Statistikdatabasen
Antal yrkesexamina och konstnärliga examina i högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå efter universitet/högskola, examen, utbildningslängd, kön och ålder. Uppdateras ej. Läsår 1977/78 - 2008/09
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

universitet/högskola

Totalt 126 Valda

Sök

examen

Totalt 169 Valda

Sök

utbildningslängd

Totalt 4 Valda

Sök

kön

Totalt 2 Valda

Sök

ålder

läsår Markera minst ett värde

Totalt 32 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

I denna tabell redovisas yrkesexamina och konstnärliga examina. Vissa examina har inriktning.
En student kan ta ut flera examina under ett och samma läsår, t.ex. både generell examen och yrkesexamen eller mer än en yrkesexamen. Antalet examinerade personer är således lägre än antalet examina under ett läsår.
universitet/högskola
Det universitet/den högskola som utfärdat examensbeviset.
examen
Examen utfärdas på begäran av student. En student som uppfyller kraven för examen men som inte begär att få examensbevis efter avslutad utbildning räknas inte som examinerad.
utbildningslängd
Normal utbildningstid (utan studieuppehåll) för respektive examen för en heltidsstudent. För examina av påbyggnadskaraktär inräknas även tiden för föregående examen. Exempel: Barnmorskeexamen omfattar 90 högskolepoäng (motsvarande 1,5 års heltidsstudier) och förutsätter att studenten tidigare har sjuksköterskeexamen (180 högskolepoäng, motsvarande tre år heltidsstudier), vilket ger en total utbildningslängd för barnmorskeexamen på 4,5 år.
ålder
Beräknas per den 31 dec under läsåret.
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Nej
Senast uppdaterad
2009-12-18
Kontakt
Harald Theorin, SCB
+46 010-479 69 37
harald.theorin@scb.se

Enhet
Antal yrkesexamina:
antal
Referenstid
Antal yrkesexamina:
Läsår
Datatyp
Antal yrkesexamina:
Stock
Kalenderkorrigerad
Antal yrkesexamina:
Nej
Säsongsrensad
Antal yrkesexamina:
Nej
Skapad datum
2020-10-25
Statistikansvarig myndighet (SAM)
Universitetskanslersämbetet
Matris
UF0205E3