Företagens finansiella tillgångar och skulder efter kontopost. Kvartal 1998K2 - 2019K3
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

kontopost

Totalt 55 Valda

Sök

kvartal Markera minst ett värde

Totalt 86 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 50 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 50 000

Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Inför första kvartalet 2015 infördes en ny standard för institutionell sektorindelning (INSEKT 2014). Detta fick konsekvensen att ett större antal företag flyttades från den icke-finansiella sektorn, vilket påverkar jämförbarheten med tidigare kvartal. Mer information finns under länken Beskrivning av statistiken.
Undersökningen Balansstatistik revideras inte vid samma tidpunkter som Finansräkenskaperna. Detta kan medföra att värden på motsvarande variabler för samma period kan skilja sig åt.
Uppgifter från och med första kvartalet 2006 till och med första kvartalet 2010 reviderades den 17 september 2010.
Viss försiktighet bör iakttas vid tolkning av resultatet då uppgifterna bygger på förhållandevis små urvalsstorlekar.
Denna urvalsundersökning, tidigare benämnd BAST, avser icke-finansiella företags kvartalsvisa finansiella tillgångar och skulder. Den är dock ej en fullständig balansräkning. Utländska handelskrediter ingår ej (dessa redovisas i separat SSD- tabell). Vid statistiktillfället kvartal 1 varje år byts urvalsramen för populationen.
Specifikationerna för aktier; nyteckning, nyemission, inlösen och aktieägartillskott, avser endast transaktionsvärden. Ställningsvärden kan ej förekomma (redovisas med noll).
kontopost
andelar i investeringsfonder
Fram till och med 2011 hämtades uppgifter om andelar i investeringsfonder från finansmarknadsstatistiken. Från och med första kvartalet 2012 publiceras resultatet från insamlingen av Balansstatistik.
andelar i investeringsfonder, utlandet
Fram till och med 2011 hämtades uppgifter om andelar i investeringsfonder från finansmarknadsstatistiken. Från och med första kvartalet 2012 publiceras resultatet från insamlingen av Balansstatistik.
kvartal
2010K3
Tidigare publicerade uppgifter avseende bankinlåning för tredje kvartalet 2010 korrigerades 2011-03-22.
2012K1
Från och med första kvartalet 2012 produceras Balansstatistiken med en ny metod vilket påverkar jämförelser bakåt i tiden. Mer information finns under länken Beskrivning av statistiken.
kontopost
bankinlåning
Uppgift om inlåningen i svenska banker är hämtad från dessa bankerns rapporterade inlåning från icke-finansiella företag (källa riksbanken).
andelar i investeringsfonder
Uppgift om andelar i svenska värdepappersfonder är hämtad från dessa fonders rapporterade fondandelar för icke-finansiella företag (källa scb, finansmarknad).
svenska noterade aktier, innehav (marknadsvärden)
Marknadsvärden
svenska noterade aktier, innehav, därav finansiella företag (marknadsvärden)
Marknadsvärden
övriga svenska aktier, innehav (bokförda värden)
Bokförda värden
övriga svenska aktier, innehav, därav finansiella företag (bokförda värden)
Bokförda värden
utländska noterade aktier, innehav (marknadsvärden)
Marknadsvärden
övriga utländska aktier, innehav (bokförda värden)
Bokförda värden
aktier, nyemission
Inkl överkurs
aktier, inlösen
Inkl återköp av egna aktier.

Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2019-12-13
Kontakt
Marcus Lundgren, SCB
+46 010-479 69 18
marcus.lundgren@scb.se

Enhet
Företagens finansiella tillgångar och skulder, transaktioner:
mkr
Företagens finansiella tillgångar och skulder, ställningsvärden:
mkr
Referenstid
Företagens finansiella tillgångar och skulder, transaktioner:
Under kvartalet
Företagens finansiella tillgångar och skulder, ställningsvärden:
Vid kvartalets slut
Datatyp
Företagens finansiella tillgångar och skulder, transaktioner:
Flöde
Företagens finansiella tillgångar och skulder, ställningsvärden:
Stock
Kalenderkorrigerad
Företagens finansiella tillgångar och skulder, transaktioner:
Nej
Företagens finansiella tillgångar och skulder, ställningsvärden:
Nej
Säsongsrensad
Företagens finansiella tillgångar och skulder, transaktioner:
Nej
Företagens finansiella tillgångar och skulder, ställningsvärden:
Nej
Skapad datum
2020-02-21
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
NV0103A1