Nettoprisindex (NPI) årsmedeltal, 1980=100. År 1980 - 2013
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

år Markera minst ett värde

Totalt 34 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 50 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 50 000

Dokumentation av statistiken

Fotnoter

Reviderade tal 2011-02-17 avseende maj 2009 - december 2010. Skuggindextal publiceras med två decimaler från januari 2006. Skuggindextal skiljer sig vissa månader från motsvarande fastställda tal, vilka är de som gäller när man i bestämmelser i lagar, förordningar eller avtal hänvisat till konsumentprisindex. För fastställda tal, se tabell. KPI totalt, fastställda tal. Skuggindextalen är justerade med avseende på vissa brister i det prisunderlag eller de beräkningsmetoder som legat till grund för de fastställda talen. De är därmed konsistenta med index för huvud- och undergrupper, som justerats på motsvarande sätt.
NPI som index kommer att fasas ut och publiceringen på SCB:s webbplats har upphört från och med januari 2014 . SCB har dock ett särskilt uppdrag att beräkna NPI till och med 31 december 2018 med tanke på de befintliga kontrakt där NPI används. Trafikverket kommer under denna period att redovisa NPI på sin webbplats enligt överenskommelse med SCB:
Uppgiften för 2006 är reviderad. -- Nettoprisindex visar utvecklingen av den del av konsumentpriserna som återstår sedan nettot av indirekta skatter minus subventioner har räknats bort. I Nettoprisindex har konsumentpriserna rensats från indirekt beskattning som belastar konsumtionsvaror i samtliga försäljningsled. En motsvarande behandling har skett för subventioner hänförliga till konsumtionsvaror. Årsmedeltalen är beräknade på indextal med två decimaler. Vid indexreglering med NPI ska normalt indextal (1980=100) med en decimal användas.

Information

Officiell statistik
Ja
Enhet
Nettoprisindex (NPI) årsmedeltal, 1980=100:
index
Kontakt
(SCB) Statistikservice, Statistiska centralbyrån (SCB)
Telefon: +46 010-479 50 00
Fax: +46
e-post: information@scb.se
Emanuel Carlsson, Statistiska centralbyrån (SCB)
Telefon: +46 010-479 48 11
Fax: +46
e-post: emanuel.carlsson@scb.se
Senast uppdaterad
Nettoprisindex (NPI) årsmedeltal, 1980=100:
2014-01-14
Datatyp
Nettoprisindex (NPI) årsmedeltal, 1980=100:
Medel
Kalenderkorrigerad
Nettoprisindex (NPI) årsmedeltal, 1980=100:
Nej
Säsongsrensad
Nettoprisindex (NPI) årsmedeltal, 1980=100:
Nej
Bastid
Nettoprisindex (NPI) årsmedeltal, 1980=100:
1980
Skapad datum
2018-12-19
Statistikansvarig myndighet (SAM)
Statistiska centralbyrån (SCB)
Matris
PR0101B9