, högre flickläroverk och högre samläroverk samt, på realskolenivå, gossrealskolor och samrealskolor. Dessa har använts för alla år i tidsserien trots att benämningarna varierat under åren. En mer utförlig beskrivning av de olika skolformerna finns i rapporten:
Innan grundskolan fanns – Översikt över historisk utbildningsstatistik 1944–2018 (pdf)

Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Nej
Senast uppdaterad
2020-02-24
Kontakt
Marit Jorsäter, SCB
+46 010-479 6243
marit.jorsater@scb.se

Enhet
Antal elever i allmänna läroverk:
antal
Referenstid
Antal elever i allmänna läroverk:
Respektive år
Datatyp
Antal elever i allmänna läroverk:
Stock
Kalenderkorrigerad
Antal elever i allmänna läroverk:
Nej
Säsongsrensad
Antal elever i allmänna läroverk:
Nej
Skapad datum
2020-05-29
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
000004B7