Statistikdatabasen
Sysselsatta efter utbildningstidens längd och näringsgren. År 1999 - 2003
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

utbildningstidens längd

Totalt 6 Valda

Sök

näringsgren SNI 2002

Totalt 9 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 5 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Personalutbildningsundersökningen görs som ett tillägg till arbetskraftsundersökningarna, AKU, vilka utförs varje månad. Tilläggsfrågorna som gäller personalutbildning ställs två gånger per år, i juni och i december. Undersökningen i juni gäller första halvåret och decembermätningen andra halvåret. Frågor om personalutbildning ställs enbart till sysselsatta (förvärvsarbetande) i åldern 16-64 år som ingår i arbetskraften. Bruttourvalet för personalutbildningsstatistiken utgörs av ca 13 000 personer. Som urvalsram används registret över totalbefolkningen (RTB). Sedan 1999 är urvalet detsamma under både första och andra halvåret under ett kalenderår och en tredjedel av urvalet är detsamma under två på varandra följande kalenderår. Detta har möjliggjort redovisning av statistik om personalutbildning både per halvår och per kalenderår. Statistik om företagens kostnader för personalutbildning finns redovisat på åtta olika kostnadsslag på SCB:s hemsida och i rapportserien Bakgrundsfakta till Arbetsmarknads- och Utbildningsstatistiken. För ytterligare information om personalutbildningsstatistiken hänvisas till SCB:s hemsida (www.scb.se), publicerade statistiska meddelanden i serien UF39 (tidigare serie U39) samt rapporter publicerade i rapportserien Bakgrundsfakta till Arbetsmarknads- och Utbildningsstatistiken.
näringsgren SNI 2002
Näringsgren enligt SNI2002 fr.o.m. 2003 och enligt SNI1992 före 2003. Största förändringen mellan SNI2002 och SNI1992 beror på att förskolan har förts till utbildningsväsendet från att tidigare ha ingått under vård och omsorg. De svenska näringsgrensindelningarna SNI2002 och SNI1992 bygger båda två på EU:s näringsgrensstandard NACE. Näringsgrenen Tillverkning inkluderar näringsgrenarna C, D, E enligt svensk näringsgrensindelning.
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2004-03-26
Kontakt
Mattias Fritz, SCB
+46 010-479 62 67
mattias.fritz@scb.se

Personalutbildningsstatistik, SCB
+46 010-479 60 00
ua@scb.se

Enhet
Sysselsatta, 1000-tal:
1000-tal
Referenstid
Sysselsatta, 1000-tal:
Kalenderår januari-december (mätperiod juni och december)
Datatyp
Sysselsatta, 1000-tal:
Flöde
Kalenderkorrigerad
Sysselsatta, 1000-tal:
Nej
Säsongsrensad
Sysselsatta, 1000-tal:
Nej
Skapad datum
2020-11-28
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
UF0502B5