Investeringsenkäten, planerade investeringar och utfall. År 2009 - 2019
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

ekonomisk indikator Markera minst ett värde

Totalt 1 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 11 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

år
2009
Industrin planerar för ökade investeringar
Industrin planerar att investera 51,8 miljarder kronor i Sverige i år. Det innebär att investeringsvolymen beräknas öka med 5 procent i fast penningvärde jämfört med 2009. Den kraftiga nedgången i investeringarna som inleddes hösten 2008 verkar enligt nya prognosuppgifter vända under innevarande år. Investeringsvolymen minskade kraftigt under hela 2009 och innebar en minskning med 28 procent för helåret jämfört med 2008.
Prognoserna för 2010 tyder på en liten ökning av investeringsvolymen inom de flesta industribranscher jämfört med 2009. I ett fåtal branscher väntas investeringarna öka kraftigt. Störst ökning av investeringsvolymen väntas inom trävaruindustrin och stål- och metallvaruindustrin, 35 respektive 25 procent för helåret jämfört med 2009
2010
Stark ökning av investeringarna väntas i industrin
Industrin planerar att investera 58,3 miljarder kronor i Sverige i år. Det innebär att investeringsvolymen beräknas öka med knappt 13 procent jämfört med 2010. Även i oktober förra året visade prognoserna på att industrins investeringar kommer att öka med drygt 10 procent under 2011, räknat i fasta priser. Detta gör det troligt att de senaste årens nedgång i investeringar kommer att vända under 2011. Efter den kraftiga nedgången i industrins investeringar under 2009 avtog nedgången under 2010. Investeringsvolymen minskade med 4 procent under 2010 jämfört med 2009. En majoritet av industribranscherna förväntas öka investeringsvolymerna under 2011. Störst ökning av investeringsvolymen väntas inom massa- och pappersindustrin och gruvindustrin, 35 respektive 32 procent för helåret jämfört med 2010.
2011
Ökningen inom industrins investeringar väntas avta
Industrins sammanlagda investeringar i Sverige uppgick under 2011 till 51,6 miljarder. Det är en volymökning med 8 procent jämfört med året innan. Ökningen väntas hålla i sig men dämpas. Under 2012 förväntas investeringarna uppgå till 55,0 miljarder, en ökning med 2 procent jämfört med 2011.
Volymutvecklingen inom industrins investeringar under 2011 har i huvudsak varit positiv. Stora volymökningar återfinns inom massa- och pappersindustrin samt inom stål- och metallindustrin som ökade investeringsvolymerna med 36 respektive 30 procent. Stora procentuella minskningar återfinns inom transportmedelsindustrin som minskade investeringsvolymen med 32 procent. Den förväntade volymförändringen för 2012 skiljer sig åt mellan olika industrigrupper. Störst volymökning återfinns inom transportmedelsindustrin som förväntas öka med 25 procent och tillverkningsindustrin som förväntas öka med 24 procent. Stora förväntade volymminskningar återfinns hos trävaruindustrin samt stål- och metallindustrin som förväntas minska investeringsvolymerna med 27 respektive 19 procent.
2012
Industrins investeringar fortsätter öka
Industriföretagens investeringsvolymer fortsätter att öka. Fjolårets investeringar uppgick till 56,9 miljarder och investeringsvolymerna ökade med 10 procent. I år väntas en svag volymminskning och industriföretagen väntas investera 56,2 miljarder.
Utvecklingen skiljer sig åt mellan de olika industrisektorerna, men är i huvudsak positiv. Störst volymökning återfinns bland gruvföretagen, som ökade med 69 procent. Det innebär att investeringarna uppgick till 11,5 miljarder, vilket även gör gruvindustrin till den investeringsstarkaste industrisektorn. I år väntas en volymminskning och gruvföretagen väntas investera 10,8 miljarder. Stora volymökningar återfinns även hos transportmedelsindustrin och elektronikvaruindustrin, som ökade sina investeringar med 47 respektive 18 procent. Bland de branscher som minskade sina investeringar återfinns bland annat industrin för stål- och metallframställning samt trävaruindustrin. Dessa branscher minskade sina investeringsvolymer med 30 respektive 18 procent. Utvecklingen väntas hålla i sig och i år väntas branscherna minska sina volymer med 11 respektive 16 procent.
