Balansräkning för kommuner efter region och balansräkningsposter. År 1998 - 2017
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

region

balansräkningsposter Markera minst ett värde

år Markera minst ett värde

Totalt 20 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 50 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 50 000

Dokumentation av statistiken

Fotnoter

Region Gotland har till skillnad från övriga kommuner och landsting tre uppdrag, de ansvarar för kommunala uppgifter, landstingsuppgifter och har dessutom ett regionalt utvecklingsansvar. Detta innebär att det är mycket svårt att jämföra data avseende resultat- och balansräkning för Region Gotland med övriga kommuner och landsting i Sverige. SCB har, i ett försök till jämförbarhet, uppskattat att 65 procent av den totala verksamheten avser kommunal verksamhet medan 35 procent avser landstingsverksamhet. SCB vill dock poängtera att fördelningen är en uppskattning och att jämförelser med andra kommuner och landsting bör göras med försiktighet.
De publicerade uppgifterna baseras på invånarantalet den 31 december respektive år.
Uppgifter avseende föregående år (år t-1) är preliminära fram till den publicering som sker i augusti/september. Därefter ska uppgifterna avseende föregående år (år t-1), samt även uppgifter avseende äldre år, betraktas som slutliga. För mer information om årets planerade publiceringar, se publiceringskalendern.
Uppgifterna kan avvika från kommunernas årsredovisning.
region
00 Riket
För att kunna presentera en resultaträkning och balansräkning på riksnivå har en uppräkning gjorts för de kommuner som inte inkommit med uppgifter. Det är en kommun som saknas, 2425 Dorotea.
tabellinnehåll: Kr/invånare, löpande priser , balansräkningsposter: Långfristiga aktier, andelar och bostadsrätter
För åren 1998-2004 redovisas samtliga långfristiga värdepapper, andelar, bostadsrätter med mera på raden Aktier, andelar och bostadsrätter.
tabellinnehåll: Kr/invånare, löpande priser , balansräkningsposter: Långfristiga obligationer, förlagsbevis, certifikat m.m.
För åren 1998-2004 redovisas samtliga kortfristiga placeringar i värdepapper på raden Obligationer, förlagsbevis med mera.

Information

Officiell statistik
Ja
Enhet
Kr/invånare, löpande priser:
kr/invånare
Tkr, löpande priser:
tkr
Kontakt
Anita Brandt, Statistiska centralbyrån (SCB)
Telefon: +46 010-479 61 73
Fax: +46
e-post: anita.brandt@scb.se
Senast uppdaterad
Kr/invånare, löpande priser:
2018-03-06
Tkr, löpande priser:
2018-03-06
Referenstid
Kr/invånare, löpande priser:
31 december respektive år
Tkr, löpande priser:
31 december respektive år
Datatyp
Kr/invånare, löpande priser:
Stock
Tkr, löpande priser:
Stock
Pristyp
Kr/invånare, löpande priser:
Löpande Priser
Tkr, löpande priser:
Löpande Priser
Kalenderkorrigerad
Kr/invånare, löpande priser:
Nej
Tkr, löpande priser:
Nej
Säsongsrensad
Kr/invånare, löpande priser:
Nej
Tkr, löpande priser:
Nej
Skapad datum
2018-03-19
Statistikansvarig myndighet (SAM)
Statistiska centralbyrån (SCB)
Matris
OE0107N5