Statistikdatabasen
Antal examina i högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå efter universitet/högskola, examen, utbildningslängd, kön och ålder. Läsår 1977/78 - 2018/19
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

universitet/högskola

Totalt 129 Valda

Sök

examen

Totalt 77 Valda

Sök

utbildningslängd

Totalt 4 Valda

Sök

kön

Totalt 2 Valda

Sök

ålder

läsår Markera minst ett värde

Totalt 42 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

I denna tabell redovisas sex generella examina och ett 60-tal yrkesexamina samt examina enligt äldre studieordning. De sex generella examina är högskoleexamen, kandidatexamen, magisterexamen, magisterexamen (2007), magisterexamen med ämnesbredd och masterexamen. Magisterexamen (2007) och masterexamen inrättades läsåret 2007/08. Från den 1 juli 2007 delas högskoleutbildningen in i tre nivåer: grundnivå, avancerad nivå samt forskarnivå. Det som tidigare kallades grundläggande högskoleutbildning motsvaras nu av högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå.
En student kan ta ut flera examina under ett och samma läsår, t.ex. både kandidat- och magisterexamen eller både generell examen och yrkesexamen. Antalet examinerade personer är således lägre än antalet examina under ett läsår.
universitet/högskola
Det universitet/den högskola som utfärdat examensbeviset.
examen
Examen utfärdas på begäran av student. En student som uppfyller kraven för examen men som inte begär att få examensbevis efter avslutad utbildning räknas inte som examinerad.
examen
Examensbenämningarna följer den nu gällande examensordningen. Examen enligt tidigare examensordning med motsvarighet i aktuell examensordning redovisas under den nu gällande benämningen.
utbildningslängd
Normal utbildningstid (utan studieuppehåll) för respektive examen för en heltidsstudent. För examina av påbyggnadskaraktär inräknas även tiden för föregående examen. Exempel: Masterexamen omfattar 120 högskolepoäng (motsvarande två års heltidsstudier) och förutsätter att studenten tidigare har examen om minst 180 högskolepoäng (motsvarande tre år heltidsstudier), vilket ger en total utbildningslängd för masterexamen på fem år.
ålder
Beräknas per den 31 dec under läsåret.
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Nej
Senast uppdaterad
2019-11-21
Kontakt
Harald Theorin, SCB
+46 010-479 69 37
harald.theorin@scb.se

Enhet
Antal examina:
antal
Referenstid
Antal examina:
Läsår
Datatyp
Antal examina:
Stock
Kalenderkorrigerad
Antal examina:
Nej
Säsongsrensad
Antal examina:
Nej
Skapad datum
2020-10-25
Statistikansvarig myndighet (SAM)
Universitetskanslersämbetet
Matris
UF0205E1