2013
Näringslivet har dragit ner på investeringarna
Efter flera år av ökande volymer har näringslivet dragit ner på investeringarna. Under 2013 minskade industriföretagen sina volymer med 4 procent jämfört med 2012 och investeringarna uppgick till 54,5 miljarder. I år väntas föreatgen investera i nivå med ifjol.
Flertalet industrisektorer uppvisade negativa volymförändringar under 2013. Den investeringsstarkaste sektorn, gruvindustrin, minskade sina volymer med 8 procent och investerade 10,7 miljarder. Även industrin för stål- och metallframställning drog ner på takten och minskade sina volymer med 23 procent. Både elektronikvaruindustrin och livsmedelsindustrin uppvisade volymminskningar på 9 procent vardera. Några industribranscher valde att öka sina investeringar. Transportmedelsindustrin ökade sina volymer med 15 procent medan den kemiska industrin och trävaruindustrin ökade sina volymer med 9 procent vardera.
2014
Minskade investeringar inom industrin
Efter flera år av ökade investeringar inom industrin så minskade investeringarna 2013. Minskningen har fortsatt och under 2014 sjönk volymen ytterligare 5 procent och investeringarna uppgick till 53,4 miljarder kronor. 2015 väntas företagens investeringar öka med 3 procent.
Den investeringsstarkaste sektorn, gruvindustrin, minskade sina volymer med 25 procent i fjol och investerade 8,3 miljarder. Fjolårets investeringar inom stål- och metallindustrin uppgick till 3,1 miljarder vilket är samma nivå som 2013. Även elektronikvaruindustrin låg kvar på samma nivå som 2013. Transportmedelsindustrin och trävaruindustrin minskade sina volymer med 10 respektive 34 procent. De investerade 6,9 respektive 1,8 miljarder. Den kemiska industrin ökade sina volymer med 3 procent och investerade 6,5 miljarder. Även livsmedelsindustrin uppvisade volymökningar på 13 procent.
2015
Industrins investeringar gick framåt 2015
Industrins investeringar ökade med 10 procent under fjolåret och uppgick till totalt 65,9 miljarder. Enligt SCB:s senaste investeringsenkät ser prognosen för 2016 mindre positiv ut med förväntade investeringsminskningar på 5 procent.
Gruvindustrin har sedan flera år successivt minskat sina investeringsvolymer. Efter 2014 års åtstramningar på 25 procent minskade gruvbolagens investeringar med 3 procent under 2015 och summerade till 8,3 miljarder.
Den största volymökning inom tillverkningsindustrin stod massa- och pappersvaruindustrin för vars volymer ökade med hela 41 procent till 9,9 miljarder. Även den kemiska industrin gick framåt och investerade 8,6 miljarder motsvarandes volymökningar på 29 procent. Industrierna för trävaror och metallvaror samt stål- och metallverken ökade sina volymer med mellan 18 och 22 procent och investerade därmed mellan 2,1 och 3,9 miljarder. För textilindustrin blev 2015 ett dystrare investeringsår med 69 procents volymminskningar och investeringar på 0,2 miljarder.
2016
Minskade investeringar inom industrin
Mellan 2014 och 2015 ökade investeringarna med 10 procent i industrin. För 2016 förväntas volymen minska med 2 procent. Totalt beräknas industrins investeringar uppgå till 69,8 miljarder i löpande priser.
I gruvindustrin minskar volymerna med 29 procent mellan 2015 och 2016 och förväntas uppgå till 6,1 miljarder. Stål- och metallframställningsverken väntas också minska sina volymer, med 23 procent till 3,1 miljarder. Även livsmedelsindustrins volymer minskar, med 7 procent till 5,0 miljarder. Små minskningar väntas även inom kemisk industri, elektronikvaruhandel, transportmedelsindustrin och övriga industrier.
Ökade volymförändringar väntas för industrin för andra icke-metalliska mineraliska produkter, med 26 procent till 2,1 miljarder. Textil- och trävaruindustrin ökar båda med 20 procent till 0,2 och 2,4 miljarder respektive. Övriga branscher som ökar är pappersvaruindustrin, plastvaruindustrin och den grafiska industrin.
2017
Svensk tillverkningsindustri överraskade positivt och investerade tungt under 2016

