Sysselsatta efter utbildningstidens längd och arbetsmarknadssektor. 2ggr/år 2001M06 - 2006M06
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

utbildningstidens längd

Totalt 6 Valda

Sök

arbetsmarknadssektor

Totalt 5 Valda

Sök

2 ggr/år Markera minst ett värde

Totalt 7 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 50 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 50 000

Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Personalutbildningsundersökningen görs som ett tillägg till arbetskraftsundersökningarna, AKU, vilka utförs varje månad. Tilläggsfrågorna som gäller personalutbildning ställs två gånger per år, i juni och i december. Undersökningen i juni gäller första halvåret och decembermätningen andra halvåret. Frågor om personalutbildning ställs enbart till sysselsatta (förvärvsarbetande) i åldern 16-64 år som ingår i arbetskraften. Bruttourvalet för personalutbildningsstatistiken utgörs av ca 13 000 personer. Som urvalsram används registret över totalbefolkningen (RTB). Sedan 1999 är urvalet detsamma under både första och andra halvåret under ett kalenderår och en tredjedel av urvalet är detsamma under två på varandra följande kalenderår. Detta har möjliggjort redovisning av statistik om personalutbildning både per halvår och per kalenderår. Statistik om företagens kostnader för personalutbildning finns redovisat på åtta olika kostnadsslag på SCB:s hemsida och i rapportserien Bakgrundsfakta till Arbetsmarknads- och Utbildningsstatistiken. För ytterligare information om personalutbildningsstatistiken hänvisas till SCB:s hemsida (www.scb.se), publicerade statistiska meddelanden i serien UF39 (tidigare serie U39) samt rapporter publicerade i rapportserien Bakgrundsfakta till Arbetsmarknads- och Utbildningsstatistiken.
arbetsmarknadssektor
I begreppet Företagare inkluderas även medhjälpande familjemedlemmar.

Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2006-11-06
Kontakt
Mattias Fritz, SCB
+46 010-479 62 67
mattias.fritz@scb.se

Personalutbildningsstatistik, SCB
+46 010-479 60 00
ua@scb.se

Enhet
Sysselsatta, 1000-tal:
1000-tal
Referenstid
Sysselsatta, 1000-tal:
1:a halvåret (mätperiod juni), 2:a halvåret (mätperiod december)
Datatyp
Sysselsatta, 1000-tal:
Flöde
Kalenderkorrigerad
Sysselsatta, 1000-tal:
Nej
Säsongsrensad
Sysselsatta, 1000-tal:
Nej
Skapad datum
2019-09-22
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
UF0502T4