Investeringsvolymerna inom tillverkningsindustrin ökande med hela 12 procent under 2016. Framförallt är det tunga investeringar i massa- och pappersindustrin samt läkemedelsindustrin som står för ökningen. Företagens lämnade prognoser indikerar oförändrade investeringsvolymer under 2017.

Tillverkningsindustrin ökade sina volymer (volymbegreppet definieras som den procentuella förändringen mellan två år beräknad i 2008 års penningvärde) med 12 procent under 2016 och investerade ca 65 miljarder (i löpande priser). Det är framförallt massa-och pappersindustrin som agerar draglok och drar upp investeringarna med 47 procent jämfört med 2015. En av anledningarna till expansionsinvesteringarna torde vara att man vill förbättra den långsiktiga lönsamheten och konkurrenskraften på den globala marknaden. Läkemedelsindustrin sticker också ut som en expansiv bransch, under 2016 låg investeringarna på 2,4 miljarder jämfört med 1,7 miljarder 2015 mätt i löpande priser.

För 2017 prognostiserar tillverkningsföretagen oförändrad investeringsvolym, vilket är en revidering uppåt med ca 7 procent jämfört med SCB:s oktoberenkät.
2018
Industrin höjer prognosen för 2018

Industriföretagen lämnar en prognos för investeringar på 72,1 miljarder kronor i löpande priser för helåret 2018 enligt SCB:s majenkät. Det innebär ingen större förändring jämfört med utfallet för 2017. Företagens lämnade prognoser i majenkäten är 2,0 miljarder kronor högre än vad som lämnades i SCB:s februarienkät. Volymminskningen för industrins investeringar 2018 förväntas bli 2 procent enligt prognosen.
Gruvindustrin reviderar upp prognosen för 2018 med cirka 706 miljoner kronor löpande priser jämfört med SCB:s februarienkät. Volymökningen ligger på 16 procent enligt majenkätens prognos.
Tillverkningsindustrins prognos för 2018 är en revidering uppåt med cirka 1,4 miljarder kronor i löpande priser jämfört med prognosen i februarienkäten. Industri för motorfordon reviderar upp prognosen med cirka 1,3 miljarder kronor i löpande priser jämfört med februariprognosen. Massaindustrin reviderar upp sin prognos med cirka 500 miljoner kronor i löpande priser.

Byggindustrin minskar investeringar 2018

Byggindustrin reviderar upp prognosen för 2018 med cirka 1 miljard kronor. Under 2017 investerade branschen cirka 9 miljarder kronor och prognosen för 2018 ligger på 7,8 miljarder kronor, vilket innebär en minskning med 13 procent i löpande priser. Investeringsvolymerna i branschen förväntas minska med 15 procent under 2018.
2019
Investeringarna minskade för industri

Industriföretagens investeringar för 2018 landade på 72,5 miljarder kronor (i löpande priser). Volymförändringen är en minskning på 4 procent jämfört med 2017. För 2019 företagens planerade investeringar landar på ca 65,5 miljarder (i löpande priser).

Industriföretagens investeringar för 2018 landade på 72,5 miljarder kronor (i löpande priser), och ligger på samma nivå jämfört med 2017. Det är cirka 500 miljoner mer än vad företagens planerade investeringarna skulle vara för hela 2018 från SCBs oktoberenkät. Volymförändringen är en minskning på 4 procent jämfört med 2017. För 2019 företagens planerade investeringar landar på ca 65,5 miljarder (i löpande priser) vilket är 5,6 miljarder mer än det som lämnades i oktoberenkäten, men är en minskning på 10 procent i löpande priser jämfört med 2018.
2019
Industrins investeringar minskade första kvartalet 2019

Industrins investeringar hamnar på 10,4 miljarder kronor i löpande priser under första kvartalet 2019. Det innebär en volymminskning med 26 procent jämfört med utfall för första kvartalet 2018.

Massa-, pappers- och pappersvaruindustrin har investerat 1,4 miljarder kronor i löpande priser under första kvartalet 2019, en minskning med 926 miljoner kronor jämfört med utfallet för första kvartalet 2018. Volymminskningen ligger på 40 procent jämfört med utfallet för första kvartalet 2018.

Industrin för motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar har investerat 1,2 miljarder kronor i löpande priser, en minskning med 846 miljoner kronor jämfört med utfallet för första kvartalet 2018. Volymminskningen ligger på 44 procent jämfört med utfallet första kvartalet 2018.

Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2019-03-01
Kontakt
Ludmila Lind, SCB
+46 010-479 63 66
ludmila.lind@scb.se

Enhet
Prognos och utfall:
procent
Referenstid
Prognos och utfall:
År
Datatyp
Prognos och utfall:
Flöde
Kalenderkorrigerad
Prognos och utfall:
Nej
Säsongsrensad
Prognos och utfall:
Nej
Skapad datum
2020-08-15
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
NV0801AA